Ytelsene knyttet til arbeidsliv og sykdom er tiltakspenger, dagpenger, stønad til enslig mor eller far, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og yrkesskade samt tilleggsstønader. 

Målt som andel av befolkningen i alderen 18-66 år som mottar én av disse livsoppholdsytelsene lå Oslo lavest blant fylkene og godt under landsgjennomsnittet, som er på 32 prosent. 

Økte med en halv milliard sammenlignet med året før

I fjor ble det utbetalt nær 17,8 milliarder i ytelser knyttet til arbeidsliv og sykdom i Oslo. Det ga en økning på 3 prosent eller en halv milliard kroner fra 2018. 

Sammenlignet med 2018 var det en nedgang i utbetalingen i fire av syv ytelser knyttet til arbeidsliv og sykdom i 2019. Utbetalingene av stønad til enslig mor eller far gikk mest ned med 19 prosent. Deretter fulgte tilleggsstønader med 14 prosent, arbeidsavklaringspenger med 10 prosent og dagpenger med 5 prosent. 

Utbetalinger av uføretrygd og yrkesskade økte mest med 11 prosent fra 2018 til 2019. Deretter fulgte utbetalinger av sykepenger og tiltakspenger som økte med henholdsvis 8 og 6 prosent fra 2018. 

Utbetalinger som erstatning for tapt inntekt

I 2019 ble det utbetalt 145 900,- i årsgjennomsnitt per mottaker som erstatning for inntekt. Totalt ble dette utbetalt:

  • 7,5 milliarder i uføretrygd og yrkesskade
  • 4,5 milliarder i sykepenger
  • 3,7 milliarder i arbeidsavklaringspenger
  • 1,5 milliarder i dagpenger
  • 241 millioner i stønad til enslig mor eller far
  • 203 millioner i tiltakspenger
  • 43 millioner i tilleggsstønader

Tallene viser at det er forskjell i utbetaling blant bydelene, der det laveste utbetalte gjennomsnittsbeløpet per mottaker var i bydel Grünerløkka med 126 100,-.

Bydel Alna hadde det høyeste utbetalte gjennomsnittsbeløpet med 157 800,-.

Størrelsen på utbetalingene gjenspeiler bydelenes ulikheter med hensyn til utdanningsnivå, sykefravær, arbeidsledighet og antall uføretrygdede.

Utbetalt totalt 45,7 milliarder i Oslo i fjor 

På landsbasis ble det i alt utbetalt nær 447 milliarder kroner i NAV-ytelser til personer bosatt i Norge i 2019. Det var en økning på rundt 16 milliarder fra 2018.

Drøyt 277 000 innbyggere i Oslo fikk utbetalt en NAV-ytelse i løpet av fjoråret for til sammen 45,7 milliarder kroner. Det var en økning på 4 prosent sammenlignet med 2018, da det ble utbetalt 44 milliarder kroner.

Økningen i Oslo skyldtes i hovedsak økte utbetalinger til alderspensjon. Av de 45,7 milliardene utgjør nær 22 milliarder pensjonsutbetalinger, som i all hovedsak er alderspensjon.

Statistikken omfatter ikke utbetalinger til økonomisk sosialhjelp. 

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.