- Det legemeldte sykefraværet i Oslo øker svakt, men er fortsatt på et lavt nivå. Når vi ser på næringene er det innenfor transport og lagring og helse- og sosialtjenester at sykefraværet er høyest. Sykefraværet er lavest innenfor jordbruk, skogbruk og fiske, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

Høyest sykefravær i næringen transport og lagring

I næringene transport og lagring og helse- og sosialtjenester var det legemeldte sykefraværet henholdsvis på 5,5 og 5,3 prosent i 3. kvartal 2019. Næringen forretningsmessig tjenesteyting har et sykefravær på 4,2 prosent. Utenom disse tre næringene har alle næringer i Oslo et sykefravær på under 4 prosent. Lavest sykefravær finner vi i næringen jordbruk, skogbruk og fiske med 1,6 prosent. I Oslo er denne næringen liten, og utgjør under 1 prosent av alle sysselsatte i fylket. Av de store næringene i Oslo er det informasjon og kommunikasjon som har lavest sykefravær, med 2,0 prosent. 

Økning i 11 av 15 bydeler 

Bydelene Stovner, Grorud og Søndre Nordstrand har det høyeste legemeldte sykefraværet på 5,3 prosent. Deretter følger bydelene Alna og Bjerke med henholdsvis 5,1 og 4,1 prosent. Lavest sykefravær har Nordre Aker med 2,7 prosent, fulgt av bydelene Vestre Aker, Ullern og St. Hanshaugen, alle med et sykefravær på 2,8 prosent. 

Sykefraværet øker mest for kvinner

Sykefraværet er betydelig høyere for kvinner enn for menn. I 3. kvartal 2019 var det legemeldte sykefraværet for kvinner på 4,5 prosent og 2,7 prosent for menn i Oslo. Sykefraværet blant kvinner økte med 2,8 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. I samme periode økte sykefraværet blant menn med 1,2 prosent. 

Flere med gradert sykefravær

Andelen sykefraværstilfeller med gradert sykemelding i Oslo har økt svakt fra 19,4 prosent i 3. kvartal 2018 til 19,6 prosent i 3. kvartal 2019. Det er store forskjeller mellom fylkene i andelen graderte sykefraværstilfeller, og Oslo er av fylkene i landet med færrest graderte tilfeller. Fylkene med det laveste sykefraværet har også lav graderingsandel. Dette henger trolig sammen med forhold i arbeidsstyrken. I Oslo er en større andel av de sysselsatte yngre og har oftere høyere utdanning, sammenlignet med andre fylker. Disse gruppene har lavere sykefravær og når de blir syke har de i snitt kortere sykefravær og sjeldnere gradert sykemelding. 

Muskel og skjelettlidelser vanligste årsak til sykemelding

I Oslo er muskel- og skjelettlidelser den vanligste årsaken til legemeldt sykefravær, fulgt av psykiske lidelser. Muskel- og skjelettlidelser står for 32,9 prosent av alle tapte dagsverk. Psykiske lidelser står for 23,6 prosent av de tapte dagsverkene. Andelen tapte dagsverk som følge av diagnosen psykiske lidelser har gradvis økt siden 2015. 

Flere tall om det legemeldte sykefravær i Oslo (pdf)

For mer informasjon om sykefraværsstatistikken for Oslo: Ta kontakt med NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.