– Ledigheten fortsetter å falle for både helt og delvis ledige innen alle yrkesgrupper. Mange av de som ble arbeidsledige i mars og april er nå tilbake i jobb. Det er også færre som registrerer seg som arbeidssøkere hos NAV. Antallet dagpengesøknader i Oslo er kraftig redusert sammenlignet med toppen i mars, og ligger på sitt laveste nivå siden begynnelsen av koronakrisen. Det er likevel dobbelt så mange som søkte om dagpenger den siste uken som på samme tid i fjor, sier direktør Sonja Skinnarland i NAV Oslo. 

I uke 24 kom det inn 695 nye søknader om dagpenger:

  • 367 av søknadene var ordinære søknader om dagpenger.
  • 328 av søknadene gjaldt dagpenger ved permittering.

Antallet helt ledige fortsetter å falle

Helt ledige i Oslo har hatt en nedgang på 1 676 personer siste uken og utgjør nå 28 366 personer. Oslo er fylket med den høyeste andelen av helt arbeidsledige med 7,1 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten for landet er på 5,4 prosent. 

Aldersgruppen med høyest ledighet er de mellom 20-24 år med 9,0 prosent, men også denne gruppen opplever en nedgang siste uken på 203 personer. Lavest ledighet har de som er 19 år og yngre med 3,5 prosent, fulgt av de som er mellom 60 år og eldre med 4,7 prosent. 

Det er fortsatt flest helt ledige i yrkesgruppen reiseliv og transport med 6 200 personer. Deretter følger serviceyrker og annet arbeid med 3 824 personer, og butikk- og salgsarbeid med 3 332 personer. Den siste uken har antall helt ledige falt i samtlige yrkesgrupper, men flest i nettopp disse yrkesgruppene, med henholdsvis 420, 289 og 229 personer. 

Færre delvis ledige

Det har blitt 1 155 færre delvis ledige i Oslo den siste uken, og 22 717 personer er nå delvis ledige. Oslo er også fylket med den høyeste andelen av delvis arbeidsledige, med 5,7 prosent av arbeidsstyrken. 

Flest delvis ledige finner vi innen reiseliv og transport med 4 161 personer. Deretter følger serviceyrker og annet arbeid og butikk- og salgsarbeid med henholdsvis 3 631 og 2 998 delvis ledige.  

Samtlige yrkesgrupper har en nedgang i antallet delvis ledige.

Ledighet, kjønn og alder

For de som er helt arbeidsledige er ledigheten er høyest for menn i alderen 20-24 år (10,4 prosent), og lavest for kvinner som er 19 år og yngre (3,1 prosent).

Blant de delvis ledige er ledigheten høyest for kvinner mellom 20-24 år (6,7 prosent), og lavest for menn som er 19 år og yngre (1,3 prosent). 

Hvordan er ledigheten i bydelene i Oslo?

Samtlige bydeler har en nedgang i både helt og delvis ledige.

Høyest ledighet finner vi nå i bydel Stovner hvor 8,8 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige, deretter følger bydelene Gamle Oslo, Alna og Søndre Nordstrand med henholdsvis 8,5, 8,4 og 8,4 prosent. Ledigheten er lavest i bydelene Vestre og Nordre Aker, som begge har en ledighet på 4,7 prosent av arbeidsstyrken. 

Bydelene med lavest delvis ledighet er Nordre og Vestre Aker, med henholdsvis 4,1 og 4,4 prosent. St. Hanshaugen har fortsatt høyest delvis ledighet med 6,6 prosent. Deretter følger bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Frogner, med henholdsvis 6,4, 6,4 og 6,1 prosent.

Utdanningsmuligheter for ledige og permitterte

–  Studier kan øke sjansene for å komme i arbeid. Regjeringen har åpnet for at ledige og permitterte kan ta utdanning og øke sin kompetanse mens de mottar dagpenger i hele 2020. Læresteder innen høyere utdanning, fagskole og videregående opplæring har fått midler fra myndighetene for å tilby gratis utdanning gjennom ulike nettbaserte kurs, forteller Skinnarland. 

Utdanning.no har en egen oversikt over nettbaserte tilbud. På nettsiden kan du finne utdanningstilbud som tilbys nasjonalt, eller søke opp tilbud fra lokale institusjoner og tilbydere.

Arbeidsledige og permitterte som ikke allerede har orientert NAV om opplæring eller utdanning, kan gjøre det via tjenesten Skriv til oss. På nav.no finnes det også informasjon om hvordan arbeidsledige og permitterte skal fylle ut meldekortet, når de tar opplæring eller utdanning.  

Over 60 000 personer har fått utbetalt dagpenger 

Siden midten av mars har antallet dagpengemottakere økt kraftig i Oslo. Så langt i år fra uke 11 til og med uke 24 har det blitt utbetalt 1 813 millioner kroner i dagpenger i Oslo. Av disse er 664 millioner utbetalt på forskudd.

I alt har 63 906 personer fått utbetalt dagpenger. 

Lønnskompensasjonsordningen for permitterte 

Løsningen for lønnskompensasjon er på plass på nav.no. Per 15. juni hadde 19 133 personer i Oslo fått utbetalt lønnskompensasjon for til sammen 395 millioner kroner. 

Arbeidsgivere må gjøre to ting for at sine permitterte skal få utbetalt lønnskompensasjon for de 18 dagene de har krav på (dag 3-20):

  1. Permitteringer og opplysninger om arbeidsforhold må rapporteres inn i a-meldingen. 
  2. Informasjon om de permitterte må meldes inn av arbeidsgiver i løsningen på nav.no. Det som må legges inn er informasjon om fødselsnummer og beregnet lønn per dag. 

Når disse to tingene er gjort vil NAV utbetale pengene til permitterte i løpet av 2-3 virkedager. Mer informasjon om løsning for lønnskompensasjon og refusjon.

NAV Oslo har også en arbeidsgivertelefon for arbeidsgivere i Oslosom trenger veiledning om lønnskompensasjon og refusjon, utover informasjonen som finnes på nav.no. Arbeidsgivertelefonen har telefonnummer 407 66 901 og er åpen på hverdager fra kl. 08.00 til kl. 15.00. 

For mer informasjon om ledighetstallene, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119