– Ledigheten fortsetter å falle, og mange har gått fra å være helt ledige til å bli delvis ledige. Det er på vei mot å bli like mange delvis ledige som helt ledige i Oslo, noe vi ikke har sett tidligere – selv under finanskrisen, sier Ingfrid Milje, fungerende direktør i NAV Oslo. 

Ved utgangen av juni er 6,5 prosent av arbeidsstyrken i Oslo helt arbeidsledige, og 5,3 prosent er delvis ledige. 25 670 personer er helt ledige, og 20 853 personer er delvis ledige. Oslo er fortsatt fylket med den høyeste ledigheten i landet, både når det gjelder helt ledige og delvis ledige. Ledigheten for landet er på 4,8 prosent for de helt ledige og 4,4 prosent for de delvis ledige. 

– Dersom nedgangen blant de helt arbeidsledige fortsetter i samme tempo som nå, og vi ikke får nye smittetopper, tror vi at det vil være mellom 15 000 – 20 000 helt ledige i Oslo ved årsskiftet, forteller Milje. 

Størst nedgang i antall ledige for reiseliv og transport

Juni-tallene viser at det fortsatt er flest helt ledige innen yrkesgruppen reiseliv og transport med 5 396 personer. Deretter følger serviceyrker og annet arbeid med 3 309 personer og butikk- og salgsarbeid med 2 919 personer. Det er også flest delvis ledige innen yrkesgruppen reiseliv og transport med 4 107 personer, fulgt av serviceyrker og annet arbeid med 3 350 personer og deretter butikk- og salgsarbeid med 2 600 personer. 

  • Reiseliv og transport: Antall helt ledige har sunket med 2 453 personer den siste måneden, mens delvis ledige har økt med 63 personer. 
  • Serviceyrker og annet arbeid: Antall helt ledige har en nedgang på 1 385 personer, mens delvis ledige har en nedgang på 690 personer. 
  • Butikk- og salgsarbeid: Antall helt ledige har hatt en nedgang på 1 253 personer, mens delvis ledige gått ned med 913 personer. 

Høyest ledighet for menn 

Ser vi på summen av antallet helt og delvis ledige er nedgangen større blant menn enn blant kvinner. Det er 6 946 færre helt eller delvis ledige menn, og 6 046 færre helt eller delvis ledige kvinner. Alle aldersgrupper har også en nedgang i antall helt og delvis ledige den siste måneden.

Ved utgangen av juni er 14 094 menn og 11 576 kvinner helt arbeidsledige. Det utgjør 6,9 og 6,1 prosent av arbeidsstyrken. For de som er helt arbeidsledige er ledigheten er høyest for menn i alderen 20-24 år (9,2 prosent), og lavest for kvinner som er 19 år og yngre (2,9 prosent).

9 952 kvinner og 10 901 menn er delvis ledige ved utgangen av juni, som er henholdsvis 5,2 og 5,3 prosent av arbeidsstyrken. Blant de delvis ledige er ledigheten høyest for kvinner mellom 25-29 år (5,9 prosent), og lavest for menn som er 19 år og yngre (1,2 prosent). 

Stovner har høyest ledighet

Sammenlignet med mai har alle bydelene nedgang i antall helt ledige og delvis ledige.

Ledigheten er nå høyest i bydel Stovner hvor 8,0 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige, fulgt av bydel Søndre Nordstrand med 7,9 prosent og Gamle Oslo med 7,6 prosent. Nordre og Vestre Aker er bydelene med lavest arbeidsledighet, med 4,2 prosent av arbeidsstyrken som er helt arbeidsledige.

Bydelen med høyest andel delvis ledige er St. Hanshaugen med 6,0 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Gamle Oslo, Grünerløkka og Frogner med henholdsvis 5,9, 5,8 og 5,7 prosent av arbeidsstyrken. Nordre Aker har færrest delvis ledige med 3,8 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av Vestre Aker med 4,1 prosent.

– Sentrumsbydelene ble rammet spesielt hardt i mars, men etter hvert som samfunnet har åpnet opp mer og mer, har det kommet disse bydelene til gode. Gamle Oslo, hvor 15,8 prosent av arbeidsstyrken var helt ledige i mars, ligger nå på 7,6 prosent. Frogner som i mars lå på 15,6 prosent er nå nede på 6,8 prosent. Grünerløkka og St. Hanshaugen har gått ned fra 15,3 prosent helt ledige i mars til henholdsvis 7,0 og 6,5 prosent i juni, sier Milje. 

Utbetalinger fra NAV til innbyggerne i Oslo

Fra den 9. mars er det betalt ut nesten 3,2 milliarder kroner i dagpenger og lønnskompensasjon i Oslo. Dagpenger, både forskudd og ordinære dagpenger, beløper seg til 2 169 millioner, mens utbetaling av lønnskompensasjon som startet for tre uker siden beløper seg så langt til 1 016 millioner kroner.

Lønnskompensasjon: Arbeidsgivere må melde inn opplysninger til NAV

– Svært mange arbeidsgivere har meldt inn opplysninger til NAV, slik at deres ansatte har fått utbetalt lønnskompensasjon. I Oslo er det mer enn 1000 arbeidsgivere som ennå ikke har gjort dette. Vi oppfordrer disse til å melde inn opplysningene som trengs for at deres permitterte medarbeidere skal få utbetalt lønnskompensasjon, forteller Milje. 

Arbeidsgivere må gjøre to ting for at NAV kan utbetale lønnskompensasjon til permitterte:

  1. Rapporter inn permitteringer og opplysninger om arbeidsforhold i a-meldingen. Uten disse opplysningene kan ikke NAV behandle sakene automatisk og betale ut lønnskompensasjon til arbeidstakeren eller refusjon til arbeidsgiveren for forskuttert lønn. Her kan du lese mer om a-meldingen og sjekke hva du har rapportert inn. 
  2. Meld så inn opplysninger i NAVs løsning for lønnskompensasjon og refusjon. Det er dette som utløser lønnskompensasjonen til permitterte og refusjonen til deg som arbeidsgiver.

Arbeidsplassen.no - Norges største og mest mangfoldige CV-database

I juni er arbeidsplassen.no utvidet med flere nye funksjoner, blant annet kan arbeidsgivere sortere kandidater etter kompetanse, tilgjengelighet og aktualitet. Arbeidsplassen.no har nå rundt 250 000 CV-er, som er 150 000 flere enn i starten av koronatiden. Selv om ledigheten i Oslo er høy, er det arbeidsgivere som trenger arbeidskraft.

– Det er gode muligheter for arbeidsgiverne i Oslo å finne kandidater med rett kompetanse på arbeidsplassen.no. Jeg oppfordrer også alle arbeidssøkere til å registrere seg med CV og jobbprofil på arbeidsplassen.no, slik at de blir søkbare i kandidatsøket og dermed kan bli kontaktet av arbeidsgivere på jakt etter nye medarbeidere, sier Ingfrid Milje. 

Les mer om Arbeidsplassen.no og de nye funksjonene.

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.