– Oslo har for tiden et godt arbeidsmarked med lav arbeidsledighet og god etterspørsel etter arbeidskraft. I ti av Oslos femten bydeler har ledigheten gått ned eller er omtrent uendret når vi sammenligner med desember i fjor, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

– Det er spesielt gledelig å se at bydel Grorud fortsetter den fine utviklingen med fortsatt nedgang i ledigheten mot slutten av året. 

Svak økning i bruttoledigheten 

De tre siste månedene har den sesongjusterte bruttoledigheten i Oslo gått opp med 60 personer eller 0,6 prosent. Summen av helt arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak er 12 370 personer. 

Tallene nedenfor er ikke sesongjusterte, og endringene er sammenlignet med samme måned i fjor.

Høyest ledighet i Søndre Nordstrand 

Arbeidsledigheten er høyest i bydel Søndre Nordstrand med 4,2 prosent. Deretter følger bydelene Bjerke og Gamle Oslo med 3,1 prosent, og Alna og Stovner med 3 prosent.

Bydelen Nordre Aker har den laveste registrerte arbeidsledigheten med 1,5 prosent. Deretter følger Vestre Aker med 1,6 prosent og Nordstrand med 1,8 prosent. Andre bydeler med lav ledighet er Ullern og Grorud med henholdsvis 2 og 2,1 prosent.

Flere tall om arbeidsmarkedet i Oslo per desember 2019 (pdf)

Stabilt arbeidsmarked i 2019

Den gjennomsnittlige arbeidsledigheten per måned i Oslo var i 2019 på 9 960 helt ledige eller 2,6 prosent. Dette er en økning på 132 personer sammenlignet med 2018. Målt i andel er ledigheten uforandret.

De to siste årene har gjennomsnittsledigheten endret seg lite i bydelene. I 2019 har den gjennomsnittlige arbeidsledigheten i prosent av arbeidsstyrken vært høyest i bydel Søndre Nordstrand med 4,1 prosent og lavest i bydelene Nordre Aker og Nordstrand med 1,7 prosent. 

Den største økningen i gjennomsnittsledigheten fra 2018 til 2019 har bydel Bjerke med 10,2 prosent, fulgt av Sagene med en økning på 9,4 prosent. Nedgangen var størst i bydel Grorud med 7,3 prosent og Stovner med 4,5 prosent nedgang. 

Fra 2018 til 2019 hadde var det en liten økning i den gjennomsnittlige arbeidsledigheten for begge kjønn. Det gjennomsnittlige antallet helt ledige kvinner per måned økte med 56 personer og for menn med 82 personer. Ledighetsprosenten i snitt har vært relativt uendret på henholdsvis 2,4 prosent for kvinner og 2,7 prosent for menn i begge årene.    

Ledigheten blant de unge under 30 år har i gjennomsnitt vært på 2,3 prosent av arbeidsstyrken eller 2 407 personer per måned i 2019. Sammenlignet med 2018 er økningen marginal, og utgjør 191 personer. 

I gjennomsnitt var 2374 personer i tiltak per måned i 2019 og disse utgjorde 0,6 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 4 prosent sammenlignet med 2018. 

–  Ledigheten i Oslo har vært gjennomgående lav og holdt seg stabil gjennom 2018 og 2019. I vår arbeidsmarkedsprognose anslår vi at denne utviklingen fortsetter neste år, sier Skinnarland. 

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.