Fossheim er en arbeidsmarkedsbedrift som gjennom ulike tiltak bidrar til å få mennesker tilbake i arbeid. Du kan lese mer om Fossheim i fakta-boksen.

I møte med jobbkonsulentene Therese Hansen og Julie Frantzen, sistnevnte også i rollen som verneombud, forteller de om hvordan de ble inspirert og ønsket å dele og bruke læringen på egen arbeidsplass.

–Vi likte godt hvordan kurset var lagt opp. Det ble vektlagt økt bevissthet om de positive forholdene på arbeidsplassen. Den positive vinklingen på det helsefremmende og jobbengasjement passet godt for oss med mye omstilling i bransjen.

Fagmøte

–Vi hører begge til i avdelingen Karriere og utvikling hvor vi er ni medarbeidere. Vårt fagmøte var arenaen for oss å introdusere en prosess med fokus på jobbengasjement og hva som fungerer godt hos oss. Med dette som grunnlag, og tanker om hvor vi ønsker å være om 1 – 1,5 år med de endringene som skjer, ønsket vi å bruke energien i et positivt jobbengasjement til å videreutvikle oss.

Kreativitet vises blant annet ved at elementer fra opplegget, kjennetegn for helsefremmende arbeidsplasser, er trykket på plakater som er hengt opp i lokalene.

SØT

–Vi brukte blant annet SØT-modellen; Situasjon her og nå, Ønsket situasjon og Tiltak – hva må vi gjøre for å komme i ønsket situasjon.

Vi fikk brukt verktøy som vi hadde med fra Arbeidslivssenterets kurs, og oppsummert fra tilbakemeldingene, vil vi si at prosessen opplevdes som demokratisk ved at alle ble sett og hørt, skapte god stemning og engasjement med bevissthet på hva som er bra.

Verneombud

 –Som verneombud og basert på de gode tilbakemeldingene, ønsket jeg at hele bedriften skulle få samme mulighet. Derfor er saken tatt opp i AMU med tilslutning der, sier Julie, og forteller at i en omstillingssituasjon for Fossheim, er dette metoder og verktøy som hjelper oss å fokusere på gode prosesser videre. Videreføring av opplegget for alle ansatte er nå i en planfase.

Fokus på utvikling

Fossheim er i stadig utvikling og har kontinuerlig fokus på utvikling av tjenestene de tilbyr, samt å utvikle nye tjenester.

–I forbindelse med implementering av HR-tjenester som sykefraværsoppfølging, studie- og karriereveiledning, fra prosjekt til drift, hadde vi en heldags workshop hvor vi også brukte verktøyene og metodene. Therese og Julie forteller videre at Fossheim også får gjort seg nytte av dette ved omlegginger av rutiner, for eksempel ved endring fra Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) til Arbeidsforberedende trening (AFT), og i møte med nye anbudsutsatte tiltak, for eksempel avklaring.  

–Vi anbefaler absolutt kurset, avslutter Therese Hansen og Julie Frantzen smilende.