Nedgang i sykefraværet

Det legemeldte sykefraværet i Oslo var 4,5 prosent i 1. kvartal 2019, som er en liten nedgang sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Oslo har fortsatt det laveste sykefraværet blant fylkene.

 – Det er gledelig å se at sykefraværet i Oslo er stabilt lavt, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

Nedgangen i det legemeldte sykefraværet må ses i sammenheng med vinterens moderate influensasesong. Noe av nedgangen i det registrerte legemeldte sykefraværet skyldes også at påsken falt i 2. kvartal i år, mens den var i 1. kvartal i fjor. Sykefraværsprosenten blir som regel litt høyere i et kvartal med påske enn i et kvartal uten.

Sykefraværstallene i Oslo viser at muskel- og skjelettlidelser er den vanligste diagnosegruppen, og utgjør 30,5 prosent av alle tapte dagsverk i Oslo. Den nest vanligste diagnosegruppen er psykiske lidelser, som utgjør 21.8 prosent av de tapte dagsverkene. Deretter følger sykdommer i luftveiene (11,7 prosent) og andre lidelser (8,4 prosent).

Arbeidsplassen viktig arena for IA-arbeid

– Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for godt IA-arbeid, der blant annet arbeidsgiverne og arbeidstakerne samarbeider systematisk for å utvikle en mer inkluderende arbeidsplass, sier Skinnarland.

I fjor undertegnet partene i arbeidslivet en ny IA-avtale, der målet er å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall.

– Vi har tro på at et målrettet arbeid i utvalgte bransjer vil kunne forebygge og redusere sykefraværet ytterligere, samt hindre frafall fra arbeidslivet på grunn av sykdom, fortsetter Skinnarland og viser til at IA-innsatsen blant annet skal rettes mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall. Sju bransjer og sektorer er utvalgt, og omfatter 670 000 arbeidstakere: Les mer om bransjeprogrammene på regjeringens nettsider 

NAV er en av samarbeidspartnerne for IA-arbeidet for virksomheter som ønsker å jobbe for et mer inkluderende arbeidsliv i sin virksomhet.

Sykefraværet fordelt på næringer i Oslo

De nye sykefraværstallene for hovedstaden viser videre at det høyeste legemeldte sykefraværet i 1. kvartal 2019 er innen helse- og sosialtjenester med 6,8 prosent, etterfulgt av transport og lagring med 6,1 prosent. Det laveste sykefraværet har næringene bergverksdrift og utvinning (2,6 prosent) og informasjon og kommunikasjon (2,6 prosent).

Størst nedgang for menn

De nye tallene viser også at sykefraværet blant både menn og kvinner har sunket. 

Fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 sank det legemeldte sykefraværet for menn med 2,9 prosent, mens det for kvinner sank med 1,1 prosent i samme tidsperiode. Sykefraværet er fremdeles betydelig høyere for kvinner enn menn, med henholdsvis 5,8 prosent og 3,3 prosent.

Nedgang i de fleste aldersgruppene

Det legemeldte sykefraværet er høyest i aldergruppene 60-64 år og 55-59 år med henholdsvis 6.3 prosent og 5,6 prosent. Sykefraværet er lavest i aldersgruppen 16-19 år med 1,7 prosent.

Størst nedgang i øst

Størst nedgang i det legemeldte sykefraværet sammenlignet med samme tid i fjor har Gamle Oslo og Søndre Nordstrand, begge med 5,5 prosent. Fem av femten bydeler har en oppgang sammenlignet med 1. kvartal 2018. Disse er Stovner (3,8 prosent), Grünerløkka (2,3 prosent), Sagene (0,6 prosent), St. Hanshaugen og Nordstrand (begge med 0,3 prosent).

Sykefraværsprosent per bydel

Det høyeste legemeldte sykefraværet har bydelene Stovner (7,0 prosent), Grorud (6,7 prosent) og Alna (6,3 prosent) og Søndre Nordstrand (6,2 prosent). Samtlige fire bydeler ligger over gjennomsnittet for landet som er på 5,9 prosent. Lavest sykefravær har bydelene Frogner med 3,4 prosent og St. Hanshaugen, Vestre Aker og Ullern, alle med 3,5 prosent.

For mer informasjon om sykefraværsstatistikken for Oslo:
Ta kontakt med NAV Oslos pressevakt på telefon 901 12 119

Infografikken viser det legemeldte sykefraværet per bydel i Oslo, samt diagnoser. Infografikken ligger også som pdf under relatert informasjon øverst til høyre.
Infografikken viser det legemeldte sykefraværet per bydel i Oslo, samt diagnoser. Infografikken ligger også som pdf under relatert informasjon øverst til høyre.