Personbrukerundersøkelsen blir gjennomført årlig og brukerne gir tilbakemeldinger på en skala fra 1 til 6. Spørsmålet «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med den servicen du har fått hos NAV helhetlig sett?» er brukt som et mål på brukernes overordnet tilfredshet. På dette spørsmålet får NAV i Oslo en gjennomsnittscore på 4,4. Fjorårets score på det samme spørsmålet var på 4,2.

For landet samlet er tilfredsheten med NAVs service på 4,4. Oslo scorer dermed på linje med landsgjennomsnittet.

-Det er gledelig at så mange brukere er tilfreds med den servicen de totalt sett har fått hos NAV i Oslo, og at brukertilfredsheten øker sier direktør Sonja Skinnarland i NAV Oslo.

Brukertilfredshet i Oslo

Opplevd service, respekt i møte med NAV og informasjon er blant hovedtemaene i undersøkelsen. Flertallet av brukerne som har svart på undersøkelsen er fornøyd med servicen de har fått fra sitt NAV-kontor. Påstanden som brukerne er mest enige i er «Jeg blir møtt med respekt fra NAV». Her har NAV i Oslo en snittscore på 4,8, som er en oppgang fra 4,6 i fjor.

Flertallet av brukerne svarer at de får den informasjonen de har behov for, at de er trygge på at NAV ivaretar deres rettigheter og at de har tillit til NAVs arbeid. Alle disse påstandene får en snittscore over 4, og snittet har økt sammenlignet med fjoråret.

Brukerne svarer at de er minst tilfredse på spørsmål om NAV har gjort de bedre rustet til å søke arbeid, med et snitt på 3,6.

Brukerne er fornøyde med sine veiledere

Flertallet av respondentene sier de har hatt positiv erfaring med veilederne i NAV. På spørsmål om bruker har tillit til veileder, om veileder forstår brukers situasjon og om veileder vektlegger det bruker har å si scorer Oslo i snitt over 5. NAV i Oslo får en gjennomsnittscore som er over 4 på alle 15 spørsmål som omhandler oppfølging.

Flertallet ønsker å kommunisere digitalt med NAV

Undersøkelsen viser at mange brukere har brukt digitale tjenester i kombinasjon med besøk på NAV-kontor. 75 prosent av de som har blitt spurt har benyttet seg av innlogging på NAV sine sider for å sende eller motta melding eller sende søknad. På spørsmål om foretrukken kommunikasjonskanal med NAV svarer om lag 70 prosent av brukerne i Oslo at de ønsker å kommunisere digitalt med NAV-ansatte. 44 prosent av brukerne sier at de ønsker fysisk møte med NAV-ansatte, for eksempel på NAV-kontoret.

Brukerne i Oslo er jevnt over fornøyde med de digitale tjenestene til NAV. På spørsmål om hvor fornøyde de er med digital aktivitetsplan og digital oppfølgingsplan ved sykefravær er snittet på henholdsvis 4,3 og 4,6. De fleste brukerne synes også det er enkelt å kontakte NAV når de har behov for det, og at digital aktivitetsplan gjør det enkelt å ha kontakt med veileder.

Flere funn fra undersøkelsen

Et utvalg av spørsmål fra personbrukerundersøkelsen med tilhørende score for NAV i Oslo:

 • Hvor fornøyd er du med den service du har fått hos NAV helhetlig sett? Score 4,4
 • Hvor stor tillit har du til NAVs arbeid i sin helhet? Score 4,2
 • Jeg blir møtt med respekt fra NAV. Score 4,8
 • Jeg får den informasjon jeg har behov for. Score 4,1
 • Jeg forstår språket som NAV bruker. Score 4,6
 • Det er enkelt å kontakte NAV når jeg har behov for det. Score 4,0
 • NAV hjelper meg med min økonomiske situasjon når jeg ikke har andre muligheter. Score 3,7
 • NAV har gjort meg bedre rustet til å søke arbeid. Score 3,6
 • Jeg har tillit til min veileder. Score 5,0
 • Digital aktivitetsplan på nav.no. Score 4,3
 • Digital aktivitetsplan er et nyttig verktøy for å komme i jobb/aktivitet. Score 4,2
 • Aktivitetsplanen gjør at jeg enkelt har kontakt med veileder. Score 4,4
 • Digital oppfølgingsplan ved sykefravær. Score 4,6

 Se resultatene for landet samlet.