NAV-utbetalinger i 2018

122 573 personer i Oslo eller 26 prosent av befolkningen i Oslo i alderen 18-66 år, fikk utbetalt en ytelse knyttet til arbeidsliv og sykdom i løpet av 2018. Landsgjennomsnittet er 33 prosent.

- Én av fire i arbeidsfør alder mottok en ytelse som erstatning for inntekt i fjor, forteller direktør Sonja Skinnarland i NAV Oslo.

Ytelsene knyttet til arbeidsliv og sykdom er tiltakspenger, dagpenger, stønad til enslig mor eller far, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og yrkesskade og tilleggsstønader. Oslo har flest stønadsmottakere fordi fylket har flest innbyggere. Dersom vi ser på andelen i befolkningen som mottar én av disse livsoppholdsytelsene ligger Oslo lavest blant fylkene - og godt under landsgjennomsnittet.

I Oslo ble det i fjor utbetalt 17,2 milliarder i ytelser knyttet til arbeidsliv og sykdom, som er uendret sammenlignet med i 2017. Sammenlignet med 2017 har utbetalingene av sykepenger og uføretrygd og yrkesskade økt med henholdsvis 2 prosent og 7 prosent. For de øvrige ytelsene har utbetalingene gått ned. Utbetalingene av stønad til enslig mor eller far har gått mest ned med 27 prosent. Deretter følger tilleggsstønader med 19 prosent, tiltakspenger med 9 prosent og dagpenger med 9 prosent.

NAV utbetalte følgende til innbyggere i Oslo i fjor:

  • 6,8 milliarder i uføretrygd og yrkesskade
  • 4,1 milliarder i arbeidsavklaringspenger
  • 4,2 milliarder i sykepenger
  • 1,6 milliarder i dagpenger
  • 296 millioner i stønad til enslig mor eller far
  • 192 millioner i tiltakspenger
  • 50 millioner i tilleggsstønader

Nivået på utbetalinger

Det ble i 2018 utbetalt kr. 140 700 i årsgjennomsnitt per mottaker som erstatning for inntekt. Det laveste utbetalte gjennomsnittsbeløpet per mottaker i Oslo var i bydel St. Hanshaugen med kr. 119 600. Alna hadde det høyeste utbetalte gjennomsnittsbeløpet med kr 150 800. Størrelsen på utbetalingene gjenspeiler bydelenes ulikheter med hensyn til utdanningsnivå, sykefravær, arbeidsledighet og antall uføretrygdede.

Infografikk med tabell som viser utbetalinger per bydel i Oslo (pdf)

44 milliarder i NAV-ytelser ble utbetalt til innbyggere i Oslo

På landsbasis ble det i alt utbetalt 430 milliarder kroner i NAV-ytelser til personer bosatt i Norge i 2018. Det er en økning på rundt 10 milliarder fra 2017.

Nesten 275 000 innbyggere i Oslo fikk utbetalt en NAV-ytelse i løpet av fjoråret for til sammen 44 milliarder kroner. Det er en økning på 2 prosent sammenlignet med 2017, da det ble utbetalt 43,2 milliarder kroner. Økningen i Oslo skyldes i hovedsak økte utbetalinger til alderspensjon. Av de 44 milliardene utgjør litt over 21 milliarder pensjonsutbetalinger, som i hovedsak er alderspensjon.

- Hver tredje person bosatt i Oslo mottok en stønad fra NAV minst én gang i fjor. NAV utbetalte hver dag i fjor 120 millioner kroner til innbyggere i Oslo. Dette viser hvor vanlig det er å få hjelp fra NAV i ulike livsfaser, sier Skinnarland.

Statistikken omfatter ikke utbetalinger til økonomisk sosialhjelp.

Utbetalinger til personer i Norge per fylke og kommune

Last ned bildet under i full størrelse (PNG)

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.

Utbetaling av ytelser som erstatning for inntekt i fjor i Oslo. Infografikk som inkluderer utbetalinger per bydeler finner du under Relatert informasjon.
Utbetaling av ytelser som erstatning for inntekt i fjor i Oslo. Infografikk som inkluderer utbetalinger per bydeler finner du under Relatert informasjon.