– Ledigheten i Oslo er noe høyere enn på samme tid i fjor i et flertall av bydelene. Det gjelder også i de fleste aldersgrupper og for begge kjønn. Selv om vi ser en økning er ledigheten fremdeles på et historisk lavt nivå. Arbeidsmarkedet i Oslo går fremdeles godt, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

Ledigheten for landet er på 2,3 prosent.

– Hvis vi ser på summen av helt ledige sammen med antallet som er i ulike arbeidsmarkedstiltak så er det flere av disse som trenger bistand for å bli inkludert i arbeidslivet. Det kan være unge som ikke har fullført videregående, innvandrere med svake norskkunnskaper eller folk som har vært eller er delvis syke. Jeg oppfordrer arbeidsgiverne om å åpne dørene for folk som sliter med å finne jobb. Vi i NAV har ikke jobbene, men vi samarbeider gjerne med inkluderingsvillige arbeidsgivere, sier Sonja Skinnarland.

Er du arbeidsgiver og ønsker å bidra til inkluderende rekruttering? NAV bistår. 

Bruttoledigheten 

Hittil i år har den sesongjusterte bruttoledigheten i Oslo ligget stabilt på 3,2 prosent. Med bruttoledighet menes summen av helt arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak, som nå teller 12 435 personer.

Tallene i avsnittene under er ikke sesongjusterte, og endringene er sammenlignet med samme måned i fjor.

Ledighetsøkning i de fleste bydeler

11 av 15 bydeler i Oslo har oppgang i antall helt ledige sammenlignet med samme tid i fjor.

Størst ledighetsoppgang sammenlignet med august i fjor har bydel Nordre Aker med 15 prosent eller 70 flere helt ledige. Deretter følger bydel Ullern har en oppgang i ledigheten på 12 prosent eller 45 flere helt ledige, mens bydel Vestre Aker har en økning på 8 prosent eller 45 flere personer som er ledige sammenlignet med august i fjor.

Bydel Gamle Oslo har størst nedgang i ledigheten med 4 prosent, eller 44 færre helt ledige.

Nedgang i arbeidsledigheten i de fleste yrkesgrupper

Den ferske statistikken ser på ledigheten innenfor 15 hovedgrupper av yrker. Vi finner nedgang i 10 av disse gruppene. Innenfor de største yrkesgruppene har ingeniør- og ikt-fag størst nedgang med 17 prosent eller 142 færre ledige i år sammenlignet med samme tid i fjor. Nest størst nedgang finner vi innen yrkesgruppene meglere og konsulenter med 13 prosent eller 76 færre ledige personer, fulgt av akademiske yrker med 11 prosent eller 45 færre ledige personer.

Den største ledighetsøkningen finner vi i yrkesgruppene undervisning med 15 prosent eller 57 personer, etterfulgt av yrkesgruppen bygg og anlegg med 13 prosent eller 81 personer.

Størst ledighetsoppgang i alderen 25-29 år

Sammenlignet med august i fjor har ledigheten økt i 5 av 7 aldersgrupper.

Økningen er størst i de yngste aldersgruppene. Det har trolig sammenheng med en solid vekst i antallet unge i Oslos arbeidsstyrke det siste året.

Økningen er størst i aldersgruppen 19 år og under med en økning på 31 prosent eller 45 personer. Aldersgruppene 20-24 år og 25-29 år har begge en oppgang på 10 prosent med henholdsvis 85 og 141 personer.

I aldersgruppene 40-49 år og 50-59 år er ledighetsnedgangen på 2 prosent med henholdsvis 57 og 23 færre helt ledige.

Størst økning for menn

Oppgangen i arbeidsledighet gjelder for begge kjønn, med størst oppgang for menn med i alt 3 prosent eller 165 flere ledige. Oppgangen blant kvinner tilsvarer 1 prosent eller 69 flere ledige. 

Spesielle forhold

Ny registreringsmetode for arbeidssøkere fra og med november 2018 medfører endringer i hvordan yrke og utdanning registreres. Det har gitt endringer i fordeling på yrke og utdanning:

  • Andel med ingen/ikke oppgitt yrkesbakgrunn har økt
  • Andel med leder som yrkesbakgrunn har økt
  • Alle andre yrkesgrupper har en marginal lavere andel på grunn av økning for ingen yrkesbakgrunn og ledere
  • Kategorien «Ledere» bør tolkes med varsomhet etter desember 2018.

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.