Stort behov for tømrere og snekkere

Mangel på arbeidskraft er et mål på hvor mange stillinger som ikke ble besatt eller ble besatt med en annen kompetanse enn ønskelig. Årets bedriftsundersøkelse viser at mangelen på arbeidskraft blant Oslobedriftene samlet sett tilsvarer 8500 personer. Det er den største mangelen NAV Oslo har registrert siden disse målingene startet i 2012.

- Mangelen på arbeidskraft er størst innen yrkesgruppen tømrere og snekkere med en mangel på 925 personer. Deretter følger yrkene programvareutviklere med 725 personer og systemanalytikere og systemarkitekter med 625 personer, forteller Hildrum.

Den næringen som har størst mangel er eiendomsdrift, teknisk og faglig tjenesteyting med 3875 personer. Deretter følger informasjon og kommunikasjon med 1100 personer. Andre næringer som melder om stor mangel er bygge- og anleggsvirksomhet med 825 personer og varehandel med 625 personer.

Flertallet planlegger å øke bemanningen

I årets undersøkelse forventer 8 av 12 næringer å øke sysselsettingen det kommende året. 26 prosent av bedriftene forventer å ansette flere i løpet av året, 13 prosent tror de kommer til å si opp ansatte og 61 prosent ser for seg uendret bemanning. Differansen mellom virksomhetene som forventer å ansette flere det kommende året og de som forventer å redusere bemanningen gir en nettoverdi på 14 prosent.

– Bedriftenes forventninger til sysselsettingen det kommende året er omtrent det samme som i fjor. Den mest optimistiske næringen er informasjon og kommunikasjon. Her sier 55 prosent av arbeidsgiverne at de vil ansette nye medarbeidere i løpet av det kommende året. Det er særlig et stort behov for å ansette flere innen IT-yrker, sier Hildrum.

Informasjon og kommunikasjon er den mest optimistiske næringen i årets undersøkelse. Her forventer 55 prosent av bedriftene å øke bemanningen, mens bare 6 prosent melder om nedbemanning. Det gir en nettoverdi på 50 prosent. Når vi ser bort i fra de minste næringene i Oslo, er optimismen også stor innen næringene bygge- og anleggsvirksomhet og eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting, hvor henholdsvis 25 prosent og 23 prosent planlegger å øke bemanningen.

Den mest pessimistiske næringen i Oslo det kommende året er offentlig forvaltning med en nettoverdi på minus 17 prosent. I offentlig sektor er det flere virksomheter som forventer å nedbemanne enn å bemanne opp. Deretter følger undervisningssektoren som forventer nullvekst.

Mangel på kvalifisert arbeidskraft gir økte rekrutteringsproblemer

NAV Oslo har spurt 1120 arbeidsgivere i Oslo om de har utfordringer med rekrutteringen. 85 prosent svarer at de har ingen problemer med å få tak i arbeidskraft, mens 15 prosent har hatt rekrutteringsproblemer. Dette er den høyeste andelen bedrifter med rekrutteringsproblemer vi har hatt siden målingen startet i 2012, og er en økning på 3 prosent sammenlignet med i fjor. 

– 36 prosent av bedriftene med rekrutteringsproblemer svarer at de har måttet ansette personer med lavere formell kompetanse enn de søkte etter, mens 64 prosent sier at de har mislykkes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene, forteller Hildrum.

Næringene som rapporterer om de de største rekrutteringsproblemene er helse- og sosialtjenester, informasjon og kommunikasjon, og transport og lagring. Her rapporterer 24 prosent av bedriftene i næringene om rekrutteringsproblemer. Den største økningen i rekrutteringsproblemer har næringen helse og sosialtjenester med en vekst fra 11 til 24 prosent.

Les rapport om bedriftsundersøkelsen (PDF)

For mer informasjon: Kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.