Vestre Aker skole er en byomfattende spesialskole for elever på ungdomstrinnet som har sosiale og emosjonelle vansker. Her arbeider 26 lærere tett med rundt 40 elever med ulike og sammensatte utfordringer som blant annet angst, utagerende adferd, ADHD/ADD, Tourettes og skolevegring.

De fleste av elevene som går på skolen har behov for 1-til-1-oppfølging i store deler av hverdagen. Dette stiller også særlige krav til de ansatte som jobber med dem.

Praktisk tilnærming til læring

- Dette er ofte elever som ordinære skoler ikke har ressurser til å ta seg av, men som vi er rustet bedre til å følge opp siden vi har en høyere bemanning. Sist vi talte opp, hadde vi 26 ulike alvorlige adferdsvansker representert, hvor elevene kan ha én eller flere av dem, forklarer rektor Pål Garsjø. Han har jobbet ved Vestre Aker skole i 25 år.

- Det er viktig for oss å få ungdommen hit til oss, hvor vi kan få til en relasjon. Å få en elev ett minutt på skolen, det er voldsomt mye mer enn null minutter på skolen. Vi jobber med aldersblandede små grupper, med høy lærertetthet, og med et praktisk arbeid som innfallsvinkel til teoriundervisningen.

Skolen har slike arbeidsgrupper innenfor matproduksjon, håndverk, servicearbeid og media, hvor inntil 40 % av arbeidsuka er praktisk orientert:

- Matgruppa jobber på kjøkkenet, og har en helhetlig fra jord-til-bord-tenking rundt råvareproduksjon, hvor de både dyrker ting, og så tilbereder og serverer det de har dyrket. Så er det i tillegg teori knyttet opp mot dette, for eksempel ved å bruke engelsk underveis i undervisningen. Også fag som matematikk, norsk og naturfag knyttes opp mot det praktisk-orienterte arbeidet ved skolen, utdyper rektoren.

I tillegg tilbyr skolen et frivillig læringsstøttende aktivitetstilbud til elevene sine på kveldstids, fire dager i uka. Tilbudene favner bredt innen miljørettede og fysiske aktiviteter, som for eksempel musikk, data, svømming og klatring. Garsjø forklarer at i dette tilbudet skal fokuset ligge på opplevelsen av samarbeid, mestring, trivsel og vennskap.

Krevende prosess for lærerne

- Det er en viktig, men også en tung belastning for lærerne at de hele tiden skal tenke på elevenes individuelle opplæringsplaner, og på at det pedagogiske tilbudet skal favne alle elevene – og så er elevene også på forskjellige steder teoretisk og praktisk, noe som også skal ivaretas og dyrkes av lærerne. Det er en krevende tankeprosess, og kanskje også en belastning, fortsetter han.

I tillegg kommer det gnisninger, forklarer Garsjø. Elever kan være i konflikt både med seg selv og andre, eller være suicidale eller drive selvskading. Det kan også være elever som er såpass utagerende at man er redd for å bli utsatt for vold, eller at lærerne på lang sikt blir utsatt for stygg språkbruk eller trusler.

- Dette er noe som man blir preget av. Ja, det er problemer som vi historisk kjenner til fra elever som kommer inn til oss, men vi ser også en kraftig reduksjon av disse problemene når elevene er her. Jo lenger de går her, jo bedre blir resultatene. Men det å stå i slik «støy» i form av kommentarer, obstruksjon og testing av egne grenser over lang tid, det er krevende, forklarer Garsjø, og fortsetter:

- Elevene kommer gjerne til oss fordi det ikke kan tilrettelegges for dem på deres nærskole. Og lærerne her jobber stort sett med og rundt elevene hele dagen. Jeg ønsker gjerne at lærerne skal være fleksible i møtet med elevene, men også tilgjengelige og profesjonelle. Det er noe som også påvirker, som stresser og som belaster, sier Garsjø.

Organiserte defusing som tiltak

Derfor har skolen hentet inn bedriftshelsetjenesten, og gjennomført et målrettet tiltak med økonomisk støtte fra NAV Arbeidslivssenter Oslo. Det forebyggende tiltaket har gått ut på pliktige avlastningssamtaler, også kjent som defusing, for hver ansatt, to ganger i semesteret, med fagpersonell fra bedriftshelsetjenesten:

- Her kan de få mulighetene til å lufte litt, få veiledning i sin situasjon, og bli stilt de rette spørsmålene for å kunne bli fulgt opp på en god måte. Det er også andre mekanismer inne, men veiledningsbiten kan da for eksempel være ren støtte, eller hjelp til å kunne tenke rundt det pedagogiske i hverdagen, sier rektoren, og fortsetter:

- I tillegg har vi hatt vår IA-rådgiver Esteban Navarro på besøk her flere ganger. Han er en god sparringpartner, er alltid på tilbudssida og ser muligheter, og er også lett å komme i kontakt med når vi trenger ham. Han har bistått når vi skulle utforme søknader, samt at han har vært her og gitt oss opplæring, sier Garsjø.

- Svært positive tilbakemeldinger

Tiltaket med avlastningssamtaler har blitt gjennomført i to semester, og har hatt en tydelig og målbar effekt. Det legemeldte sykefraværet ved Vestre Aker er i vårsemesteret 2018 halvert i forhold til fraværet samme tid i 2017.

- Det egenmeldte for høsten 2017 lå ellers på 2,3 %, mens det for våren 2018 lå på 2,9 %. Vi har heller ikke hatt noe langtidsfravær som kan relateres til det å jobbe med utfordrende elever, så vidt meg bekjent, utdyper Garsjø, og fortsetter:

- Lærerne melder også at de er svært positive til tiltaket, og at flere og flere ønsker å både delta og fortsette med dette. Også vernetjenesten mener det er belegg for å si at dette tiltaket har bidratt til å holde sykefraværet vårt i sjakk – så slik sett kan man si at det også er sykefraværsreduserende.

Vil videreføre ordningen på eget budsjett

- Ting har endret seg. Det er andre tider hvor man ikke bare er en arbeider i læreryrket, men nå også en person som skal ta seg av elevenes utfordringer, og ikke bare læringen deres. Det er ikke bare snakk om å få gode karakterer, men om å få til livsmestring. Det kan lærerne her føle på, og kanskje også ligge våkne om natta for – og spørre seg: «Har jeg gjort en god nok jobb for dette barnet?», sier rektoren, og fortsetter:

- Det er viktig for oss å ta vare på både elevene og våre ansatte. Det må vi kunne klare. Derfor har vi nå også bestemt oss for å fortsette med dette tiltaket for egen regning, etter å ha fått støtte fra Arbeidslivssenteret for å prøve det ut over to semester.

Fikk du med deg denne? En avdeling på Langerud sykehjem halverte sykefraværet sitt gjennom psykososialt tiltak.

Inspirerte andre skoler

Garsjø sier at han gjerne skulle sett at lærere på andre skoler som jobber med liknende belastninger i hverdagen, kunne fått liknende oppfølging. Og to andre skoler har allerede henvendt seg til Vestre Aker skole, for å se hvordan de har gjennomført dette tiltaket.

- Så ja, det har en viss «smitteeffekt»! Vi har hatt god funksjon med at vi jobber tett i team, og at teamet også har en defusingsfunksjon. Men det å ha profesjonell hjelp over lenger tid inn i skolen, det er noe jeg synes vi må se på i framtiden, avslutter han.