Arbeidsgiverundersøkelse 2020: Arbeidsgivere i Oslo er jevnt over fornøyd med NAVs service

NAVs årlige arbeidsgiverundersøkelse viser at arbeidsgivernes tilfredshet med servicen fra NAV i Oslo i 2020 har en snittscore på 4,2 av 6. Det er på linje med landsgjennomsnittet.

Tilfredsheten med servicen fra NAV i Oslo sank noe fra en snittscore på 4,4 i 2019 til 4,2 i år. På spørsmål om hvor fornøyd arbeidsgiverne er med NAV helhetlig sett får NAV i Oslo en score på 4,2, som er uendret fra i fjor.
Undersøkelsen ble gjennomført i perioden etter koronapandemien i mars og april, som kan ha påvirket årets resultater.

Tilliten til NAV er uendret

På spørsmål om hvor stor tillit arbeidsgiverne har til NAVs arbeid i sin helhet, gir arbeidsgiverne NAV i Oslo en snittscore på 4,2, som er det samme som i 2019. Gjennomsnittet for landet er 4,3. 

Mest tilfreds med digitale tjenester

I år som i fjorårets undersøkelse viser resultatene at arbeidsgivere i Oslo er mest fornøyde med digital sykmelding, som har en score på 4,9 i 2020 mot 4,8 i 2019.Tjenesten digital sykmelding, som ble lansert i januar 2018, gjør det mulig for sykmeldte arbeidstakere å motta og sende sykemeldingen elektronisk direkte til arbeidsgiveren sin.

Arbeidsgiverne i Oslo er også fornøyd med digital oppfølgingsplan, hvor samlet score har økt fra 4,3 i 2019 til 4,6 i 2020. Verktøyet digital oppfølgingsplan bidrar til dialog underveis i sykefraværet mellom den som er sykmeldt og nærmeste leder.

Arbeidsgiverne gir også gode tilbakemeldinger på spørsmålet «Hvor fornøyd er du med nærmeste leders oversikt på nav.no/dinesykmeldte» hvor scoren er 4,5, marginalt ned fra 4,6 i 2019. «Dine sykmeldte» er et verktøy på nav.no som gir oversikt over ansattes sykmeldinger. 

Lavere tilfredshet med bistand fra NAV

I undersøkelsen blir arbeidsgiverne også spurt om hvor fornøyde de er når de trenger bistand fra NAV ved oppsigelse eller ved annen omstilling. Her har scoren gått ned fra 3,7 i 2019 til 3,3 i 2020 når det gjelder bistand ved oppsigelse, og fra 3,7 i fjor til 3,2 i år for bistand i forbindelse med annen omstilling. 

Nedgangen har trolig sammenheng med den kraftige økningen i arbeidsledigheten som inntraff under nedstengningen av samfunnet i forbindelse med korona tidligere i år. 

NAVs håndtering av koronasituasjonen

Nytt av året er at arbeidsgivere har blitt spurt om hvordan NAV håndterer koronapandemien. 

  • På spørsmål om siden «Koronavirus – hva gjelder i min situasjon» på nav.no gir arbeidsgivere informasjonen de trenger, gir arbeidsgiverne i Oslo en score på 4,3. 
  • På spørsmål om NAV har gode ordninger i forbindelse med koronasituasjonen, gir hovedstadens arbeidsgivere en score på 4. 
  • På spørsmål om NAV har håndtert koronasituasjonen på en god måte for arbeidsgivere er scoren 3,9.

Flere funn 

I figuren nederst ser du noen av funnene i årets arbeidsgiverundersøkelse der arbeidsgiverne gir tilbakemelding på hvor fornøyde de er med NAV i Oslo. Figuren finner du også som pdf.fil under Relatert innhold. 

Les mer om arbeidsgiverundersøkelsen.

Fakta

Fakta om undersøkelsen

Arbeidsgiverundersøkelsen gjennomføres årlig over hele landet. Virksomhetene svarer på spørsmål som handler om NAVs service, og gir sine tilbakemeldinger på en skala fra 1 til 6. Spørreundersøkelsen ble gjennomført av Epinion i perioden fra mai til medio juli i 2020. I Oslo er det 234 virksomheter som har svart på undersøkelsen. Utvalget, som ble hentet ut i mars 2020, er virksomheter som de tre siste månedene hadde kontakt med NAV om: 

  • oppfølging fra et arbeidslivssenter (IA-virksomhet)
  • oppfølging av sykmeldte (har gjennomført dialogmøte 2)
  • arbeidsrettede tiltak
  • rekrutteringsbistand (meldt en ledig stilling til et lokalkontor eller registrert en ledig stilling på nav.no)
Figuren viser noen av funnene i årets arbeidsgiverundersøkelse.
Figuren viser noen av funnene i årets arbeidsgiverundersøkelse.