Nedgang på over 700 helt og delvis ledige siste uken

Totalt 32 207 personer i Oslo er registrert som helt ledige eller delvis ledige per 6. oktober. Det er en nedgang på 713 personer siste uken. Antallet helt ledige har falt med 327 personer og utgjør nå 19 245, mens antall delvis ledige har gått ned med 386 personer og utgjør nå 12 962.

– Ledigheten fortsetter å falle i Oslo, og størsteparten av nedgang skyldes at permitterte går helt eller delvis tilbake til jobb, forteller Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

Oslo er fylket med den høyeste andelen av helt og delvis arbeidsledige med henholdsvis 4,8 og 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Tilsvarende tall for landet er på 3,7 og 2,8 prosent. 

– Arbeidsgivere på jakt etter nye medarbeidere, kan finne mange gode kandidater på arbeidsplassen.no. Her finnes det mange flinke folk mellom to jobber, sier Skinnarland. 

Arbeidssøkere og permitterte kan registrere CV på arbeidsplassen.no. 

Ledighetstall for bydelene 

Totalt er det en nedgang i antall helt ledige for samtlige bydeler med unntak av Ullern som har en marginal økning.
Her er nøkkeltall for siste ukes ledighetstall:  

  • Høyest ledighet finner vi i bydel Stovner hvor 6,3 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige, deretter følger bydelene Søndre Nordstrand og Alna med henholdsvis 6,2 og 6,0 prosent. 
  • Ledigheten er lavest i bydelene Nordre Aker, Vestre Aker og Nordstrand, med henholdsvis 2,9, 3,0 og 3,4 prosent. 
  • Bydel Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Alna har høyest delvis ledighet med 3,7 prosent. 
  • Bydelene med lavest delvis ledighet er Nordre Aker, Vestre Aker og Ullern med henholdsvis 2,3, 2,5 og 2,6 prosent.

Se flere hovedtall for Oslo siste uke (pdf).

Permitterte i Oslo

Av de 32 207 helt og delvis ledige er 12 360 permitterte i Oslo, noe som tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 662 personer sammenlignet med forrige uke. 5 364 av de permitterte er registrert som helt ledig, mens 6 990 av de permitterte er registrert som delvis ledig. 

–  Det er gledelig å se at mange permitterte har kommet helt eller delvis tilbake i jobb, men det er noen yrkesgrupper som er sterkere berørt av permitteringer grunnet koronasituasjonen enn andre. Dersom du ser at permitteringen kan bli langvarig, vil jeg anbefale deg å benytte tiden til å skaffe deg kompetanse som arbeidslivet etterspør. Regjeringen har åpnet for at arbeidsledige og permitterte kan kombinere utdanning og dagpenger ut året, sier Skinnarland. 

Det er flest permitterte innen yrkesgruppen reiseliv og transport med 3 778 personer. Deretter følger serviceyrker og butikk- og salgsarbeid med henholdsvis 1 548 og 1 205. Permitterte i disse tre yrkesgruppene utgjør fortsatt over halvparten av alle permitterte i Oslo.

Her er noen nøkkeltall for permitterte i bydelene:

  • Grorud er bydelen med størst andel permitterte med 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Stovner, Gamle Oslo og Alna, med henholdsvis 3,6, 3,5 og 3,5 prosent. 
  • Nordre Aker er bydelen med lavest andel permitterte 2,1 prosent, fulgt av Vestre Aker og Sagene med 2,4 prosent. 

Se flere hovedtall for permitterte siste uke (pdf).

Utdanningsmuligheter for permitterte og arbeidsledige

Regjeringen har åpnet for at ledige og permitterte kan ta utdanningog øke sin kompetanse mens de mottar dagpenger i hele 2020, og foreslår å videreføre ordningen til 1. juli 2021

Læresteder innen høyere utdanning, fagskole og videregående opplæring har fått midler for å tilby gratis utdanning gjennom ulike nettbaserte kurs. Utdanning.no har en egen oversikt over nettbaserte tilbud, hvor du kan finne utdanningstilbud som tilbys nasjonalt, eller søke opp tilbud fra lokale institusjoner og tilbydere.

Mer informasjon om muligheten for å kombinere utdanning og dagpengermens du er permittert, finner du på nav.no.

Utbetalinger under koronasituasjonen

Fra den 9. mars er det betalt ut over 5,1 milliarder kroner i dagpenger, forskudd på dagpenger og lønnskompensasjon i Oslo. Dagpenger, både forskudd og ordinære dagpenger, beløper seg til rundt 4 milliarder. 

For mer informasjon om ledighetstallene i Oslo, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119

Bildet viser helt og delvis ledige i Oslo per 6. oktober fordelt på bydeler.
Bildet viser helt og delvis ledige i Oslo per 6. oktober fordelt på bydeler.