IA-pilot i 2 år

Jenny Haukedal er HR-sjef ved Schenker Alnabru i Oslo.

 – Vi valgte å kjøre en IA pilot her ved Alnabruterminalen som et tiltak for å redusere sykefraværet. Vi ønsket en tettere oppfølging og tydelig ansvarsfordeling i sykefraværsarbeidet. Uten det systematiske arbeidet sklir det fort ut, sier Haukedal. Hun opplyser også at Schenkers hovedkontor ble IA-bedrift i januar 2017 og at de nå er samlokalisert på Alnabru som en Branch Oslo.

Piloten er avsluttet. Hvorfor valgte dere så å bli IA-bedrift?

- Vi tror på tett dialog mellom leder og ansatt. Har vi det, kan leder også starte tilrettelegging og sette i gang tiltak tidlig. Slik at vi unngår lange sykmeldinger. Vi har erfart at det som virker er oppfølging, oppfølging, oppfølging. Vi har jobbet mye med å få til et godt og fungerende partssamarbeid og er opptatt av å involvere de tillitsvalgte. De var med på å utforme malene vi bruker i oppfølgingsarbeidet i dag. Malene blir dermed like for alle og det ufarliggjør samtalen mellom leder/HR og den ansatte, og gjør det lettere å tilrettelegge, sier hun.

Gode på delmål 2

Haukedal sier de jobber med inkludering og tilrettelegging på flere områder. – IA-avtalen gjør at vi får systematisert inkluderingsarbeidet vårt. Vi åpner stadig for utprøvingsplasser for NAV og har ansatt noen av kandidatene. Nå har vi en person på IA-plass på hentelageret og han er vi veldig fornøyd med.

- Det er viktig for oss å kunne tilby tilrettelegging internt.  En gravid ansatt som vanligvis jobber med tungt, fysisk arbeid, har nå fått tilrettelagte oppgaver i resepsjonen. I dette tilfellet søkte vi også om Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd gjennom vår IA-rådgiver, Siri Skjerve ved Arbeidslivssenteret i Oslo.

Skjerve er godt fornøyd med IA-virksomheten. - Schenker har jobbet godt de siste årene og har fått på plass mye. De jobber jo i en svært konkurranseutsatt bransje og da er det spesielt imponerende å se at de jobber så godt med inkludering og tilrettelegging, sier hun.

Mange får jobb

Schenker er også sertifisert som opplæringsbedrift og tar inn lærlinger i logistikkfaget hvert år. – Vi har tett kontakt med opplæringskontoret og en egen faglig ansvarlig som følger opp lærlinger i Logistikkfaget. Flere av våre tidligere lærlinger har fått fast ansettelse. Flere av disse igjen har benyttet seg av utviklings- og karrieremulighetene i bedriften, og jobber i dag i andre stillinger i bedriften. Fagbrev i Logistikkfaget kan gi et springbrett videre i bedriften.

Jobb-bank

Som et verktøy i tilretteleggingen, har Schenker så vidt begynt å bruke jobb-banken og Haukedal er fornøyd.

- Den er ganske fersk, men allerede nå kan vi se at den blir brukt. Jobbanken skal gi en oversikt over mulighetene for andre oppgaver i en avgrenset periode.  Vi ønsker at den skal brukes når ansatt og leder eller HR har oppfølgingsmøter. I tillegg vil den også fungere som en god intern rekrutteringskanal, sier hun.

Hvorfor er delmål 2-arbeidet viktig?

- For det første ønsker vi å gi mennesker en mulighet i arbeidslivet. Vi vil være en inkluderende arbeidsplass som ser våre egne ansatte og tilrettelegger slik at de kan stå lenge i jobb. Samtidig ønsker vi å inkludere noen av de som står utenfor arbeidslivet, avslutter HR-sjef Jenny Haukedal.