– Flere og flere har kommet tilbake i jobb de siste ukene. Delvis åpning av virksomhetene har også medført til at en del helt permitterte har gått over til å bli delvis permitterte. Nedgangen er størst for de helt ledige innen yrkesgruppene reiseliv og transport, butikk- og salgsarbeid og serviceyrker og annet arbeid, sier direktør Sonja Skinnarland i NAV Oslo. 

Utviklingen for de helt ledige

Helt ledige i Oslo har hatt en nedgang på 5 430 personer og utgjør nå 32 200 personer. Oslo er fylket med den høyeste andelen av helt arbeidsledige med 8,1 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten for landet er på 6,1 prosent. 

– Det er positivt at flere og flere kommer helt eller delvis tilbake i jobb. Ledighetsøkningen i mars og første del av april var svært dramatisk, spesielt for sentrumsbydelene hvor mange unge bor. Vi har fortsatt en langt høyere ledighet enn før koronaepidemien, men det går riktig vei, sier Skinnarland. 

Aldersgruppen med høyest ledighet er de mellom 20 og 24 år med 10,3 prosent. De med lavest ledighet er aldersgruppen under 20 år med 4,5 prosent. Størst nedgang har de under 20 år har med 27 prosent, fulgt av de mellom 20-24 år med 22 prosent. 

– Det er gledelig å se at nedgangen blant de helt ledige har kommet 20-åringene til gode. De unge ble rammet spesielt hardt i ukene etter 12. mars. Det er fortsatt 20-åringene som har den høyest ledigheten, men de siste ukene har de også hatt størst nedgang, forteller Skinnarland.

Det er flest helt ledige i yrkesgruppen reiseliv og transport med 7 224 personer. Deretter følger serviceyrker og annet arbeid med 4 384 personer, og butikk- og salgsarbeid med 3 834 personer. Den siste uken har antallet helt ledige falt i samtlige yrkesgrupper. Nedgangen i antall helt ledige har vært størst blant yrkesgruppene reiseliv og transport, butikk- og salgsarbeid og serviceyrker og annet arbeid, med henholdsvis 1 898, 860 og 847 personer. 

Ledigheten er lavest i bydelene Vestre og Nordre Aker, med henholdsvis 5,1 og 5,2 prosent. Høyest ledighet finner vi i bydel Gamle Oslo hvor 10,1 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige, deretter følger bydelene Stovner, Alna og Søndre Nordstrand med henholdsvis 9,7, 9,5, og 9,4 prosent.

Ledigheten er høyest for menn mellom 20-24 år (11,4 prosent), og lavest for kvinner over 60 år (4,3 prosent) når det gjelder helt ledige. 

Utviklingen for de delvis ledige

Delvis ledige i Oslo har økt med 191 personer og utgjør nå 24 919 personer. Oslo er fylket med den nest høyeste andelen av delvis arbeidsledige, med 6,3 prosent av arbeidsstyrken. 

Ledigheten er høyest for kvinner mellom 20-29 år (7,5 prosent), og lavest for menn under 19 år (1,3 prosent) når det gjelder delvis ledige. 

Antallet delvis ledige har økt i 4 yrkesgrupper, og gått ned i 9 yrkesgrupper. For de delvis ledige har økningen vært størst i yrkesgruppene reiseliv og transport med 934 personer. Fleste delvis ledige finner vi innen reiseliv og transport med 4 178 personer. Deretter følger serviceyrker og annet arbeid og butikk- og salgsarbeid med henholdsvis 3 989 og 3 452 delvis ledige.  

Bydelene med lavest delvis ledighet er Nordre og Vestre Aker, med henholdsvis 4,7 og 5,1 prosent. Størst delvis ledighet er det i bydelene St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka og Frogner, med henholdsvis 7,1, 7,0, 7,0 og 7,0 prosent. 

Over 30 000 personer har fått forskudd på dagpenger 

Så langt er det utbetalt 589 millioner kroner i forskudd på dagpenger i Oslo. I alt 30 043 personer i Oslo har til nå fått utbetalt forskudd.

Lønnskompensasjonsordningen for permitterte på plass i midten av juni

Ordningen som skal sikre permitterte lønn den første perioden av permitteringen forventes å være på plass i midten av juni. Den nye løsningen innebærer at den permitterte ikke trenger å søke. NAV skal få informasjon fra arbeidsgiver om hvem som skal ha lønnskompensasjon og hvor mye de skal ha.   

I underkant av 4 000 frilansere og selvstendignæringsdrivende har fått kompensasjon

Mandag 4. mai åpnet NAV mulighet for at frilansere og selvstendig næringsdrivende kan søke om å få kompensert tap av inntekt som følge av koronasituasjonen. Inntektskompensasjon søkes om etterskuddsvis måned for måned. Hvis du har inntektstap i mai, kan du tidligst søke kompensasjon for denne måneden fra 4. juni.

Det er per 2. juni 2020 utbetalt til sammen 82 millioner kroner til frilansere og selvstendig næringsdrivende i Oslo. I alt har 3 719 personer i Oslo fått kompensasjon. Gjennomsnittsbeløpet er på 22 100 kroner. 

 

For mer informasjon om ledighetstallene, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.