- Den kraftige økningen i det legemeldte sykefraværet må ses i sammenheng med koronautbruddet som startet i Norge i begynnelsen av mars. I 1. kvartal 2020 var sykdommer i luftveiene årsaken til hvert femte sykefraværstilfelle i Oslo, og antallet tapte dagsverk økte med nær 18 prosent sammenlignet med samme tid i fjor, forteller Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo. 

Sykefraværet utgjorde over en million tapte dagsverk

Sykefraværet i 1. kvartal 2020 utgjorde 1 040 320 tapte dagsverk. Det var en økning på 157 816 dagsverk eller 17,9 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2019.

Sykdommer i luftveiene økte mest

Muskel- og skjelettlidelser var i 1. kvartal 2020 den vanligste diagnosegruppen i Oslo, og utgjorde 26,4 prosent av alle tapte dagsverk i Oslo. Psykiske lidelser var den nest vanligste diagnosegruppen, og utgjorde 20,9 prosent av de tapte dagsverkene. Deretter følger sykdommer i luftveiene med 18,9 prosent. 

I sju av ti diagnosegrupper var det en økning i tapte dagsverk sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Diagnosegruppene som økte mest var sykdommer i luftveiene med 89,8 prosent samt allmenne og uspesifiserte sykdommer med 42,4 prosent. Størst nedgang hadde diagnosegruppene ukjent med 35,8 prosent og andre lidelser med 1,1 prosent.

Størst økning for menn

Det legemeldte sykefraværet for menn økte med 18,2 prosent fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020. I samme tidsperiode var økningen for kvinner på 10,6 prosent. Dette henger trolig sammen med en noe større økning i sykdommer i luftveiene for menn enn for kvinner. Kvinner har imidlertid fortsatt betydelig høyere sykefravær enn menn, med henholdsvis 6,5 prosent og 3,8 prosent. 

Økning i alle aldersgrupper

Samtlige aldersgrupper hadde en økning i det legemeldte sykefraværet. Økningen fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020 var størst for aldergruppene 20-24 år og 16-19 år med henholdsvis 32,3 prosent og 29 prosent. 

Sykefraværet var høyest i aldersgruppene 60-64 år med 6,8 prosent og 55-59 år med 6 prosent. Det laveste sykefraværet hadde aldersgruppene 16-19 år med 2,2 prosent og 20-24 år med 3,7 prosent. 

Sykefraværet fordelt på næringer

Det høyeste legemeldte sykefraværet i 1. kvartal 2020 hadde helse- og sosialtjenester med 7,9 prosent, etterfulgt av transport og lagring med 7,4 prosent. Det laveste sykefraværet hadde næringene bergverksdrift og utvinning med 2,2 prosent og informasjon og kommunikasjon med 2,8 prosent. 

Størst økning i sykefraværet sammenlignet med 1. kvartal i fjor hadde næringen bygge- og anleggsvirksomhet med 25,4 prosent. Næringen elektrisitet-, vann og renovasjon var den eneste med nedgang i det legemeldte sykefraværet fra samme periode i fjor på en prosent.  

Høyest sykefravær i Søndre Nordstrand 

Det høyeste legemeldte sykefraværet hadde bydelene Søndre Nordstrand med 7,8 prosent, Stovner med 7,7 prosent, Grorud med 7,4 prosent og Alna med 7,0 prosent. Alle fire bydeler ligger over gjennomsnittet for landet på 6,1 prosent. Lavest sykefravær hadde bydelene Vestre Aker og St. Hanshaugen med henholdsvis 3,9 og 4 prosent.

Samtlige bydeler har hatt en økning i det legemeldte sykefraværet sammenlignet med 1. kvartal 2019. Størst økning hadde Søndre Nordstrand med 25,3 prosent og Frogner med 18,6 prosent. 

Flere tall om det legemeldte sykefraværet i Oslo (pdf)

For mer informasjon om sykefraværsstatistikken for Oslo, ta kontakt med NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.