- Ledere har en reell mulighet til å påvirke sykefraværet

Det finnes en rekke tiltak ledere kan benytte for å håndtere og forebygge sykefravær på arbeidsplasser med en stor andel ansatte med innvandrerbakgrunn.

Det viser en ny studie om mangfoldsledelse som masterstudenter ved Universitetet i Oslo har utarbeidet i samarbeid med NAV Oslo.

Identifiserte tiltak som kan redusere fravær

Det ble i denne studien identifisert fire hovedkategorier av tiltak som kan bidra til å redusere sykefravær: tilrettelegging, håndtere sykefravær, kurs og opplæring og sosiale tiltak.

Tuva Vange er med i prosjektgruppen ved Universitetet som står bak studien. - Ledere har en reell mulighet til å påvirke sykefraværet i egen virksomhet. Vi fant ut at en god relasjon mellom leder og ansatt ofte er en forutsetning for at tiltaket skal fungere optimalt og at tiltak ikke kan overføres direkte, men må tilpasses etter forholdene i den gitte virksomheten. Tiltak virker best når de bygger på hverandre, sier Vange.

Nybrottsarbeid på feltet

Rapporten viser til at det er gjort lite forskning i Skandinavia på forholdet mellom ledelse og sykefravær, på mangfoldige arbeidsplasser.

- I vår studie har vi funnet at god mangfoldsledelse innebærer å være åpen og inkluderende, ha et bevisst forhold til ulikheter, og sørge for individuell behandling etter behov, sier Vange, og fortsetter:

- Våre funn tyder på at i bedriftene som har relativt lavt sykefravær i forhold til andre virksomheter innenfor samme bransje, spiller lederne en sentral rolle.

Viktig for NAV Oslo

- NAV Oslo er glad for å bidra til å sette mangfoldsledelse på dagsorden. Funnene i rapporten er gode tilskudd i videre arbeid med betydningen av god ledelse, sier Ingfrid Milje, avdelingsdirektør for arbeidsinkludering i NAV Oslo.

- Disse funnene underbygger også hvilke tiltak vi erfarer fungerer i virksomheter generelt, men også særlig i virksomheter med høyt sykefravær, sier Truls-Ivar Ruud, leder for NAV Arbeidslivssenter Oslo.

Arbeidslivssenteret bistår bedrifter med rådgivning for å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet.

Ruud sier videre at funnene i studien er nyttige som tillegg i fokuset på mangfoldsledelse i virksomheter som har stor andel av ansatte med innvandrerbakgrunn, og som også har utfordringer med høyt sykefravær.

- Funnene i studien kan brukes til å støtte NAVs oppfølging av sykemeldte og brukere inn i et mangfoldig arbeidsliv, for å sikre inkludering og hindre utstøting, avslutter senterlederen.

Bildet under: Masterstudentene fra Universitetet i samtale med enhetsleder ved Arbeidslivssenteret Truls Ivar Ruud.

Masterstudenter med Ruud_ godkjent

Fakta

Fakta om mangfold og forskningsprosjektet:

Prosjektet «Ledelse av nærvær/fravær i et mangfoldig arbeidsliv» er etablert som en del av SVPRO4000 Prosjektforum - Lederskap og organisering, som er en obligatorisk del av Organisasjon, Ledelse og Arbeid (OLA) – masterstudiet ved UiO.

Målet for prosjektet er å finne gode ledelsesmåter eller strategier for å håndtere og forebygge sykefravær innen virksomheter og bransjer som er utsatt for høyt sykefravær og som har en mangfoldig arbeidsplass. Det som ønskes belyst er:

• Hva kjennetegner god mangfoldsledelse?

• Identifisere handlinger og tiltak lederne utfører for å forebygge og håndtere sykefravær på en mangfoldig arbeidsplass.

Virksomhetene er valgt ut av oppdragsgiver og er såkalte ”best case”; det vil si at de har relativt lavt sykefravær i forhold til hva som kan forventes generelt i forhold til bransje og demografi

Studien blir gjennomført av masterstudenter ved UiO.

Rapport om mangfoldsledelse: Ingfrid Milje, avdelingsdirektør arbeidsinkludering i NAV Oslo (t.v) og Tuva Vange fra prosjektgruppen ved Universitetet i Oslo.
Rapport om mangfoldsledelse: Ingfrid Milje, avdelingsdirektør arbeidsinkludering i NAV Oslo (t.v) og Tuva Vange fra prosjektgruppen ved Universitetet i Oslo.