– Vi må tilbake til 2013 for å finne en like stor andel bedrifter som meldte at de skulle rekruttere det kommende året. Selv om optimismen dempes av en svak vekst i virksomheter som planlegger nedbemanning, er det gode jobbmuligheter for arbeidssøkere med etterspurt kompetanse, sier direktør Sonja Skinnarland i NAV Oslo.

Hvilke næringer skal ansette flere i 2019?

Årets bedriftsundersøkelse viser at godt over halvparten av virksomhetene innen næringen informasjon og kommunikasjon forventer å ansette flere i 2019. Informasjon og kommunikasjon domineres av konsulentvirksomhet innen informasjonsteknologi og andre ikt-relaterte tjenester, og det er her optimismen er størst.

Nesten halvparten av bedriftene innen eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting har planer om å rekruttere det kommende året. I fjor forventet undervisningssektoren en nedgang i sysselsetting, men i år har 37 prosent av virksomhetene planer om å ansette flere det kommende året. Innføringen av lærernormen som innebærer færre elever per lærer, kan ha hatt betydning for det økte arbeidskraftbehovet i år.

Innen næringen varehandel og motorvognreparasjoner forventer flere bedrifter å nedbemanne enn å oppbemanne. Endringer i befolkningens handlemønster er trolig noe av årsaken, som for eksempel økt bruk av netthandel.

Hver fjerde bedrift har rekrutteringsproblemer

23 prosent av virksomhetene oppgav å ha hatt rekrutteringsproblemer de siste tre månedene, når de ble spurt i årets undersøkelse.

̶  Det er en økning på 7 prosentpoeng sammenlignet med i fjor, og er den høyeste andelen virksomheter med rekrutteringsproblemer siden målingene startet i 2012, sier Skinnarland. ̶  Selv om ledigheten i Oslo har gått ned, så er det fortsatt mange som sliter med å få seg jobb. Jeg ønsker å oppfordre arbeidsgivere om å åpne dørene for folk som sliter med i finne jobb, enten det er unge som mangler arbeidspraksis, innvandrere som leter etter sin første jobb i Norge eller folk som ønsker å komme tilbake i jobb etter langvarig sykdom. Er du en arbeidsgiver som ønsker å rekruttere og inkludere, så kan NAV i Oslo bistå. Vi har markedskontakter som kan bistå din virksomhet med rekruttering og inkludering, både lokalt, regionalt, nasjonalt og i Europa.

13 prosent av virksomhetene oppgir å ha mislyktes i å rekruttere arbeidskraft, og 10 prosent forteller at de måtte ansette noen med lavere eller annen formell kompetanse.Alle næringer har hatt en økning i rekrutteringsproblemer sammenlignet med fjorårets bedriftsundersøkelse. Næringene med høyest andel bedrifter som hadde problemer på grunn av for få kvalifiserte søkere var offentlig forvaltning med 27 prosent. Deretter følger finansiering- og forsikringsvirksomhet (24 prosent), helse- og sosialtjeneste (23 prosent) og eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting (21 prosent). Når det gjelder andelen bedrifter som opplyser at problemene med rekruttering skyldes andre forhold så er det overnatting og serveringsvirksomhet med ni prosent som opplever flest problemer, fulgt av varehandel og motorvognreparasjoner og helse- og sosialtjeneste, begge med 8 prosent.

Større utfordringer med å få tak i rett kompetanse

Mangel er et mål på hvor mange stillinger som ikke ble besatt eller besatt med en annen kompetanse enn arbeidsgiver ønsket, og hvor mange dette utgjør i antall personer. Virksomhetene i Oslo har rapportert om en mangel som estimeres til knapt 10 000 personer, som enten ble ikke besatt eller besatt av noen med annen kompetanse enn opprinnelig etterspurt. Dette er drøyt 1 000 flere enn i fjor, og er den høyeste mangelen som er målt i Oslo siden denne typen målinger startet i 2012.

Næringen med størst mangel er eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting med 3 250 personer. Dette er en nedgang på 600 personer sammenlignet med i fjor. Andre næringer med stor mangel er varehandel og motorvognreparasjoner (1 250 personer), bygge- og anleggsvirksomhet (1000 personer), overnattings- og serveringsvirksomhet (1000 personer) og helse- og sosialtjeneste (850 personer).

Hvordan rekrutterer bedriftene?

Virksomhetene ble også spurt om hvilke kanaler som ble brukt for siste ansettelse. Den største andelen, 42 prosent, svarte at de har brukt egen hjemmeside. Dette er en klar økning fra i fjor med 11 prosentpoeng.

Andelen bedrifter som rekrutterer via stillingsdatabaser på nettet og via sosiale medier øker, men de ulike næringene bruker rekrutteringskanalene ulikt. Samtlige næringer benytter seg av egne hjemmesider og stillingsdatabaser i utstrakt grad, men dette gjelder spesielt for virksomhetene i offentlig sektor som er pålagt å lyse ut stillinger offentlig. I de senere år har andelen bedrifter som benytter sosiale medier som rekrutteringskanal økt betydelig, fra 22 prosent i 2018 til 28 prosent i 2019. Informasjons- og kommunikasjonsbransjen, men også offentlig sektor benytter seg i særlig grad av sosiale medier. Finansierings- og forsikringsnæringen samt informasjons- og kommunikasjonsbransjen rekrutterer mange ved hjelp av rekrutteringsfirmaer og -byråer.

– Rekruttering via eget nettverk, bekjentskapskrets og intern rekruttering er vanligst blant bedrifter i privat sektor, spesielt innen bygg og anlegg samt informasjon og kommunikasjon. Er du på jakt etter jobb i offentlig sektor, finner du de ledige jobbene på nett. Dersom du ønsker jobb i bygg og anlegg må du benytte og bygge nettverket ditt i tillegg til å lete etter jobb på nett, råder direktør Sonja Skinnarland.

NAV som rekrutteringskanal brukes hovedsakelig blant bedrifter innen offentlig sektor, helse og undervisning.

Les mer om funnene i NAV Oslos rapport om bedriftsundersøkelsen (pdf)

Se også funnene for landet samlet