Arbeidsmarkedet

Ved utgangen av hver måned offentliggjøres statistikk om arbeidsledigheten i Nordland. Tallene kommenteres i en egen pressemelding som offentliggjøres på samme tidspunkt. Se oversikt pressemeldinger.

Sykefravær

Hvert kvartal publiseres statistikk over legemeldt sykefravær i fylket. Sykefraværsprosenten angir andelen av planlagte dagsverk som gikk tapt på grunn av legemeldt sykdom. Statistikken gir en oversikt over sykefravær fordelt på kommuner, antall tapte dagsverk, diagnoser, varighet, alder og kjønn. Se oversikt pressemeldinger.

Bedriftsundersøkelse

Vi gjennomfører en årlig utvalgsundersøkelse blant bedrifter i fylket. Undersøkelsen er en nyttig kilde til bedre kunnskap om bedriftenes etterspørsel etter arbeidskraft. 

Prognose for arbeidsmarkedet

Vi lager årlig prognose for sysselsetting og arbeidsledighet i fylket.