Nedgang på nesten 500 helt og delvis ledige siste uken

Totalt 31 712 personer i Oslo er registrert som helt ledige eller delvis ledige per 13. oktober. Det er en nedgang på 495 personer siste uken. Antallet helt ledige har falt med 205 personer og utgjør nå 19 040, mens antall delvis ledige har gått ned med 290 personer og utgjør nå 12 672.

– Ledigheten i Oslo fortsetter å gå ned. Nedgangen skyldes i hovedsak at mange permitterte går tilbake til arbeid, men også en nedgang i antallet nye permitterte. Arbeidsledigheten i Oslo er likevel tre ganger så høy som på samme tid i fjor, forteller Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

Oslo er fylket med den høyeste andelen av helt og delvis arbeidsledige med henholdsvis 4,8 og 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Tilsvarende tall for landet er på 3,6 og 2,7 prosent. 

Ledighetstall for bydelene 

Totalt er det en nedgang i helt og delvis ledige for samtlige bydeler den siste uken.

Her er nøkkeltall for siste ukes ledighetstall:  

  • Høyest ledighet finner vi i bydel Stovner hvor 6,3 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige, deretter følger bydelene Søndre Nordstrand og Alna med henholdsvis 6,2 og 6,0 prosent. 
  • Ledigheten er lavest i bydelene Nordre Aker, Vestre Aker og Nordstrand, med henholdsvis 2,9, 3,0 og 3,3 prosent. 
  • Bydel Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Alna har høyest delvis ledighet med 3,6 prosent. 
  • Bydelene med lavest delvis ledighet er Nordre Aker, Vestre Aker og Ullern med henholdsvis 2,3, 2,5 og 2,5 prosent.

Se flere hovedtall for Oslo siste uke(pdf).

Permitterte i Oslo

Av de 31 712 helt og delvis ledige er 11 822 permitterte i Oslo, noe som tilsvarer 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 538 personer sammenlignet med forrige uke. 5 149 av de permitterte er registrert som helt ledig, mens 6 666 av de permitterte er registrert som delvis ledig. 

Det er flest permitterte innen yrkesgruppen reiseliv og transport med 3 602 personer. Deretter følger serviceyrker og butikk- og salgsarbeid med henholdsvis 1 501 og 1 172. 

– Det har blitt 256 færre permitterte i disse yrkesgruppene den siste uken, noe som utgjør halvparten av nedgangen blant permitterte. Permitterte i yrkesgruppene reiseliv og transport, serviceyrker og butikk- og salgsarbeid utgjør fortsatt over halvparten av alle permitterte i Oslo, forteller Skinnarland. 

Her er noen nøkkeltall for permitterte i bydelene:

  • Grorud er bydelen med størst andel permitterte med 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Stovner og Gamle Oslo, med henholdsvis 3,5 og 3,4 prosent. 
  • Nordre Aker er bydelen med lavest andel permitterte 2,0 prosent, fulgt av Vestre Aker, Østensjø og Sagene med 2,3 prosent. 

Se flere hovedtall for permitterte siste uke (pdf).

Utdanningsmuligheter for permitterte og arbeidsledige

Regjeringen har åpnet for at ledige og permitterte kan ta utdanning og øke sin kompetanse mens de mottar dagpenger i hele 2020, og foreslår å videreføre ordningen til 1. juli 2021

–  Kompetanseheving kan styrke permitterte og arbeidslediges muligheter for å komme tilbake i arbeid. Det er viktig at du som er permittert holder kontakten med arbeidsgiveren din. Dersom permitteringen blir langvarig, bør du vurdere å bruke perioden uten jobb til å øke din kompetanse innen fagområder som arbeidslivet etterspør, sier Skinnarland. 

Læresteder innen høyere utdanning, fagskole og videregående opplæring har fått midler for å tilby gratis utdanning gjennom ulike nettbaserte kurs. Utdanning.no har en egen oversikt over nettbaserte tilbud, hvor du kan finne utdanningstilbud som tilbys nasjonalt, eller søke opp tilbud fra lokale institusjoner og tilbydere.

Mer informasjon om muligheten for å kombinere utdanning og dagpenger mens du er permittert, finner du på nav.no.

Utbetalinger under koronasituasjonen

Fra den 9. mars er det betalt ut over 5,2 milliarder kroner i dagpenger, forskudd på dagpenger og lønnskompensasjon i Oslo. Dagpenger, både forskudd og ordinære dagpenger, beløper seg til rundt 4,1 milliarder. 

 

For mer informasjon om ledighetstallene i Oslo, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119

Infografikk som viser helt ledige og delvis ledige i Oslo fordelt på bydeler.
Infografikk som viser helt ledige og delvis ledige i Oslo fordelt på bydeler. Grafikken finnes også som pdf.fil under Relatert informasjon