Helt og delvis ledig utgjør nå til sammen 69 195 personer. I tillegg kommer 2 070 personer registrert som arbeidssøkere på tiltak i regi i av NAV Oslo. 

Under koronapandemien er Oslo fylket med den høyeste andelen helt ledige med 12,5 prosent av arbeidsstyrken, mens andelen for landet er 9,6 prosent. 

Til sammen er 2 558 flere personer helt eller delvis ledig nå sammenlignet med forrige måned. Økningen i ledigheten kommer som en konsekvens av tiltakene som er satt i verk for å håndtere koronaviruset, og størsteparten av ledigheten vi ser nå skyldes permitteringer. Frem til 29. april var det registrert 9 332 dagpengesøknader på grunn av oppsigelser i Oslo og 58 376 dagpengesøknader som følge av permittering.

–  Apriltallene viser at ledigheten har økt med 2 558 antall personer blant de helt og delvis ledige sammenlignet med mars. I ukene fremover er det flere virksomheter som åpner igjen i tråd med myndighetenes anbefalinger, og vi håper at dette vil bidra til å redusere den rekordhøyde ledigheten vi opplever i hovedstaden nå under koronakrisen, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo. 

Sammenlignet med samme måned i fjor har antallet helt ledige økt med 38 767 personer, dette tilsvarer en økning på 389 prosent. I april 2019 var 2,6 prosent av arbeidsstyrken helt ledig.

Færre helt ledige og flere delvis ledige i april

Blant de helt ledige er det blitt 4 720 færre personer, mens det blant de delvis ledige er blitt 7 278 flere personer.  

Noe av forklaringen skyldes meldekortet: NAV bruker informasjon fra meldekort som arbeidssøkere sender inn hver 14. dag til å skille mellom de som er helt og delvis ledige. Ved første registrering får alle arbeidssøkere status som helt ledig. Når NAV får inn meldekort, får arbeidssøkere som har jobbet delvis de siste to ukene endret sin status fra helt ledig til delvis ledig. 

– At andelen delvis ledige øker mens antall helt ledige synker skyldes dermed at flere av de nye ledige har begynt å sende meldekort. Det gjør at NAV får opplysninger om hvem som har jobbet noe de siste to ukene og dermed klassifiseres de som delvis ledige. Det kan også bety at noen flere har begynt å jobbe igjen, helt eller delvis, fordi virksomheten deres har startet opp igjen, for eksempel frisører, fysioterapeuter og ulike butikker, sier Sonja Skinnarland. 

Reiseliv og transport, serviceyrker og butikk- og salgsarbeid hardest rammet

Apriltallene viser at det fortsatt er flest helt ledige innen yrkesgruppen reiseliv og transport med 11 502 personer. Deretter følger serviceyrker og annet arbeid med 7 447 personer og butikk- og salgsarbeid med 6 402 personer. Disse tre yrkesgruppene utgjør om lag 50 prosent av de helt ledige i Oslo, og er yrkesgrupper som er særlig rammet under koronakrisen. 

Innen reiseliv og transport har antall helt ledige økt med 845 personer den siste måneden, mens delvis ledige har sunket med 512 personer. Innen serviceyrker og annet arbeid ser vi det motsatte mønsteret, og der har antall helt ledige hatt en nedgang på 235 personer, mens delvis ledige har økt med 982 personer. Det samme ser vi også innen butikk- og salgsarbeid der antall helt ledige har hatt en nedgang på 1 623 personer, mens delvis ledige har økt med 1 156 personer. 

– Det er gledelig å se at antallet helt ledige har hatt en nedgang innen serviceyrker og butikk- og salgsarbeid, til tross for at antall delvis ledige øker. Dette kan vise en tendens der flere gradvis kommer tilbake i arbeid. Det er derimot bekymringsfullt at reiseliv og transport tilsynelatende ikke ser ut til å følge denne utviklingen, sier Sonja Skinnarland.

Flere unge tilbake i arbeid  

I forbindelse med koronapandemien har alle aldersgrupper opplevd en stor økning i arbeidsledigheten, men særlig har vi sett dette blant de unge. 

– Sammenlignet med forrige måned ser vi imidlertid at det har vært størst nedgang i helt ledige for de under 30 år. Dette er en gledelig utvikling som vi håper vil fortsette fremover når virksomheter i Oslo åpner opp igjen. Det er også viktig å forebygge langtidsledighet blant de unge som i større grad ble rammet av permitteringer, sier Sonja Skinnarland.

