Utbetalinger fra NAV Oslo i 2019

I Oslo fikk 121 799 personer eller 26 prosent av befolkningen i alderen 18-66 år utbetalt en ytelse fra NAV knyttet til arbeidsliv og sykdom i løpet av 2019. 

Ytelsene knyttet til arbeidsliv og sykdom er tiltakspenger, dagpenger, stønad til enslig mor eller far, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og yrkesskade samt tilleggsstønader. 

Målt som andel av befolkningen i alderen 18-66 år som mottar én av disse livsoppholdsytelsene lå Oslo lavest blant fylkene og godt under landsgjennomsnittet, som er på 32 prosent. 

Økte med en halv milliard sammenlignet med året før

I fjor ble det utbetalt nær 17,8 milliarder i ytelser knyttet til arbeidsliv og sykdom i Oslo. Det ga en økning på 3 prosent eller en halv milliard kroner fra 2018. 

Sammenlignet med 2018 var det en nedgang i utbetalingen i fire av syv ytelser knyttet til arbeidsliv og sykdom i 2019. Utbetalingene av stønad til enslig mor eller far gikk mest ned med 19 prosent. Deretter fulgte tilleggsstønader med 14 prosent, arbeidsavklaringspenger med 10 prosent og dagpenger med 5 prosent. 

Utbetalinger av uføretrygd og yrkesskade økte mest med 11 prosent fra 2018 til 2019. Deretter fulgte utbetalinger av sykepenger og tiltakspenger som økte med henholdsvis 8 og 6 prosent fra 2018. 

Utbetalinger som erstatning for tapt inntekt

I 2019 ble det utbetalt 145 900,- i årsgjennomsnitt per mottaker som erstatning for inntekt. Totalt ble dette utbetalt:

  • 7,5 milliarder i uføretrygd og yrkesskade
  • 4,5 milliarder i sykepenger
  • 3,7 milliarder i arbeidsavklaringspenger
  • 1,5 milliarder i dagpenger
  • 241 millioner i stønad til enslig mor eller far
  • 203 millioner i tiltakspenger
  • 43 millioner i tilleggsstønader

Tallene viser at det er forskjell i utbetaling blant bydelene, der det laveste utbetalte gjennomsnittsbeløpet per mottaker var i bydel Grünerløkka med 126 100,-.

Bydel Alna hadde det høyeste utbetalte gjennomsnittsbeløpet med 157 800,-.

Størrelsen på utbetalingene gjenspeiler bydelenes ulikheter med hensyn til utdanningsnivå, sykefravær, arbeidsledighet og antall uføretrygdede.

Utbetalt totalt 45,7 milliarder i Oslo i fjor 

På landsbasis ble det i alt utbetalt nær 447 milliarder kroner i NAV-ytelser til personer bosatt i Norge i 2019. Det var en økning på rundt 16 milliarder fra 2018.

Drøyt 277 000 innbyggere i Oslo fikk utbetalt en NAV-ytelse i løpet av fjoråret for til sammen 45,7 milliarder kroner. Det var en økning på 4 prosent sammenlignet med 2018, da det ble utbetalt 44 milliarder kroner.

Økningen i Oslo skyldtes i hovedsak økte utbetalinger til alderspensjon. Av de 45,7 milliardene utgjør nær 22 milliarder pensjonsutbetalinger, som i all hovedsak er alderspensjon.

Statistikken omfatter ikke utbetalinger til økonomisk sosialhjelp. 

For mer informasjon, kontakt NAV Oslos pressevakt på tlf. 901 12 119.

Utbetalte stønader fra NAV Oslo til arbeidsliv og sykdom 2019 (PNG)
Utbetalte stønader fra NAV Oslo til arbeidsliv og sykdom 2019 (PNG)