– Den kraftige økningen i det legemeldte sykefraværet må ses i sammenheng med vinterens middels intense men svært langvarige influensasesong. I 1. kvartal 2018 var sykdommer i luftveiene årsaken til hvert fjerde sykefraværstilfelle, og antallet tapte dagsverk økte med 27 prosent sammenlignet med samme tid i fjor, forteller Hege Farnes Hildrum, fylkesdirektør i NAV Oslo.

Noe av økningen i det registrerte legemeldte sykefraværet skyldes også at påsken falt i 1. kvartal i år, mens den var i 2. kvartal i fjor. Sykefraværsprosenten blir som regel litt høyere i et kvartal med påske enn i et kvartal uten.

Sykefraværet i 1. kvartal 2018 utgjorde 870 785 tapte dagsverk. Det er en økning på 2 530 dagsverk eller 0,3 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2017.

– Influensaen påvirker i større grad sykefraværstilfellene enn de tapte dagsverkene. Dette skyldes at sykdommer i luftveiene, hvor veksten er størst, utgjør kun en liten andel av de totale tapte dagsverkene fordi de aller fleste kommer raskt tilbake i arbeid igjen, sier Hildrum.

Sykdommer i luftveiene og nervesystemet øker

Muskel- og skjelettlidelser er den vanligste diagnosegruppen i Oslo, og utgjør 30,5 prosent av alle tapte dagsverk i Oslo. Den nest vanligste diagnosegruppen er psykiske lidelser, som utgjør 20,2 prosent av de tapte dagsverkene. Deretter følger sykdommer i luftveiene (14,1 prosent) og andre lidelser (8,2 prosent).

Kun to diagnosegrupper har en økning i tapte dagsverk sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Disse er sykdommer i luftveiene med 27 prosent og sykdommer i nervesystemet med 6 prosent. Størst nedgang har diagnosegruppene svangerskapssykdommer (7 prosent) og allment og uspesifisert (7 prosent).

Størst økning for menn

Fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018 økte det legemeldte sykefraværet for menn med 7,3 prosent. I samme tidsperiode var økningen for kvinner på 1,5 prosent. Dette henger trolig sammen med en kraftigere økning i sykdommer i luftveiene for menn enn for kvinner. Sykefraværet er imidlertid fremdeles betydelig høyere for kvinner enn menn, med henholdsvis 6,1 prosent og 3,5 prosent.

Økning i de fleste aldersgruppene

Det er kun i aldersgruppen 60-64 år at sykefraværet sank fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. For denne aldersgruppen gikk det legemeldte sykefraværet kun ned med 0,1 prosent. Det legemeldte sykefraværet øker mest for aldergruppene 45-49 år og 35-39 år med henholdsvis 8,6 prosent og 6,2 prosent.

Sykefraværet fordelt på næringer

Det høyeste legemeldte sykefraværet i 1. kvartal 2018 finner vi innen helse- og sosialtjenester med 7,2 prosent, etterfulgt av transport og lagring med 6,3 prosent. Det laveste sykefraværet har næringene bergverksdrift og utvinning (2,7 prosent) og informasjon og kommunikasjon (2,8 prosent).

Størst økning i sykefraværet sammenlignet med 1. kvartal i fjor har næringen elektrisitet-, vann og renovasjon med 29,4 prosent. Tre næringer har en nedgang sammenlignet med samme kvartal i fjor. Disse er private tjenester ellers (6,6 prosent), bergverksdrift og utvinning (2,8 prosent) og informasjon og kommunikasjon (2,7 prosent). 

Størst økning for Nordre Aker

Det høyeste legemeldte sykefraværet har bydelene Stovner (7,0 prosent), Grorud (6,9 prosent) og Søndre Nordstrand (6,9 prosent). Alle tre bydeler ligger over gjennomsnittet for landet som er på 5,8 prosent. Lavest sykefravær har bydelene Frogner og St. Hanshaugen med 3,6 prosent.

Størst økning i det legemeldte sykefraværet sammenlignet med samme tid i fjor har Nordre Aker med 9,4 prosent. Kun to bydeler har en nedgang sammenlignet med 1. kvartal 2017. Disse er Sagene (1,2 prosent) og Østensjø (0,8 prosent).

Tabeller om legemeldt sykefravær i Oslo per 1. kvartal 2018

For mer informasjon om sykefraværsstatistikken for Oslo, ta kontakt med NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.