– Normalt går antallet helt ledige opp i juli fordi mange registrerer seg som arbeidsledige om sommeren når arbeidsforhold eller studier avsluttes. Det ser vi også i år. Men det gledelige er at antallet delvis ledige stuper, som betyr at mange permitterte har gått tilbake til jobb i løpet av juli. Stillingsmarkedet har vært redusert i juli grunnet sommerferieavvikling, men vi regner med at arbeidsgivere på jakt etter nye medarbeidere vil øke i august og september, men trolig med en lavere aktivitet enn før koronatiltakene, sier Thone M. Nordlund, fungerende direktør i NAV Oslo. 

Ved utgangen av juli er 6,7 prosent av arbeidsstyrken i Oslo helt arbeidsledige, og 3,4 prosent er delvis ledige. 26 430 personer er helt ledige, og 13 367 personer er delvis ledige. Oslo er fortsatt fylket med den høyeste ledigheten i landet, både når det gjelder helt ledige og delvis ledige. Ledigheten for landet er på 4,9 prosent for de helt ledige og 2,9 prosent for de delvis ledige. 

– Koronasituasjonen påvirker fortsatt arbeidsmarkedet i Oslo sterkt, og hovedstaden har ca. en femtedel av landets permitterte. Vi forventer at ledighetsreduksjonen vil flate ut i høst, og det vil ta tid før vi har en like lav ledighet i Oslo som før koronaen, forteller Nordlund. 

Flest arbeidsledige menn

Ser vi på summen av antallet helt og delvis ledige er nedgangen størst blant menn. Fra juni til juli er det 3 685 færre helt eller delvis ledige menn, mens det er 3 041 færre helt eller delvis ledige kvinner. I samtlige aldersgrupper under 30 år har det også vært en nedgang i antall helt og delvis ledige den siste måneden. 

– For de under 30 år har ledigheten gått ned med 243 helt ledige og 2 012 delvis ledige. Det er nå 10 781 personer under 30 år som er helt eller delvis ledige. Det er godt å se at ledighetsnedgangen fortsatt kommer de unge til gode. Unge er mer utsatte i nedgangstider når inngangsdøren til arbeidslivet blir smalere, forteller Nordlund.

Ved utgangen av juli er 14 105 menn og 12 325 kvinner helt arbeidsledige. Det utgjør 6,9 og 6,4 prosent av arbeidsstyrken. For de som er helt arbeidsledige er ledigheten er høyest for menn i alderen 20-24 år (8,7 prosent), og lavest for kvinner i alderen 19 år og under (2,8 prosent).

6 162 kvinner og 7 205 menn er delvis ledige ved utgangen av juli, som er henholdsvis 3,2 og 3,5 prosent av arbeidsstyrken. Blant de delvis ledige er ledigheten høyest for menn mellom 30-39 år (3,7 prosent), og lavest for menn i alderen 19 år og under (0,7 prosent). 

Størst nedgang i antall ledige innen reiseliv og transport

Juli-tallene viser at det fortsatt er flest helt ledige innen yrkesgruppen reiseliv og transport med 4 769 personer. Deretter følger serviceyrker og annet arbeid med 3 441 personer og butikk- og salgsarbeid med 2 911 personer. Det er også flest delvis ledige innen yrkesgruppen reiseliv og transport med 3 093 personer, fulgt av serviceyrker og annet arbeid med 2 028 personer og deretter butikk- og salgsarbeid med 1 681 personer. 

– Det er fortsatt reiseliv og transport som har flest arbeidsledige, men næringen har også hatt størst reduksjon siden ledighetstoppen i april, sier Nordlund.

Størst nedgang i bydel Alna

Sammenlignet med juni har alle bydelene nedgang i antall helt ledige og delvis ledige. Bydelen med størst ledighetsnedgang i juli er Alna med 27 prosent, som utgjør 861 personer.

Ledigheten er nå høyest i bydelene Stovner og Søndre Nordstrand, begge med 8,1 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige, fulgt av bydel Gamle Oslo med 7,6 prosent og Bjerke med 7,3 prosent. Vestre Aker og Nordre Aker er bydelene med lavest arbeidsledighet, med henholdsvis 4,9 og 4,7 prosent av arbeidsstyrken som er helt arbeidsledige.

Bydelen med høyest andel delvis ledige er Gamle Oslo med 4 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Grünerløkka og St. Hanshaugen, begge med 3,9 prosent av arbeidsstyrken. Vestre Aker har færrest delvis ledige med 2,3 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av Nordre Aker med 2,4 prosent.

Flere nøkkeltall for juli

Utbetalinger fra NAV til innbyggerne i Oslo

Fra den 9. mars er det betalt ut nær 4 milliarder kroner i dagpenger og lønnskompensasjon i Oslo. Dagpenger, både forskudd og ordinære dagpenger, beløper seg til 2,9 milliarder. Utbetaling av lønnskompensasjon utgjør seg så langt til 1,1 milliarder kroner.

– Dersom du venter på å få utbetalt lønnskompensasjon som følge av permittering, be arbeidsgiveren din melde inn opplysninger på nav.no. Dette kan arbeidsgiver først gjøre etter at du har vært permittert i 20 dager. Så snart vi får nødvendig opplysninger fra arbeidsgiver, så utbetaler vi lønnskompensasjon i løpet av 5-7 virkedager, sier Nordlund.

Hvis arbeidsgiveren din ikke gir NAV de nødvendige opplysningene eller er konkurs, kan du nå selv søke om lønnskompensasjon fra NAV

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.