Nedgangen tilsvarer 2 828 personer, en nedgang på 15 prosent. Samtidig har også de under 30 år lavest økning i antall delvis ledige med 1 422 personer, tilsvarende en økning på 36 prosent. 

De over 30 år har hatt en nedgang på 6 prosent i antall helt ledige og en økning på 63 prosent i antall delvis ledige. 

Til tross for at flere unge kommer i jobb viser månedstallene for april at ledigheten fortsatt er høyest blant dem mellom 20-24 år, der 18,6 prosent er arbeidsledige. Deretter følger de mellom 25-29 år, hvor 14,8 prosent er arbeidsledige.

At flere under 30 rammes av ledighet nå handler blant annet om hvilke bransjer som må permittere, kompetanse og at unge ofte har en løsere tilknytning til arbeidsmarkedet ved at de jobber deltid eller har korte engasjement og vikariater. Unge har også kortere ansiennitet enn sine kolleger, noe som kan spille inn når arbeidsgivere vurderer permitteringer eller fremtidig ansettelser av nyutdannede.

De nye tallene viser at antall helt ledige er 12 prosent for kvinner (totalt 22 528 personer), mens 13 prosent av mennene er helt ledige (totalt 26 205 personer). Tilsvarende tall for delvis ledige er 5,1 og 9 460 for kvinner, og 5,5 og 11 002 for menn. 

Høyest ledighet i Gamle Oslo

Apriltallene bekrefter forrige månedstall og viser at ledigheten har økt betydelig i hele Oslo sammenlignet med samme tid i fjor, særlig i sentrumsbydelene. Sammenlignet med forrige måned har samtlige bydeler en nedgang i antall helt ledige, og en økning antall delvis ledige.

Det er nå bydel Gamle Oslo som har den høyeste ledigheten i Oslo, med 15,1 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Stovner med 14,4 prosent, Frogner med 13,8 prosent, Grünerløkka med 13,7 prosent, St. Hanshaugen og Alna med 13,6 samt Bjerke og Søndre Nordstrand med 13,5 prosent. 

Lavest ledighet har bydel Nordre Aker med 7,8 prosent. 

Oppfordrer ledige om å registrere CV og jobbprofil på arbeidsplassen.no 

Selv om mange virksomheter i Oslo har permittert sine ansatte, er det også jobbmuligheter. 

– Det er flere næringer som vil ha behov for arbeidskraft fremover, som helse, transport og dagligvarehandelen. Det er også et stort behov for flere saksbehandlere i NAV, sier Skinnarland, og kommer med en oppfordring: 

–  Vi ber derfor både de som er permittert og de helt ledige uten arbeidsgiver om å registrere sin jobbprofil og CV på arbeidsplassen.no. Da er de lette å finne for virksomhetene som jakter på flere hender, og for NAV som bistår de samfunnskritiske virksomhetene i å finne nye medarbeidere. 

Arbeidsplassen.no er et nettsted for jobbsøkere og arbeidsgivere, og NAV eier tjenestene på nettstedet.  

Få hjelp av NAV digitalt: Mulig å søke om forskudd på dagpenger 

Flesteparten av de NAV-ansatte i Oslo jobber fra hjemmekontor og følger opp brukerne digitalt. NAV-kontorene i Oslo holder åpent, men har tilpasset åpningstidene sine for å forebygge smittefare. 

Trenger du hjelp fra NAV kan det meste gjøres digitalt, som å registrere deg som arbeidssøker, søke om dagpenger, søke om sosialstønad, registrere CV og jobbsøkerprofil på arbeidsplassen.no eller ha dialog med NAV-veilederne om jobbmuligheter.  

– Permitterte, arbeidsledige og lærlinger som venter på å få behandlet søknaden sin om dagpenger kan også søke om forskuddsutbetaling fra NAV. Forskuddet gis månedsvis, og det betyr at alle som ønsker å motta forskudd på dagpenger i mai må søke om dette, sier Skinnarland. 

Det gjelder også de som søkte og fikk forskudd i april. Ny søknad kan sendes inn tidligst en måned etter forrige søknad ble sendt. 

8. april ble det også vedtatt en kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet hele eller deler av inntekten. NAV jobber med å få på plass en digital løsning som gjør at utbetalingene kan skje automatisk, og søknaden skal være på plass i begynnelsen av mai.  

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.