Grønneberg første ligger i en gul to-etasjers trebygning, beliggende sjarmerende anakronistisk mellom store bygårder i Hegdehaugsveien. Bygården ligger fordelt på to leiligheter som utgjorde en gammel melkebutikk i Welhavens gate. Her har man tilpasset funksjon etter form; et lite lagerrom blir åpnet opp og gjort til garderobe. Det som var butikkdelen, med sine staselige hjørnedører ut mot gata, er et aktivitetsrom.

Vi var på besøk i barnehagene litt før jul i fjor, og møtte her Annette, sammen med tillitsvalgt Jennie Navarsete (Fagforbundet), og verneombud Fredrik Refsnes Christensen. Årsaken for besøket, er for å høre mer om partssamarbeidet internt på barnehagen.

Bernstein tok over som leder for Grønneberg barnehage for ca 4 år siden, og så Bygården barnehage for tre år siden, slik at de to nå har en felles HMS-gruppe.- Med sammenslåingen av disse to ble det også en mye større personalgruppe. Det ble også spørsmål om vi skulle slå sammen og ha felles møter på tvers. Men slike omstillinger er også krevende, forklarer hun.

Samarbeid med Arbeidslivssenteret

Og det fantes andre problemer. I 2017 hadde barnehagen et sykefravær på 21 % i gjennomsnitt. Dette er temmelig høyt, uavhengig av bransje.

For å lære mer om hvordan de kunne få bukt med denne utfordringen, deltok Bernstein som leder, Navarsete som tillitsvalgt og Christensen som avdelingsleder og verneombud på et IA-kurs i regi av Arbeidslivssenteret i Oslo hvor temaet var jobbnærvær. Kurset ble også tilfeldigvis holdt av barnehagens IA-rådgiver ved Arbeidslivssenteret, Rita Lishagen. På denne måten fikk barnehageledelsen vite mer om senteret, og muligheten til å koble på sin IA-rådgiver.

- Annette inviterte meg inn på deres HMS-møte høsten 2017, da de ønsket en dialog med meg rundt utfordringene dine hadde med et høyt sykefravær, forklarer Rita.

I dette møtet ble leder, tillitsvalgt og verneombud enige om at de ønsket å ha et fokus på arbeidsmiljø og nærvær på sin neste planleggingsdag i barnehagen.

- Jeg ledet en nærværsprosess som involverte alle ansatte i barnehagen. Nærværsfaktorene til de ansatte ble kartlagt; hvilke ting er det som gjør at de kommer på jobb, når de for eksempel også kunne valgt å holde seg hjemme fordi de ikke er helt i form? Hva gir trivsel på arbeidsplassen, og hva gir arbeidslyst? De kom selv fram til konkrete tiltak som skulle øke nærværet i barnehagen, utdyper IA-rådgiveren.

- Vi snakket om det å skape en fellesskapskultur. Etter dette kjørte vi en prosess hvor vi laget spilleregler som gjaldt for personalet. Disse reglene ble viktige for å løfte arbeidsmiljøet, og er nok en av grunnene til at folk nå både trives mer på jobb, og at vi har et lavere sykefravær, forklarer barnehageleder Annette.

Sensasjonell sykefraværsreduksjon

Verneombudet Fredrik følger opp:

- Det handler mye om å gå fra en individbasert kultur der folk var opptatt av seg og sitt, og til en samarbeidskultur hvor folk arbeider på tvers og ser behovene hos hverandre, sier han, og fortsetter:

- Vi har hatt mye fokus på verdien av å ta vare på hverandre, tiltale hverandre med navn, og behandle hverandre med respekt. Dette har gjort underverker for arbeidsmiljøet.

I 2018 hadde tallet per 3. kvartal sunket til et sensasjonelt gjennomsnitt på 2,4 %.

Fra fraværsfokus til nærværsfokus

For å nå disse resultatene, har barnehagens ledelse, verneombud og tillitsvalgte måtte legge en tydelig og langsiktig plan, og stå sammen i stormen når denne ble gjennomført.

Annette gikk også inn på sykefraværsstatistikken til hver enkelt ansatt, og så på om det f.eks. har vært et systematisk fravær på enkeltdager, eller andre gjentagende mønstre i den ansattes sykefravær.

