Ledigheten fortsetter å synke i Oslo

Nå er totalt 48 929 personer registrert som helt og delvis ledige i hovedstaden. Siste uke har antall helt ledig sunket med 1 455 personer, mens delvis ledig har falt med 699 personer. – Det er positivt å se at ledigheten fortsetter å synke i Oslo, også blant de unge under 30 år, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo. 

Under koronakrisen er det unge under 30 år gruppen som har opplevd den høyeste ledigheten. Dette har blant annet sammenheng med hvilke bransjer som ble rammet, og de unges kompetanse og ansiennitet. 

– Vi ser at ledigheten fortsetter å synke blant alle aldersgrupper, og det er de unge som har hatt den største nedgangen. Dette skyldes at de unge jobbet i bransjer som ble særlig rammet under koronakrisen, og som nå er i ferd med å komme i gang igjen, sier Sonja Skinnarland. 

Høyest ledighet er det fortsatt blant 20-24 åringene hvor 8,5 prosent er ledige, men ledigheten har her gått ned med 170 personer siste uken. 

– Det er gledelig å se ettersom de unge er en ekstra sårbar gruppe i et stramt marked. De trenger å få en fot innenfor for å etablere seg skikkelig i arbeidslivet, sier Skinnarland. 

Etterfulgt av gruppen 20-24 år følger aldersgruppen 30-39 år med høyest ledighet i Oslo, med 7,8 prosent ledige. Lavest ledighet har de som er 19 år og yngre med 3,5 prosent, fulgt av de som er 60 år og eldre med 4,5 prosent. 

Helt ledige i Oslo har hatt en nedgang på 1 455 personer siste uken og utgjør nå 26 911 personer, mens tilsvarende tall for delvis ledige er 699 personer og utgjør nå 22 018 personer. 

Oslo er fylket med den høyeste andelen av helt og delvis arbeidsledige med henholdsvis 6,8 og 5,5 prosent av arbeidsstyrken. Tilsvarende tall for landet er på 5,1 og 4,8 prosent. 

Ledighet etter næring

Den siste uken viser også at det fortsatt er flest helt ledige innen tre yrkesgrupper, slik det har vært under hele koronatiden: 

  • Innenfor reiseliv og transport er 5 752 personer helt ledige, fulgt av serviceyrker og annet arbeid med 3 552 personer, og butikk- og salgsarbeid med 3 103 personer. 
  • Innen disse gruppene har ledigheten falt med henholdsvis 448, 272 og 229 personer siste uken. 

Flest delvis ledige finner vi innenfor de samme yrkesgruppene:

  • 4 215 personer innen reiseliv og transport, 3 513 personer innen serviceyrker og annet arbeid, og 2 845 personer innen butikk- og salgsarbeid.
  • Innen reiseliv og transport har antall delvis ledige økt med 54 personer. Antall delvis ledige har sunket med 118 personer innen serviceyrker og annet arbeid og 153 personer innen butikk- og salgsarbeid.  

De nye tallene viser at de fleste yrkesgrupper fortsetter å ha en nedgang i antallet helt og delvis ledige. 

Satser på utdanning: Minecraft + pensum = vitnemål

Arbeidsledige unge er en prioritert målgruppe i Oslo. Ett av tiltakene NAV Oslo har for unge, er å gjennomføre videregående skole ved hjelp av dataspill. Simen og Mathias er to av gutta som har fått vitnemål ved hjelp av Minecraft via NAV Oslo.

Tilbudet er i regi av en av NAV Oslos tiltaksleverandører, Ikt-huset. Til tross for korona har tilbudet bestått, og blitt gjennomført digitalt og med gode resultater. 

– At unge greier å fullføre videregående skole på denne måten er topp! Vitnemålet gjør at de både stiller sterkere på arbeidsmarkedet og kan begynne på videre studier, sier Skinnarland.  

