Økningen i antall uføre i Oslo de siste par årene skyldes i hovedsak innføringen av nye regler for arbeidsavklaringspenger (AAP) fra 1. januar 2018. Endringene har medført til at antall mottakere av arbeidsavklaringspenger har gått ned, og at overgangen av personer fra AAP til uføre har økt noe. 

Oslo har lavest andel uføre i landet og sammenlignet med andre fylker. Andelen uføre i landet er på 10,5 prosent. 

Størst økning i de yngste aldersgruppene

Med unntak av uføre under 20 år som er stabilt, øker antallet uføre mest blant aldersgruppene under 35 år. For denne gruppen øker antallet med vel 500 personer eller 24 prosent. Selv om økningen prosentvis er stor, er likevel andelen uføre i befolkningen i denne aldersgruppen relativt lav. For ungdomsgruppene er andelen uføre på 1,2 prosent. 

– I hovedsak skyldes økningen blant unge diagnoser innen psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser, samt medfødte misdannelser, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

Økningen i antall nye uføre avtar med alderen. I de eldste aldersgruppene er andelen uføre relativt stabil. Alderspensjon kan være et alternativ til uføretrygd samt at bedre helse og økt yrkesaktivitet blant eldre gjør at uføreandelen er stabil. 

Andelen uføretrygdede øker med alderen, og det er i aldersgruppene over 60 år vi har høyest andel uføretrygdede.

Foreløpig er det ingen tegn på at antallet uføre er påvirket av koronapandemien. Økningen i antall uføre i Oslo følger en trend vi har sett i et par år. 

Store variasjoner mellom bydelene

Andelen som mottar uføretrygd i Oslo, er langt lavere enn for landet som helhet. Det er flere årsaker til dette. Oslo er preget av en relativt ung befolkning, en høy sysselsettingsandel samt et variert og bredt sammensatt arbeidsliv. Disse faktorene trekker alle i retning av lav uføreandel. Befolkningen i Oslo har økt raskt de siste årene og spesielt mange unge har flyttet inn, noe som påvirker uføretallene. 

Det er likevel noen bydeler i Oslo som skiller seg ut ved å ha en uføreandel som ligger rundt landsgjennomsnittet, med betydelig høyere andel enn gjennomsnittet for byen. Dette er Grorud med 11,2 prosent, Alna med 10,7 prosent og Stovner med 10,2 prosent andel uføre.

 – At disse tre bydelene har en høyere andel uføretrygdede skyldes i hovedsak de sosiodemografiske forholdene i bydelene, for eksempel knyttet til nivå av utdanning, inntekt og sykefravær, sier Skinnarland.

Lavest andel uføretrygdede har bydelene Frogner med 4 prosent, St. Hanshaugen med 4,1 prosent, fulgt av Nordre og Vestre Aker med 4,2 prosent. 

Flere kvinner enn menn er uføre 

Andelen uføre blant kvinner er 6,9 prosent, mens den er 5,3 prosent for menn. Økningen blant menn er noe høyere enn for kvinner. 

 

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.