- Så har jeg tatt dette opp med hver enkelt, og snakket om det på en ålreit måte. Det er viktig at folk opplever at de blir sett på jobb, og at de forstår at de er viktige, sier hun, og fortsetter:

- Det er også ekstra viktig med en stabil personalgruppe, for med personalgrupper for hver avdeling kan fravær også lett påvirke dynamikken. Barna tjener også veldig på at det er et stabilt personale. Om det er nye ansikter annenhver dag, blir det en økt uro også blant dem.

- Vi måtte også slutte å snakke om fraværet – og heller snakke om dem som er der og til stede. Det er et tankemønster som tar tid å få fanget opp og endret.

- Folk er ulike

Barnehagen er bygget opp med Annette som leder på toppen. Under seg har hun et lederteam, som hun jobber tett med. 

Lederteamet består av pedagogiske ledere med ansvar for hver sin avdeling. Annette forventer at de leder barnehagen sammen med henne.

- Så det er en flat struktur her; en lett tone, og folk ler mye i løpet av dagene. Det skal man heller ikke undervurdere som drivkraft for trivsel, forklarer verneombudet Fredrik.

Som avdelingsleder er han også tydelig på at man blir kjent med dem man skal lede;- Noen trenger flere alternativer og valgmuligheter, mens andre foretrekker tydeligere beskjeder med en klar ledelse. Det har med hver enkelt sin trivsel å gjøre.

- Det å behandle folk ulikt, er å behandle folk likt, skyter Annette inn, og Fredrik fortsetter sømløst:

- Fordi folk er ulike.

- «Du skal ikke tro du er noe»

At konflikter på arbeidsplassen kan føre til fravær, er en kjent sak. Anette trekker selv fram en historie fra da hun var ny i arbeidslivet:

- I min første jobb noensinne, som nyutdannet førskolelærer, møtte min leder meg og sa: «Du skal ikke tro du er noe.». Å få høre det der, det gjør noe med folk. Man kan begynne å se etter grunner til å slippe å være på jobb.

Derfor er det også så viktig for Annette å bygge en god kultur for kommunikasjon på arbeidsplassen. Oppfordringen hennes til andre er klar:

- Skal man ha en bedrift som fungerer, så må folk føle på et eierskap til arbeidet sitt. Jeg tror at det å se sine ansatte – og være til stede i samtalen med dem – det gjør noe med dem. Man skal ha respekt for sine medmennesker, sier barnehagelederen, og fortsetter:- Om det er noe som man mistrives med på jobb, så må man også være åpen om det. Jeg som leder kan ikke se inn i hodene på mine ansatte.

Jobber videre med nærværet

- Vi er også opptatt av at folk skal få lov til å være syke – men at vi også har klare rutiner; de skal ringe inn til kontortelefonen og til avdelingstelefonen den morgenen de er syke, sier lederen, og fortsetter:

- Vi har også opplevd at folk som kanskje er syke om morgenen, likevel kommer inn på ettermiddagen om de er i form til det, og jobber en halv dag. Det er veldig positivt.

Det målrettede arbeidet med å redusere sykefraværet, har tatt nesten 3 år. Men nå er Grønneberg og Bygården barnehager der de ønsker å være med dette arbeidet.

- Barnehagen har et velfungerende partssamarbeid; de involverer de ansatte og fokuserer på forebyggende arbeidsmiljø, sier IA-rådgiver Rita Lishagen.

Den 8. februar 2019 var hun på nytt inne i et planleggingsmøte i barnehagen, og ledet en ny nærværsprosess hvor arbeidsmiljøet ble kartlagt, og man kom fram til konkrete tiltak som kan være med på å bidra ytterligere til økt nærvær og trivsel.

Barnehageleder Annette tror dette er noe alle bedrifter kan få til, om de er villige til å legge inn tiden og innsatsen:

- Det har vært en stor prosess. Det har vært vanskelig, og man må tørre å stå i det. Men når man ser resultatene av det, så er det verdt det. Jeg er stolt over disse to barnehagene, og de ansatte her som virkelig har fått det til, avslutter hun.