9. oktober ble rapporten «Nye digitale løsninger for brukeroppfølging i NAV? - Muligheter og juridiske begrensninger for deling av data» fra Prosjekt Datadrevet oppfølging lansert. 

- NAV Oslo og Oslo kommune ser på rapporten fra prosjekt Datadrevet oppfølging som en byggestein i det større arbeidet som regjeringens digitaliseringsstrategi inviterer til. Vi håper at vi ved å synligjøre utfordringene som ligger i dagens lovverk, kan bidra til å fjerne barrierer og få til gode brukerrettede oppfølgingsløp, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

- Det at vi har et komplekst regelverk som er knyttet til brukerens rettigheter fremfor brukerens behov, har komplisert samarbeidet på tvers av sektorene. Vi håper at prosjektets utredning blir tatt med inn i arbeidet med å skape bedre tjenester til våre innbyggere ved hjelp av digitale løsninger, sier Sonja Skinnarland. 

Behov for felles digitale løsninger i NAV-kontoret

Utgangspunktet for prosjekt Datadrevet oppfølging var et stort behov for felles digitale løsninger i NAV-kontoret, både på leder-, mellomleder- og veiledernivå. I dag foreligger det store mengder data om brukere i både statlige og kommunale kilder. Disse er ikke sammenstilte. Dette medfører at ansatte i NAV-kontoret må gjøre oppslag i mange ulike systemer, og at kartlegging- og veiledningsarbeid gjøres dobbelt.

I tidlig fase var ambisjonen for prosjektet å lage og iverksette nye verktøy for oppfølging og veiledning av brukere i NAV-kontor. Etter hvert som prosjektet utviklet seg, ble det tydelig at dette ikke var gjennomførbart på grunn av både organisatoriske og økonomiske forhold. Ikke minst var det høyst uavklart i hvilken grad det var lovlig å lage løsninger for deling og visualisering av data mellom stat og kommune.

Partnerne i Delprogram sysselsetting i Oslos områdesatsinger og prosjekt Datadrevet oppfølging i NAV Oslo innså at det var nødvendig å utforske og tydeliggjøre det juridiske handlingsrommet knyttet til deling av data mellom statlige og kommunale tjenester i tilknytning til NAV. På dette tidspunkt kom også regjeringens Digitaliseringsstrategi, der det ble bedt om innspill til utviklingen av et digitaliseringsvennlig regelverk. På bakgrunn av dette ble prosjektets mål endret til en juridisk utredning av handlingsrommet, for å kunne nærme oss målet om en felles digital løsning på sysselsettings- og kvalifiseringsfeltet.

Først skisser til nye verktøy, deretter juridisk utredning

Utredningen har vært et stort og godt samarbeid mellom NAV Oslo, Oslo kommune, herunder Velferdsetaten og Oslo Voksenopplæring, og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dialogen med NAV-kontorene underveis i prosessen har vært uvurderlig. I arbeidet med den juridiske vurderingen har jurister fra NAV, Oslo kommune og KS bidratt og samarbeidet tett.

Prosjekt Datadrevet startet med å lage skisser til hensiktsmessige og gode veileder- og lederverktøy, og vurderte deretter det juridiske handlingsrommet og hva som kreves av lovendringer for å kunne utvikle denne type verktøy. 

Skissene til et tenkt veilederverktøy i rapporten, viser for eksempel hvordan økt mulighet for å dele data på tvers vil kunne hjelpe brukeren til å få bedre innsikt i egen sak, og at brukeren slipper å måtte svare på de samme spørsmålene om og om igjen. Mer deling av data vil også gi veilederen på NAV-kontoret bedre oversikt over brukerens sak, og veilederen kan i enda større grad tilpasse oppfølgingen til den enkeltes behov. 

- Arbeidet viser at det er mulig å utforske konkrete problemstillinger lenge før kostbare IKT-prosesser iverksettes. Når jurister og utviklere sitter sammen og ser på hvilke løsninger som er attraktive og hvilke muligheter og begrensinger dagens regelverk gir, får vi svært gode og konkrete diskusjoner. Og vi har klart å peke på områder det en digital utvikling kan iverksettes, og hvor regelverket må endres, forteller Skinnarland. 

-Vi mener at de foreslåtte løsningene vil gi bedre tjenester og medføre varig arbeidslivstilknytning for flere i det lange løp. Vårt mål er at utredningen blir en byggestein i utviklingen av et mer digitaliseringsvennlig regelverk, slik at det blir mulig å utvikle denne type løsninger til det beste for våre innbyggere, avslutter Skinnarland. 

Fakta om prosjekt Datadrevet oppfølging

Prosjekt Datadrevet oppfølging startet opp ved NAV Alna i 2017, og varte frem til mars 2019. Da man så at et tettere samarbeid med samtlige bydeler i områdesatsingen hadde vært nyttig, ble prosjektet flyttet til NAV Oslo fylkesadministrasjonen. 

NAV Oslo eier prosjekt Datadrevet oppfølging i tett samarbeid med prosjektets styringsgruppe som består av representanter på direktørnivå fra Oslo kommune, Oslo Voksenopplæring, NAV Oslo og Arbeids- og velferdsdirektoratet. 

Prosjektet har mottatt finansiering fra Delprogram sysselsetting i Områdesatsingene i Oslo 2017–2026. Arbeidet i Delprogram sysselsetting ledes av et strategisk programstyre som består av bydelsdirektørene i de seks bydelene; Alna, Bjerke, Grorud, Stovner, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand, direktøren i NAV Oslo, Leder for voksenopplæringen i Oslo, og representanter fra IMDi, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Kompetanse Norge. Disse er partnerne i delprogrammet. Direktør Sonja Skinnarland i NAV Oslo har i dag styreledervervet.