Andelen av de helt ledige utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken i Oslo, og ledigheten er stabil sammenlignet med samme tid i fjor. Ledigheten for landet er på 2,2 prosent.

– At nesten halvparten av de helt ledige har høyere utdanning er et godt utgangspunkt for å komme i jobb. Vi ser også god tilgang på ledige stillinger i Oslo. Arbeidsledigheten i Oslo er stabilt lav, sier assisterende fylkesdirektør Thone Nordlund.

Ved utgangen av september viser nye tall at 44 prosent av de helt ledige i Oslo har høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå, mens 27 prosent har fullført videregående utdanning. I denne siste gruppen inngår blant annet de som har fagbrev.

Ved utgangen av september hadde 53 prosent av de helt ledige i Oslo hatt en sammenhengende arbeidssøkervarighet på under ett halvt år.

Bruttoledigheten 

Bruttoledigheten består av personer som er helt arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV i Oslo. I hovedstaden utgjør dette 12 180 personer, det vil si 3,1 prosent av arbeidsstyrken.Hittil i år har den sesongjusterte bruttoledigheten i Oslo sunket med 1,3 prosent.

Tallene i avsnittene under er ikke sesongjusterte, og endringene er sammenlignet med samme måned i fjor.

Slik er arbeidsledigheten i bydelene

Den høyeste arbeidsledigheten finner vi i bydel Søndre Nordstrand, hvor 4 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige, fulgt av Stovner med 3,5 prosent helt ledige. Lavest ledighet har bydel Nordre Aker med en ledighetsprosent på 1,7. I bydelene Nordstrand og Vestre Aker utgjør de helt ledige 1,8 prosent av arbeidsstyrken.

Ni av femten bydeler i Oslo har økning i antall helt ledige når vi ser på samme tid som i fjor. Størst ledighetsoppgang har bydel Bjerke med 12 prosent eller 59 flere helt ledige. Deretter følger bydelSt. Hanshaugen som har en oppgang i ledigheten på 10 prosent eller 61 flere helt ledige.

I bydelene Grorud og Søndre Nordstrand går ledigheten mest ned, begge har en nedgang på 7 prosent.

Flest ledige i varehandelen

Statistikken viser også i hvilke yrkesgrupper det er flest ledige personer.

De ferske tallene viser at det er flest antall helt ledige med yrkesbakgrunn innenfor butikk- og salgsarbeid med 1 174 personer. Dette er en økning på 4 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Deretter følger serviceyrker og annet arbeid med 1 104 personer. Selv om denne gruppen også har mange ledige, er det derimot en nedgang i arbeidsledigheten her tilsvarende 8 prosent.

Innenfor de største yrkesgruppene har ingeniør- og ikt-fag samt meglere og konsulenter størst nedgang i arbeidsledigheten, med henholdsvis 143 og 103 færre ledige. Det tilsvarer 18 prosent nedgang i år sammenlignet med samme tid i fjor for begge grupper.

Yrkesgruppen bygg og anlegg har den største økningen i helt ledige på 16 prosent eller 92 personer sammenlignet med september 2018.

Spesielle forhold

Ny registreringsmetode for arbeidssøkere fra og med november 2018 medfører endringer i hvordan yrke og utdanning registreres. Det har gitt endringer i fordeling på yrke og utdanning:

  • Andel med ingen/ikke oppgitt yrkesbakgrunn har økt
  • Andel med leder som yrkesbakgrunn har økt
  • Alle andre yrkesgrupper har en marginal lavere andel på grunn av økning for ingen yrkesbakgrunn og ledere
  • Kategorien «Ledere» bør tolkes med varsomhet etter desember 2018.

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.