Helt ledige har hatt en nedgang på 1 503 personer og utgjør nå 50 957 personer. Delvis ledige har hatt en økning på 1357 personer og utgjør nå 19 212 personer. Ved første registrering får alle arbeidssøkere status som helt ledig, etter hvert som de nye arbeidsledige begynner å sende meldekort, får NAV opplysninger om hvem som har jobbet noe de siste to ukene og dermed skal klassifiseres som delvis ledige. Dette medfører til at personer kan bytte status fra helt ledige til delvis ledige.

Det har nå gått fem uker siden tiltakene for å redusere smittespredningen av korona startet opp. 

– Størsteparten av ledigheten vi ser nå skyldes permitteringer. Det er hittil registrert 8 509 dagpengesøknader på grunn av oppsigelser. I ukene fremover vil det være noen virksomheter som kan åpne igjen, som fysioterapeuter, psykologer, frisører og hudpleiere, når bransjestandarder for smittevern er på plass. Vi håper at dette vil redusere ledigheten i Oslo, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo. 

Oslo er fylket med den høyeste andelen av helt arbeidsledige med 13,1 prosent. Ledigheten for landet er på 10,2 prosent.

Flest helt ledige innen reiseliv og transport 

Arbeidsmarkedet i Oslo rammes spesielt hardt innenfor yrkesgruppene reiseliv og transport, serviceyrker og annet arbeid og butikk- og salgsarbeid. Flest helt ledige er det innen reiseliv og transport med 11 766 personer. Deretter følger serviceyrker og annet arbeid med 7 834 helt ledige, og butikk- og salgsarbeid med 7 007 helt ledige. Personer med yrkesbakgrunn fra disse tre yrkesgruppene utgjør nå ca. halvparten av alle helt ledige i Oslo. 

–  Vi ber alle som er blitt ledige om å registrere jobbprofil og CV på arbeidsplassen.no, slik at de er tilgjengelig for andre jobber. Dette gjelder både de som regner med at de skal tilbake til sin nåværende arbeidsgiver, eller de som må finne seg en ny jobb. Mange permitterte kan ha etterspurt kompetanse som kan bidra til å holde samfunnskritiske funksjoner i gang, og det er flere næringer som har behov for arbeidskraft. Som permittert er ikke kravet om at du må søke annet arbeid like strengt som for helt arbeidsledige, men du må være villig til å ta imot kortvarige jobbtilbud i permitteringsperioden. De som har mistet jobben sin, og er registrert som helt arbeidsledige, kan også etterspørre bistand fra NAV i aktivitetsplanen sin på Ditt NAV på nav.no, som for eksempel kompetansehevende tiltak slik at de blir aktuelle for ledige stillinger, sier Skinnarland.

Høyest arbeidsledighet blant unge 

Det er kvinnene som står for størsteparten av nedgangen i antall helt og delvis ledige med 135 personer. Ledigheten for kvinner ligger nå på 12,7 prosent. Blant menn ser vi en nedgang blant de helt ledige på 1369 personer og nesten tilsvarende økning (1358 personer) blant de delvis ledige. Menn har nå en ledighet på 13,5 prosent.

Som andel av arbeidsstyrken er ledigheten høyest blant dem mellom 20 og 24 år, med 19,9 prosent. Deretter følger dem mellom 25 og 29 år, med 15,5 prosent.

–  Koronasituasjonen rammer unge arbeidstakere hardere enn de som er eldre. Dette handler blant annet om hvilke bransjer som er rammet, kompetanse og at unge ofte har en løsere tilknytning til arbeidsmarkedet ved at de jobber deltid eller har korte engasjement og vikariater. Unge har også kortere ansiennitet enn sine kolleger, noe som kan spille inn når arbeidsgivere vurderer permitteringer eller fremtidig ansettelser av nyutdannede, forteller Skinnarland.

Høyest arbeidsledighet i Gamle Oslo

Ledigheten er nå høyest i Gamle Oslo, hvor 15,8 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige, deretter følger Stovner med 15,2 prosent. Andre bydeler med ledighet over 14 prosent er Søndre Nordstrand (14,5 %), Grünerløkka (14,4 %), Frogner (14,4 %), Alna (14,1 %) og St. Hanshaugen (14,1 %). Nordre og Vestre Aker er bydelene med lavest arbeidsledighet, med henholdsvis 8,2 og 8,5 prosent av arbeidsstyrken.

Flere tall om arbeidsmarkedet i Oslo per 21. april 2020 (pdf)

Over 20 000 personer i Oslo har fått forskudd på dagpenger 

Så langt er det utbetalt 297 millioner kroner i forskudd på dagpenger i Oslo. I alt 20 002 personer har til nå fått utbetalt forskudd. 

Ordningen med forskuttering av dagpenger kom på plass 30. mars. 

– Vi er glade for at ordningen fungerer og at folk benytter seg av den. Det er viktig at alle som nå er permitterte eller blitt ledige har en viss økonomisk trygghet, og vi er derfor opptatt av at folk er kjent med muligheten, sier Skinnarland. 

Det vil også være mulighet for å søke om forskuddsutbetaling av dagpenger videre fremover. 

Besøk oss på nav.no 

Det er lett å få hjelp av NAV i Oslo via digitale kanaler. Det aller meste kan gjøres digitalt, som å søke om økonomisk sosialhjelp, registrere seg som arbeidssøker, søke om dagpenger eller sende meldekort. Folk kan også ha dialog med sin veileder via Ditt NAV. 

– Bidra til å hindre smittespredning ved å bruke nav.no fremfor å oppsøke NAV-kontorene. Dersom du velger å besøke NAVs publikumsmottak, vis hensyn og hold god avstand til andre besøkende og medarbeiderne som jobber der, oppfordrer Skinnarland. 

Informasjon oppdateres fortløpende på nav.no

NAV har en samleside med koronainformasjon som det er lurt å sjekke. 

Det kan skje endringer på kort varsel som følge av Regjeringens arbeid. Informasjon oppdateres fortløpende på nav.no.

 

For mer informasjon om ledighetstallene, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.