I Groruddalen i Oslo har NAV Bjerke målrettet satt inkludering og samarbeid med næringslivet i fokus. Resultatene er gode, og mange arbeidsledige har fått fast tilknytning til arbeidslivet.

Suksessoppskrift?

– Tilgjengelighet, tillit og tydelighet, sier veileder Pär Danielsson ved NAV Bjerke.

Utgangspunktet er klart: Alle som kan jobbe noe, skal få mulighet til å jobbe.

I en tid hvor rekordmange skal konkurrere om jobbene kan det være enda mer utfordrende for de som av ulike grunner vil slite med å komme øverst i CV-bunken.

Men de som har god teft finner gjerne gull der ingen andre leter, og et spleiselag mellom NAV og den rette arbeidsgiveren kan ofte være løsningen. 

Ved NAV Bjerke satser man på tett samarbeid med næringslivet, høy markedskompetanse, profesjonalitet i alle ledd og kunnskap om den enkelte arbeidssøkeren. Veiledere, ledere og markedskompetansen ved NAV-kontoret jobber målrettet for å finne de gode strategiene for å få enda flere arbeidssøkere med og uten utfordringer ut i det ordinære arbeidslivet. Og de opplever å bli møtt av engasjerte og interesserte bedrifter.

– Min erfaring er at arbeidsgivere i Oslo er veldig åpne, samarbeidsvillige og rause. De er generelt veldig nysgjerrige, positivt innstilte og ønsker å være en del av løsningen. Bedrifter må også ses som viktige og sentrale samfunnsaktører, sier Pär. 

Tydelighet og gode forberedelser

NAV Bjerke er opptatt av gode forberedelser og tydelighet om rammer:

Hva kan NAV tilby, hva slags bakgrunn og kvalifikasjoner har den aktuelle kandidaten, og hva slags bistand tror partene det vil være viktig å være obs på?

– Desto klarere på rammer og målsettinger, desto færre skuffelser. Uklarhet skaper derimot skuffelser og unødige diskusjoner. Gode relasjoner tjener man på i det lange løp, sier Pär.

For å få i stand en avtale om lønnstilskudd som både tjener den enkelte og arbeidsgiver, er åpenhet, forberedelser og kunnskap viktig.

Ikke minst kunnskap - om arbeidsmarkedet, om enkeltmennesket og selvsagt om den bedriften som har behov for arbeidskraft og kompetanse. Åpenhet er viktig i samtalene, også om det som kan være vanskelig for kandidaten, og som kanskje er grunnen til hullet i CV-en.

– Noen som har vært syke en stund kan være stresset over tanken på å komme tilbake til arbeid. De kan, for eksempel, være redd for å skuffe arbeidsgivers forventninger. Derfor er det viktig med en god tydelige forventninger og rammer, sier Pär.

Mange fordeler for arbeidsgivere

For arbeidsgivere gir bruk av lønnstilskudd flere fordeler, også utover at man i en periode får reduserte personalkostnader. Pär peker blant annet på at bedriften ofte vil møte en veldig dedikert og motivert ansatt.

– En nyansettelse har alltid et element av sjansespill. En ansatt er jo ikke bare det som kommer frem på CV-et og intervjuene. Det at NAV er en nøytral, men medvirkende part under ansettelsen og i en periode frem i tid utgjør en form for sikring, og reduserer risikoen en arbeidsgiver har i forbindelse med en nyansettelse.

Ved bruk av lønnstilskudd for å inkludere bidrar man også til positive samfunnseffekter som alle har godt av, samtidig som bedriften får dekket et behov.

Og lønnstilskudd er jo beviselig det tiltaket som har best effekt, understreker Pär. Han minner om at lønnstilskudd også er et tiltak som kan forhindre at arbeidstagere kan falle ut av arbeid, ved at det også kan brukes på ansatte med tilretteleggingsbehov som allerede er ansatte i bedriften.

Viktigst av alt: Tilgjengelighet og dialog

Pär har noen enkle rettesnorer som han mener er viktige for god bruk av lønnstilskudd:

– Vi i NAV må være der for arbeidsgiver. Arbeidsgiver må kunne stole på at vi er løsningsorienterte og svarer på kort varsel. Det er vi som skal være ekspertene og vi må derfor være tilgjengelige. Ha en tydelig prosess. Der ting ikke har blitt ordentlig diskutert, eller informert på forhånd, er også saker der det lett oppstår problemer. Det er vi i NAV som må være tydelig ovenfor arbeidsgivere og arbeidstaker om tilskuddets muligheter og rammer. Eksempelvis er det viktig å forklare at ansettelsen må være helt ordinær og at lengden på lønnstilskuddet avhenger den ansattes behov, sier NAV-veilederen ved NAV Bjerke, som oppsummerer:

– Det sentrale er dialog. Det er den gode og tette dialogen som utgjør grunnfundamentet for de gode lønnstilskuddene.