Fordi utdanning øker sjansene for å komme i arbeid, har regjeringen åpnet for at ledige og permitterte kan ta utdanning mens de mottar dagpenger i hele 2020. De som ikke allerede har orientert NAV om opplæring eller utdanning, kan gjøre det via tjenesten Skriv til oss på nav.no.

Slik er ledigheten i bydelene i Oslo

Siste ukes ledighetstall viser at samtlige bydeler fortsetter nedgangen i både helt og delvis ledige med unntak av Grorud, som har en liten økning antall delvis ledige.

Her er noen nøkkeltall:

  • Høyest ledighet finner vi nå i bydel Stovner hvor 8,3 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige, deretter følger bydelene Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Alna med henholdsvis 8,1, 8,0 og 7,9 prosent. 
  • Ledigheten er lavest i bydelene Nordre og Vestre Aker, som begge har en ledighet på 4,4 prosent av arbeidsstyrken. 
  • St. Hanshaugen har fortsatt høyest delvis ledighet med 6,3 prosent. Deretter følger både Grünerløkka og Gamle Oslo med 6,2 prosent.
  • Bydelene med lavest delvis ledighet er Nordre og Vestre Aker, med henholdsvis 4,0 og 4,3 prosent.

Se hovedtall for ledigheten i Oslo siste uke (pdf)

Infografikk (bilde) over helt og delvis ledige i Oslo (pdf)

Størst ledighet blant unge menn

For de som er helt arbeidsledige er ledigheten er høyest for menn i alderen 20-24 år (9,9 prosent), og lavest for kvinner som er 19 år og yngre år (3,0 prosent).

Blant de delvis ledige er ledigheten høyest for kvinner mellom 25-29 år (6,4 prosent), og lavest for menn som er 19 år og yngre (1,3 prosent).  

Over 67 000 personer har fått utbetalt dagpenger i Oslo

Siden midten av mars og til og med uke 25 har det blitt utbetalt i underkant av to milliarder kroner i dagpenger i Oslo. Av disse er 676 millioner utbetalt på forskudd.

I alt har 67 574 personer fått utbetalt dagpenger. 

I uke 25 kom det inn 678 nye søknader om dagpenger, og 266 av disse gjaldt dagpenger ved permitteringer. 

NAV trenger hjelp fra arbeidsgivere for å utbetale lønnskompensasjon 

NAV trenger hjelp fra arbeidsgivere for å utbetale lønnskompensasjon til bedriftens ansatte som er eller har vært permittert. Sonja Skinnarland forteller at arbeidsgivere må gjøre to ting for at de permitterte skal få utbetalt lønnskompensasjon for de 18 dagene de har krav på (dag 3-20):

1. Rapporter inn permitteringer og opplysninger om arbeidsforhold i a-meldingen. Uten disse opplysningene kan ikke NAV behandle sakene automatisk og betale ut lønnskompensasjon til arbeidstakeren eller refusjon til arbeidsgiveren for forskuttert lønn. Her kan du lese mer om a-meldingen og sjekke hva du har rapportert inn. 

2. Meld så inn opplysninger i NAVs løsning for lønnskompensasjon og refusjon. Det er dette som utløser lønnskompensasjonen til permitterte og refusjonen til deg som arbeidsgiver. 

– Når disse to tingene er gjort vil NAV utbetale pengene til permitterte i løpet av 2-3 virkedager, forteller Skinnarland. 

Siden ordningen med lønnskompensasjon kom på plass 9. juni har 41 634 personer i Oslo fått utbetalt til sammen 845 millioner kroner (per 22. juni).

NAV Oslo har også opprettet en arbeidsgivertelefon for arbeidsgivere i Oslosom trenger veiledning om lønnskompensasjon og refusjon, utover informasjonen som finnes på nav.no. Arbeidsgivertelefonen har telefonnummer 407 66 901 og er åpen på hverdager fra kl. 08.00 til kl. 15.00. 

For mer informasjon om ledighetstallene i Oslo, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119

Helt og delvis ledige i Oslo 23. juni 2020
Helt og delvis ledige i Oslo 23. juni 2020