Fortsatt økning i antall uføre

Ved utgangen av første halvår 2019 mottok 27 604 personer eller 5,8 prosent av Oslos befolkning mellom 18 og 67 år uføretrygd. Dette er en økning på 8,1 prosent eller 2 069 personer sammenlignet med samme tid i fjor. Andelen uføre i landet er på 10,2 prosent.

Økningen i antall uføre i Oslo i første halvår 2019 skyldes i hovedsak innføringen av nye regler for arbeidsavklaringspenger (AAP) fra 1. januar 2018. Endringene har medført til at antall mottakere av arbeidsavklaringspenger har gått ned, og at overgangen av personer fra AAP til ufør har økt.

Stor økning i aldersgruppene under 45 år

Med unntak av uføre mellom 65 og 67 år som har en liten nedgang, øker antallet uføre mest blant aldersgruppene under 45 år. I disse gruppene økte antallet uføre med rundt 20 prosent. Selv om antallet uføre økte mye er likevel andelen uføre i befolkningen i disse aldersgruppene relativt små. Dette skyldes en kraftig økning i befolkningen av ungdom i Oslo.

Økning i antall nye uføre

I løpet av første halvår i år mottok 2 100 nye personer i Oslo uføretrygd. 57 prosent av de nye uføremottakerne er kvinner. Om lag 82 prosent av de nye uføretrygdede hadde en periode som mottaker av arbeidsavklaringspenger før de fikk innvilget uføretrygd. Andelen som kommer fra kategorien arbeidssøker eller nedsatt arbeidsevne er på 7 prosent, mens andelen som kommer fra sykepenger er om lag 3 prosent.

Hva skjer med de som slutter å motta uføretrygd?

Det er ulike årsaker til at noen slutter å motta uføretrygd. Det kan være at de blir alderspensjonister, får jobb eller at de ønsker å prøve seg i jobb. Av de som slutter å motta uføretrygd går rundt 90 prosent over til alderspensjon. En liten andel går til arbeid. For landet som helhet er det 74 prosent av de uføretrygdede som går over til alderspensjon. Et trekk som er spesielt for Oslo, er at vi har en svært lav avgang fra uføretrygd som skyldes død. For landet ligger dette på ca. 17 prosent, mens i Oslo er tilsvarende tall ca. 1 prosent.

– Det kan være mange årsaker til dette. Sammensettingen av befolkningen i Oslo skiller seg mye fra resten av landet. En mulig forklaring kan være at mottakere av uføretrygd i større grad flytter ut av byen som følge av høye levekostnader i hovedstaden, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

Store variasjoner mellom bydelene

De fleste av bydelene i Oslo har en uføreandel som ligger under gjennomsnittet for land. To bydeler i Oslo skiller seg ut ved å ha en uføreandel som er høyere enn landsgjennomsnittet. Disse er Grorud med 10,4 prosent og Alna med 10,3 prosent andel uføre.

– Den høye andelen uføretrygdede i disse bydelene skyldes i hovedsak de sosiodemografiske forholdene i bydelene, sier Skinnarland.

Lavest andel har St. Hanshaugen og Frogner med 3,7 prosent, fulgt av Nordre Aker med 3,9 prosent.

Alle bydeler har en økning i antall uføre sammenlignet med samme tid i fjor. Størst er økningen i bydel St. Hanshaugen med 14 prosent fulgt av Bjerke med 13 prosent. Den minste økningen er i bydel Grorud med 3,7 prosent fulgt av Østensjø med 5,6 prosent.

Tabell som viser uføremottakere fordelt på bydeler per 2. kvartal 2019.


For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.

Infografikk som viser hvem som starter på uføretrygd og hva skjer som skjer når de slutter å motta uføretrygd. Grafikken ligger også under Relatert informasjon som en pdf.fil.
Infografikk som viser hvem som starter på uføretrygd og hva skjer som skjer når de slutter å motta uføretrygd. Grafikken ligger også under Relatert informasjon som en pdf.fil.