Gry Kleve er hovedverneombud i Sykehjemsetaten (SYE) i Oslo. Sammen med sin vara Heidi Jægtvik deltok hun og rundt 250 andre fra ulike virksomheter i Oslo på frokostmøtet «Trenger vi legen for å sykemelde» nå tidligere i høst.

På dette frokostmøtet snakket rådgivende overlege for NAV Oslo, Gudleik Leir, og fastlege og foredragsholder Jørgen Skavlan blant annet om det at arbeidsgivere må raskere gå i dialog med sine ansatte før og under sykefravær – og hvordan ansatte bør og skal forholde seg til sine arbeidsgivere underveis i denne prosessen.- Jeg ble veldig inspirert etter dette frokostmøtet, og snakket med Leir rett etterpå om han kunne komme og snakke om dette til verneombudene i Sykehjemsetaten, forklarer Kleve.

Det var Leir interessert i, og med noe støtte i form av tiltaksmidler fra Arbeidslivssenteret, gjennomførte SYE en felles kursing for sine verneombud tidligere i november.

- Ufarliggjør sykefraværsoppfølgingen- Leir var her tydelig på arbeidstakers medvirkningsplikt, og hva som er arbeidsgivers tilretteleggingsplikt. Han klarte å ufarliggjøre det at lederne faktisk skal og må gjøre sykefraværsoppfølging av sine ansatte, og hva som ligger i dette. At det handler om funksjonsevne – hva du kan klare å gjøre på jobb – og ikke spesifikk diagnose. Og så fikk vi tydelig fram mer om rolleforståelse, og sammenhengen mellom tillitsvalgte og verneombud, fortsetter Kleve.

Hun hadde tidligere fått tilbakemeldinger fra ansatte som opplevde at verneombud var «mer på ledernes side» i samtale. Kleve tror det har å gjøre med manglende forståelse for roller og ansvarsområder. Som verneombud har man ansvar for alle ansatte på sitt arbeidssted.

- Noe for alle ansatte- Så, da har det oppstått et skille som ikke skal være der. Og det er ikke bare verneombudene som skal bære ansvaret med å være tydelige på rollefordelingen. Jeg skjønner at det kan være vanskelig, men dette er også noe samtlige ansatte burde få høre om, og kjenne til.

Det er 140 verneombud innad i denne etaten, med varaer som kommer i tillegg. Med ett verneombud per kostnadssted, gjør dette at man også får flere med denne rollen representert ved en og samme institusjon eller sykehjem.

- Vi har også fått mange nye verneombud i etaten, og de har kommet til meg og sagt at dette foredraget var kjempebra. Så da har vi truffet dem ordentlig.

Tett samarbeid med ArbeidslivssenteretIA-rådgiver for SYE, Trude Holm Naimak, utdyper at etaten har rutine på en tydelig og tett sykefraværsoppfølging av sine ansatte fra første fraværsdag.

- Sykehjemsetaten har hatt kontinuerlig nedgang i sitt sykefravær siden 2012, og de forblir ambisiøse, med et mål om et enda lavere sykefravær på 6 % i 2019, sier Naimak.

Hovedverneombud Kleve og hennes vara Jægtvik har gjennom hele perioden hatt et nært samarbeid med NAV Arbeidslivssenter Oslo.

- Vi har månedlige samlinger hvor vi møtes, og diskuterer blant annet hvordan etaten kan arbeide med bedring av f.eks. arbeidsmiljø, finne gode løsninger på særlige utfordringer eller iverksette tilpassede tiltak, utdyper IA-rådgiveren, og fortsetter:

- Vi har også ønsket at verneombudene ute på institusjonene skal være en større part av diskusjonene enn de har vært før. De er jo kjempesentrale, og er de som skal ta vare på arbeidsmiljøet for alle ansatte. Så det å styrke kompetansen til verneombudene har vært svært positivt. Alle partene må være med for å kunne nå målet om videre reduksjon av sykefraværet.

Ut av legekontoret og inn på arbeidsplassenNaimak peker også på at der mange i lederstillinger kjenner til styringsrett, tilretteleggings- og medvirkningsplikt, så er det svært nyttig at også verneombudene kjenner til det samme regelverket.

- Gjennom foredraget med Gudleik Leir, trakk man diskusjonen om arbeidsevne mer ut av legekontoret og tilbake til arbeidsplassen, hvor tilretteleggingen reelt kan gjøres. Men da må man kunne ta samtalen med den ansatte først, sier IA-rådgiveren.

Hovedverneombudet i SYE følger opp:- Det handler om å lese på samme linja. Og hva med dem som ikke er syke? Vi skal kunne ta vare på dem som har nærvær også, ikke bare de som har blitt syke, avslutter Kleve.