Ved utgangen av september er 4,9 prosent av arbeidsstyrken i Oslo helt arbeidsledige, og 3,4 prosent er delvis ledige. 

Det vil si at 19 572 personer nå er helt ledige, mens 13 348 personer er delvis ledige. 

–  Det er gledelig at ledigheten har blitt mer enn halvert siden ledighetstoppen i april, med over 70 000 arbeidsledige. Ledigheten i Oslo fortsetter å gå nedover, men ikke like raskt som vi har sett i de foregående månedene. Det er likevel tre ganger så høy ledighet som i september i fjor, og vi må regne med et høyere ledighetsnivå enn normalt en god stund fremover, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

Til sammenligning, i august i fjor var 9 820 helt ledige og 3 090 var delvis ledige. 

Benytt nav.no 

Mange NAV-ansatte i Oslo jobber fra hjemmekontor og følger opp brukerne digitalt. Publikumsmottakene ved NAV-kontorene i Oslo holder åpent.

–  Grunnet nåværende smittesituasjon og de skjerpede tiltakene i Oslo, oppfordrer vi alle til å bruke nav.no fremfor å oppsøke NAV-kontorene. Dersom du velger å besøke ett av våre publikumsmottak, ber jeg om at du viser hensyn og holder god avstand både til andre besøkende og medarbeiderne som jobber der. Er du syk, har symptomer eller er i karantene, skal du ikke besøke NAV-kontoret, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo. 

Hvis du er arbeidsledig og trenger hjelp fra NAV i Oslo kan du få god hjelp og oppfølging. Det meste kan gjøres via nav.no uten å møtes fysisk på NAV-kontoret, som å registrere deg som arbeidssøker, søke om dagpenger, søke om økonomisk sosialhjelp, eller ha dialog med NAV-veilederne om jobbmuligheter og kompetanseheving. På arbeidsplassen.no kan du registrere CV og jobbsøkerprofil slik at arbeidsgivere enkelt finner deg. 

Tre yrkesgrupper fortsatt hardest rammet 

Under hele koronapandemien har Oslo vært fylket med den høyeste ledigheten i landet, både når det gjelder helt ledige og delvis ledige. Det samme ser vi i september, da ledigheten for landet er på 4,3 prosent for de helt ledige og 3,0 prosent for de delvis ledige. 

Det er særlig noen bransjer som har pekt seg ut, og septembertallene bekrefter dette: 

Det er fortsatt flest helt ledige innen yrkesgruppen reiseliv og transport med 3 714 personer, fulgt av serviceyrker og annet arbeid med 2 430 personer og butikk- og salgsarbeid med 2 174 personer. 

Til sammen utgjør disse tre yrkesgruppene 8 318 (42 prosent) av de helt ledige i Oslo. Sammenlignet med augusttallene ser vi at: 

  • Reiseliv og transport: Antall helt ledige har sunket med 412 personer, mens delvis ledige har sunket med 91 personer. 
  • Serviceyrker og annet arbeid: Antall helt ledige hatt en nedgang på 377 personer, mens delvis ledige har sunket med 149 personer. 
  • Butikk- og salgsarbeid: Antall helt ledige har hatt en nedgang på 314 personer, mens delvis ledige har sunket med 215 personer. 

Slik er ledigheten i bydelene i Oslo

Siste måneds ledighetstall viser at samtlige bydeler har hatt en nedgang i antall helt ledige sammenlignet med forrige måned. Fem bydeler har en økning i antall delvis ledige den siste måneden, men når vi ser på antall helt ledige og delvis ledige under ett har samtlige bydeler en nedgang.

Her er noen nøkkeltall:

  • Høyest ledighet finner vi nå i bydel Søndre Nordstrand hvor 6,5 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige, deretter følger bydelene Stovner og Alna med henholdsvis 6,4 og 6,1 prosent. 
  • Ledigheten er lavest i bydelene Nordre Aker, Vestre Aker og Nordstrand, med henholdsvis 3,0, 3,1 og 3,5 prosent. 
  • Bydel Søndre Nordstrand og Alna har høyest delvis ledighet med 3,8 prosent. Deretter følger Gamle Oslo, Grünerløkka og Grorud med 3,7 prosent.
  • Bydelene med lavest delvis ledighet er Nordre Aker, Vestre Aker og Ullern, med henholdsvis 2,4, 2,6 og 2,6 prosent.

Størst ledighet blant menn mellom 20-24 år 

Sammenlignet med september måned er det en nedgang i antall helt ledige og delvis ledige for samtlige aldersgrupper, med unntak av delvis ledige på 60 år og over som har en marginal økning. 

Ved utgangen av september er 10 912 menn og 8 660 kvinner helt arbeidsledige. Det utgjør henholdsvis 5,3 og 4,5 prosent av arbeidsstyrken. 

For de som er helt arbeidsledige er ledigheten høyest for menn i alderen 20-24 år (6,5 prosent), og lavest for kvinner i under 19 år (2,0 prosent).

Septembertallene viser at 7 050 menn og 6 298 kvinner er delvis ledige. Det utgjør henholdsvis 3,4 og 3,3 prosent av arbeidsstyrken. 

For de som er delvis arbeidsledige er ledigheten høyest for kvinner i alderen 40-49 år (4,0 prosent), og lavest for menn og kvinner under 19 år (0,5 prosent).

–  Til tross for at de unge har en nedgang i både helt og delvis ledige er det fortsatt i overkant av 8 000 helt eller delvis ledige under 30 år. Å bidra til at de unge får plass i fremtidens arbeidsmarked blir både NAV og skolenes viktigste oppgave fremover, og vi i NAV må også samarbeide med ulike arbeidsgivere for å bidra til at unge får fotfeste i arbeidslivet, sier Skinnarland.

Permitterte i Oslo

Av de 32 920 helt og delvis ledige er 13 022 permitterte i Oslo, noe som tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 4 528 personer sammenlignet med forrige måned. 5 571 av de permitterte er registrert som helt ledig, mens 7 442 av de permitterte er registrert som delvis ledig. 

Det er flest permitterte innen yrkesgruppen reiseliv og transport med 3 915 personer. Deretter følger serviceyrker og butikk- og salgsarbeid med henholdsvis 1 606 og 1 282. Permitterte i disse tre yrkesgruppene utgjør over halvparten av alle permitterte i Oslo.

Grorud er bydelen med størst andel permitterte med 4,0 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Stovner og Alna med 3,8 prosent. Nordre Aker er bydelen med lavest andel permitterte med 2,2 prosent. 

Utdanningsmuligheter for permitterte og arbeidsledige

Regjeringen har åpnet for at ledige og permitterte kan ta utdanning og øke sin kompetanse mens de mottar dagpenger i hele 2020. 

–  Å benytte permitteringsperioden til utdanning eller kompetansepåfyll, kan øke mulighetene dine i arbeidsmarkedet, spesielt i en tid med høy ledighet og stor konkurranse om de ledige stillingene. God og relevant kompetanse er i mange tilfeller avgjørende for å få innpass i arbeidslivet, sier Skinnarland. 

Læresteder innen høyere utdanning, fagskole og videregående opplæring har fått midler for å tilby gratis utdanning gjennom ulike nettbaserte kurs. Utdanning.no har en egen oversikt over nettbaserte tilbud, hvor du kan finne utdanningstilbud som tilbys nasjonalt, eller søke opp tilbud fra lokale institusjoner og tilbydere.

 

For mer informasjon om ledighetstallene i Oslo, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119