Tilfredsheten med servicen fra NAV i Oslo sank noe fra en snittscore på 4,4 i 2019 til 4,2 i år. På spørsmål om hvor fornøyd arbeidsgiverne er med NAV helhetlig sett får NAV i Oslo en score på 4,2, som er uendret fra i fjor. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden etter koronapandemien i mars og april, som kan ha påvirket årets resultater.

Tilliten til NAV er uendret

På spørsmål om hvor stor tillit arbeidsgiverne har til NAVs arbeid i sin helhet, gir arbeidsgiverne NAV i Oslo en snittscore på 4,2, som er det samme som i 2019. Gjennomsnittet for landet er 4,3. 

Mest tilfreds med digitale tjenester

I år som i fjorårets undersøkelse viser resultatene at arbeidsgivere i Oslo er mest fornøyde med digital sykmelding, som har en score på 4,9 i 2020 mot 4,8 i 2019.Tjenesten digital sykmelding, som ble lansert i januar 2018, gjør det mulig for sykmeldte arbeidstakere å motta og sende sykemeldingen elektronisk direkte til arbeidsgiveren sin.

Arbeidsgiverne i Oslo er også fornøyd med digital oppfølgingsplan, hvor samlet score har økt fra 4,3 i 2019 til 4,6 i 2020. Verktøyet digital oppfølgingsplan bidrar til dialog underveis i sykefraværet mellom den som er sykmeldt og nærmeste leder.

Arbeidsgiverne gir også gode tilbakemeldinger på spørsmålet «Hvor fornøyd er du med nærmeste leders oversikt på nav.no/dinesykmeldte» hvor scoren er 4,5, marginalt ned fra 4,6 i 2019. «Dine sykmeldte» er et verktøy på nav.no som gir oversikt over ansattes sykmeldinger. 

Lavere tilfredshet med bistand fra NAV

I undersøkelsen blir arbeidsgiverne også spurt om hvor fornøyde de er når de trenger bistand fra NAV ved oppsigelse eller ved annen omstilling. Her har scoren gått ned fra 3,7 i 2019 til 3,3 i 2020 når det gjelder bistand ved oppsigelse, og fra 3,7 i fjor til 3,2 i år for bistand i forbindelse med annen omstilling. 

Nedgangen har trolig sammenheng med den kraftige økningen i arbeidsledigheten som inntraff under nedstengningen av samfunnet i forbindelse med korona tidligere i år. 

NAVs håndtering av koronasituasjonen

Nytt av året er at arbeidsgivere har blitt spurt om hvordan NAV håndterer koronapandemien. 

  • På spørsmål om siden «Koronavirus – hva gjelder i min situasjon» på nav.no gir arbeidsgivere informasjonen de trenger, gir arbeidsgiverne i Oslo en score på 4,3. 
  • På spørsmål om NAV har gode ordninger i forbindelse med koronasituasjonen, gir hovedstadens arbeidsgivere en score på 4. 
  • På spørsmål om NAV har håndtert koronasituasjonen på en god måte for arbeidsgivere er scoren 3,9.

Flere funn 

I figuren nederst ser du noen av funnene i årets arbeidsgiverundersøkelse der arbeidsgiverne gir tilbakemelding på hvor fornøyde de er med NAV i Oslo. Figuren finner du også som pdf.fil under Relatert innhold. 

Les mer om arbeidsgiverundersøkelsen.