Formålet med det nye tilskuddet til ekspertbistand er å løse problemer som leder til sykefravær for arbeidstakere, der ordinær oppfølging ikke har funnet en løsning.

Tilskuddet kan brukes i saker hvor ansatte har lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær.

Målet er at bruken av eksperbistand skal kunne få flere ansatte ut av sykefravær, og tilbake i arbeid. Tilskuddet skal også støtte opp om det pågående arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær, i tråd med IA-avtalens mål.

Hvem er eksperten?

En ekspert er en person som kan hjelpe til med å avklare arbeidssituasjonen, og finne en løsning – for eksempel ved å se på situasjonen, og forsøke å forstå bakgrunnen for sykefraværet. Eksperten må i utgangspunktet ha en offentlig godkjent utdanning eller autorisasjon på sitt område.

Det er viktig å merke seg at typen av ekspert som hentes inn, varierer fra sak til sak. Det er opptil arbeidsgiver å ta stilling til hvilken type ekspertbistand som trengs, og finne en slik ekspert.

Hvem søker om bistanden?

Det er arbeidsgiver som kan søke om tilskuddet til ekspertbistand. 

Det er svært viktig at før man søker om tilskudd til ekspertbistand, må partene være enige om at man ønsker å søke. I dette tilfellet er partene arbeidsgiver, arbeidstaker og NAV.

NAV vil her som oftest være IA-rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter, men kan også være veileder ved lokalt NAV-kontor, eller en rådgivende overlege.

I forbindelse med at man ønsker å fremme en søknad, er det gunstig å ta tidlig kontakt med NAV. Er din virksomhet hjemmehørende i Oslo, kan du rette spørsmål om tilskuddsordningen og bruken av den til NAV Arbeidslivssenter Oslo på telefon 407 66 901.

Man kan først søke om tilskuddet når bedriftsinterne tiltak og relevante offentlige støtteordninger er prøvd ut, eller vurdert – og det er enighet om at det er hensiktsmessig å koble på en ekspert.

Hvordan kan ekspertbistanden brukes?

Det er greit å være klar over hva slik ekspertbistand etter forskriften kan være;

  • Gjennomføre arbeidsplassvurdering
  • Bistå i saker hvor en konflikt, eller opplevelsen av en konflikt, ligger til grunn for sykefraværet
  • Bistå partene på en arbeidsplass, og hjelpe til å finne nye muligheter.
  • Bistå når arbeidsgiver har forsøkt det som er aktuelt og relevant uten å få ønskede resultater, og partene nå er rådville og ikke vet hva mer som kan gjøres i situasjonen.

Tilskudd til eksperbistand gis ikke til:

  • Hjelpemidler, lese- og sekretærhjelp, og tolkehjelp
  • Helsemessig behandling, og/eller helsetjenester fra spesialist- og kommunehelsetjenester.
  • Arbeidsmarkedstiltak eller annen bistand fra NAV.
  • Bruk av interne bedriftshelsetjenester
  • Ordinær bistand fra bedriftshelsetjeneste (BHT)NB: Her skal det presiseres at BHT kan ha mye kompetanse som kan være vanskelig å finne andre steder, og bør kunne levere ekspertbistand dersom denne bistanden ligger utover det tilbudet som en BHT-leverandør normalt ville tilbudt i bedriften.

Hvordan søker jeg?

Tilskuddet til ekspertbistand ble gjort tilgjengelig 1. september 2019, og kan nå søkes om fortløpende til og med ut inneværende IA-periode (2019-2022). Søknaden kan sendes inn digitalt av arbeidsgiver som har de riktige Altinn-tilgangene.

Personen som skal søke på vegne av arbeidsgiver, må ha rollen «Helse, sosial og velferdstjenester» eller tilgang til enkelttjenesten «Søknad om tilskudd til ekspertbistand» for å sende søknaden.

Søknaden ligger digitalt tilgjengelig på Altinn.no. Du finner den her. Noe informasjon blir automatisk forhåndsutfylt i søknaden, men det er viktig at arbeidsgiver undersøker at denne informasjonen stemmer, og eventuelt korrigerer det som er feil. Det vil finnes hjelpetekster underveis i utfyllingen.

Hvor mye kan vi få?

Denne tilskuddsordningen er en refusjonsordning. Dette betyr at arbeidsgiver må dekke utgifter til ekspertbistanden. Maksbeløpet for refusjon er 20 000,- kroner.

Det gis under dette mulighet til å dekke reiseutgifter, samt utgifter til kost og losji i forbindelse med bruken av eksperten. Merk at refusjon kun gis for fakturerte kostander.

Det er NAVs Arbeidslivssentre som skal forvalte tilskuddsordningen.

Du kan også lese mer om tilskudd til ekspertbistand på denne temasiden på nav.no.