Ferske tall viser status for arbeidsledigheten i Oslo. Utsiktene er gode og arbeidsledigheten fortsetter å synke.

− Dette er gode nyheter for arbeidssøkere i Oslo. Her er det muligheter for mange, sier fylkesdirektør i NAV Oslo, Hege Farnes Hildrum.

Ytterligere ledighetsnedgang i Groruddalen

Den største nedgangen sammenlignet med i fjor finner vi i bydelene Alna (19 prosent) og Søndre Nordstrand (17 prosent), noe som utgjør henholdsvis 166 og 135 færre helt ledige. Deretter følger bydelene Grorud (16 prosent), Stovner (13 prosent) og Grünerløkka (13 prosent).

De eneste bydelene med en økning i arbeidsledigheten er Ullern (9 prosent) og Vestre Aker (2 prosent).

Fem av bydelene i Oslo har en ledighet som ligger under både gjennomsnittet for Oslo og for landet. Dette er Nordre Aker (1,4 prosent), Nordstrand (1,6 prosent), Vestre Aker (1,8 prosent), Ullern (2,0 prosent) og Sagene (2,0 prosent). Høyest ledighet har bydelene Søndre Nordstrand og Stovner, hvor henholdsvis 3,6 og 3,4 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledig.

Størst nedgang for bygg og anlegg

Nesten samtlige yrkesgrupper har en nedgang i antall ledige sammenlignet med for ett år siden. Størst nedgang er det i yrkesgruppene innen bygg og anlegg med 20 prosent eller 159 personer. Deretter følger ingeniør- og ikt-fag (16 prosent), ledere (15 prosent) og kontorarbeid (14 prosent).

De to yrkesgruppene som har en økning i ledigheten er yrkesgruppene meglere og konsulenter med 4 prosent ledighet og undervisning med 3 prosent, noe som utgjør henholdsvis 18 og 7 personer.

Færre uker utenfor arbeidslivet

De nye tallene viser også det vi kaller bruttoledighet, det vi si personer som er helt ledige samt arbeidssøkere som er på tiltak.

Ved utgangen av mai 2018 hadde 6 105 personer av Oslos helt ledige og arbeidssøkere på tiltak hatt en sammenhengende arbeidssøkervarighet på 26 uker eller mer. Dette er en nedgang på 13 prosent sammenlignet med mai i fjor.

− Det er 928 færre som står med en arbeidssøkervarighet på 26 uker eller mer i år sammenlignet med i fjor, og det betyr at mange som tidligere har stått utenfor arbeidsmarkedet i lengre tid trolig har fått arbeid. Det er også gode nyheter! At dette gjelder for samtlige utdanningsnivåer og alle bydeler viser at vi har et godt arbeidsmarked i Oslo som forhåpentligvis vil gi muligheter i tiden fremover for mange som har vært arbeidssøkere over en lengre periode, sier Farnes Hildrum.

Tre av ti har vært utenfor arbeidslivet i 1 år eller mer

De som har vært utenfor arbeidslivet i 26 uker eller mer utgjør 53 prosent av Oslos bruttoledige.  Når vi ser på de om har vært utenfor arbeidslivet i 1 år eller mer utgjør de 30 prosent, mens de som har vært utenfor arbeidslivet i 2 år eller mer utgjør 11 prosent av Oslos bruttoledige, forteller Farnes Hildrum.

Færrest med lang varighet som arbeidssøker på St. Hanshaugen

Størst nedgang i sammenhengende arbeidssøkervarighet på 26 uker eller mer finner vi i bydelen Søndre Nordstrand med en nedgang på 24 prosent eller 157 personer. Deretter følger Alna (21 prosent) Østensjø (18 prosent), Bjerke (17 prosent), Sagene (17 prosent) og Frogner (16 prosent).

Bydelene med minst nedgang i den sammenhengende arbeidssøkervarigheten på 26 uker eller mer er Gamle Oslo (2 prosent), Grorud (3 prosent), Nordre Aker (4 prosent) og Ullern (5 prosent).

Bydelene med størst andel helt ledige og arbeidssøkere på tiltak med arbeidssøkervarighet på 26 uker eller mer er Stovner (58 prosent), Søndre Nordstrand (57 prosent) og Grorud (57 prosent). Bydelene med lavest andel er St. Hanshaugen (46 prosent) og Sagene (48 prosent).

Størst nedgang for de med grunnskoleutdanning

Bruttoledige med grunnskole som høyeste fullførte utdannelse har den største nedgangen (17 prosent) i sammenhengende arbeidssøkervarighet på 26 uker eller mer. Deretter følger de med videregående avsluttet utdanning med 16 prosent.

De med videregående utdanning som høyeste fullførte utdannelse har den laveste andelen bruttoledige med en arbeidssøkervarighet på 26 uker eller mer (52 prosent), mens den høyeste andelen (56 prosent), finner vi blant de med grunnskole som høyeste fullførte utdannelse.

− Det vil si at personer som har grunnskole som høyeste fullførte utdannelse har en større andel som har stått lenge utenfor arbeidsmarkedet enn de andre utdanningsnivåene, men de har også den største nedgangen i antall personer som er arbeidssøkere i 26 uker eller mer, sier Farnes Hildrum

Bruttoledigheten går ned

De tre siste månedene har den sesongjusterte bruttoledigheten i Oslo gått ned med 3,4 prosent. Summen av helt arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak er 11 925 personer.

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.