Rett på sykemelding - når du ikke er syk?

Reglene du kanskje ikke vet om, kan gi deg rett på sykemelding når en i familien din er syk.

Nylig gikk en sak for Oslo tingrett hvor en person hadde blitt sykemeldt i forbindelse med at barnevernet skulle gjøre en utredning av familien. Saken er interessant fordi grensen mellom behandling og utredning ikke alltid er klar. Hvis hele familien er under familiebehandling, kan alle sykemeldes, selv om bare en av dem er syk. Hovedpoenget i saken var om familien var til utredning eller behandling.

 NAV hadde kommet til at det var behandling og at arbeidsgiver derfor måtte utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden, men arbeidsgiver nektet å gjøre dette. Arbeidsgiver hadde tilbudt den ansatte permisjon for å delta i en utredning, men han valgte å sykemelde seg isteden for.

 Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden hadde også hatt saken til vurdering og fattet et vedtak om at arbeidsgiver måtte betale sykepenger. Dette godtok ikke virksomheten og Oslo tingrett kom altså fram til at Ankenemndas vedtak var ugyldig. Tingretten slo fast at det ikke var tvil om at det dreide seg om observasjon og utredning av den sykmeldte og familien.

Dommen er nå rettskraftig.

Fakta

Folketrygdloven§ 8-4. Arbeidsuførhet  

Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l., gir ikke rett til sykepenger

I de tilfellene der medlemmet må være borte fra arbeidet, ytes sykepenger også

  1. a)   når vedkommende er innlagt i en godkjent helseinstitusjon,
  2. b)   når vedkommende er under behandling og legen erklærer at behandlingen gjør det nødvendig at vedkommende ikke arbeider,
  3. c)   når vedkommende deltar på et arbeidsrettet tiltak,
  4. d)   når vedkommende på grunn av sykdom, skade eller lyte får tilskott til opplæringstiltak etter § 10-7 tredje ledd,
  5. e)   når vedkommende er til nødvendig kontrollundersøkelse som krever minst 24 timers fravær, reisetid medregnet,
  6. f)   når vedkommende myndighet har nedlagt forbud mot at han eller hun arbeider på grunn av smittefare,
  7. g)   når vedkommende er arbeidsufør som følge av svangerskapsavbrudd,
  8. h)   når vedkommende er arbeidsufør som følge av behandling for barnløshet,
  9. i)   når vedkommende er donor eller er under vurdering som donor,
  10. j)   når vedkommende er arbeidsufør som følge av behandling i forbindelse med sterilisering.

Ved arbeidsuførhet i forbindelse med et kosmetisk inngrep ytes det sykepenger bare hvis inngrepet er medisinsk begrunnet.

Fra Håndbok i sykemelding (2015)

Familiebehandling

Dersom vilkårene for rett til sykepenger for øvrig er oppfylt, har arbeidstaker rett til sykepenger ved deltakelse i familiebehandling.

Familien vil i slike tilfeller ses under ett, slik at det ikke må foreligge sykdomsdiagnose hos den enkelte. Det avgjørende er familiegruppens psykiske helsetilstand og om behovet for behandling er faglig begrunnet.