På spørsmål om hvor stor tillit arbeidsgiverne har til NAVs arbeid i sin helhet, gir de NAV i Oslo en snittscore på 4,2. Gjennomsnittet for landet er 4,3.

− Kontakten med arbeidsgiverne er viktig for oss, og det er gledelig å se at de jevnt over har tillit og uttrykker tilfredshet med vår service og arbeidet vi utfører samlet sett. Dette gir et godt grunnlag for vårt videre samarbeid med arbeidsgivere i Oslo. Vi er avhengig av et godt samarbeid med ulike virksomheter slik at vi sammen kan bidra til at flest mulig står i jobb eller kommer i jobb, ikke minst blant de som står et stykke utenfor arbeidslivet, sier Sonja Skinnarland, fylkesdirektør i NAV Oslo.

Hun legger til at resultatene fra undersøkelsen er en viktig tilbakemelding som NAV i Oslo vil bruke i det kontinuerlige forbedringsarbeidet.

Mest fornøyd med digitale tjenester

I årets undersøkelse viser resultatene at arbeidsgiverne i Oslo er mest fornøyde med digital sykmelding, som har en score på 4,9. Digital sykmelding ble lansert i januar 2018 og innebærer at en del sykmeldte arbeidstakere kan motta og sende sykemeldingen elektronisk direkte til arbeidsgiveren sin.

Arbeidsgiverne gir også god tilbakemelding på spørsmålet «Hvor fornøyd er du med nærmeste leders oversikt på nav.no/dinesykmeldte» hvor scoren er 4,6. «Dine sykmeldte» er et verktøy på nav.no som hjelper til med å holde oversikten over virksomhetens sykmeldinger.

Arbeidsgiverne i Oslo er også fornøyd med digital oppfølgingsplan, hvor samlet score er på 4,3. Digital oppfølgingsplan er et verktøy som bidrar til dialog underveis i sykefraværet mellom den som er sykmeldt og lederen.

Mer om sykefraværsarbeidet

Arbeidsgiverundersøkelsen kartlegger også blant annet hvor fornøyde arbeidsgiverne i Oslo er med bistanden de får fra NAV når de har ansatte som har vansker med å bli værende i jobb på grunn av sykdom.

Her finner vi den laveste graden av fornøydhet i årets undersøkelse, og arbeidsgiverne gir dette spørsmålet en samlet score på 3,2.

Arbeidsgiverne gir også tilbakemelding på om de er fornøyde med NAVs bistand til å forebygge sykefravær. Her er scoren 3,4, mens tilfredsheten med bistand til oppfølging av sykmeldte er på 3,6.

Om bistand til å ansette

NAV samarbeider tett med mange arbeidsgivere for å bidra til å inkludere de som står utenfor arbeidsmarkedet.I undersøkelsen blir arbeidsgiverne blant annet spurt om hvor fornøyde de er med bistanden de får fra NAV i Oslo når de har kandidater som er i arbeidstrening, eller når kandidater mottar lønnstilskudd.

Her viser undersøkelsen at arbeidsgiverne gir score på henholdsvis 3,9 og 4. På spørsmål om bransjekunnskap gir arbeidsgiverne NAV i Oslo en score på 3,3.

Flere funn i undersøkelsen

I infografikken nederst på siden kan du se noen av funnene i årets arbeidsgiverundersøkelse, der arbeidsgiverne gir tilbakemelding på hvor fornøyde de er med NAV i Oslo. Infografikken finner du også som PDF under relatert informasjon øverst til høyre.