Arbeidsmarkedsprognose for Nordland 2020

NAV Nordlands prognose for arbeidsmarkedet i 2020 er klar.

For ellevte året på rad har Nordlandssamfunnet opplevd vekst. Trenden med at Nordland gjør det bedre enn nasjonen fortsatte, arbeidsmarkedet har vært i positiv utvikling, og sysselsettinga har økt mer enn vi forventet.  2019 har vært nok et strålende år for fylkets næringsliv med ny omsetningsrekord og ny eksportrekord med havbruksnæringa i førersetet, og fra Havbruksfondet har fylkeskommunen og 36 av kommunene i Nordland blitt tilført ca. 40 millioner kroner.  Dette gjenspeiler seg i ledighetsstatistikken, der vi i gjennomsnitt for året endte med en ledighet på 1,9 prosent som tilsvarer 2 386 personer, godt under landsgjennomsnittet på 2,3 prosent.   

Nordland er et betydelig sjømatfylke. Havbruk og fiskeri alene omsatte for vel 24 milliarder kroner og utgjorde 14 prosent av verdiskapinga i Nordland.  Potensialet for å kunne hente ut større verdier er betydelig, da vi fremdeles i all hovedsak er råvareeksportører. Den teknologiske utviklinga i havbruksnæringa når nye høyder i 2020, og fiskeflåten har fått mange nye fartøy. Det ligger derfor til rette for ytterligere verdiskaping i denne sektoren dette året.  

Turister fra inn- og utland strømmer til Nordland som aldri før, men potensialet er mye større, gitt at vi har tilrettelegging og overnattingskapasitet til å ta i mot gjestene, og at turister får mulighet til å oppdage og oppleve flere steder enn Lofoten, som per i dag er drømmeferiemålet for nordmenn i Norge dersom de fritt kunne velge. 

Også bygg og anlegg, industrien og varehandel har hatt et godt år. Mange store byggeprosjekter er avsluttet i løpet av året, men fremdeles er det både pågående og planlagte prosjekter og investeringer som vil sikre aktivitet og sysselsetting i årevis framover. 

Da NAV sine markedskoordinatorer ved slutten av fjoråret rapporterte fra sine respektive regioner, var det ingenting som tydet på at vi var midt i mørketida. Utsiktene for 2020 er sol og tilnærmet skyfri, blå himmel. Pilene peker fortsatt oppover, selv om konjunkturtoppen mest sannsynlig er nådd. Det er planlagt og finansiert bygging av veier, hoteller, kjøpesentre, skoler, boliger samt omfattende utbygging, restaurering og vedlikehold av offentlige bygg og anlegg. Optimismen er fremdeles stor, selv om det fra eksperthold spås at veksttakten i 2020 vil bremses noe, delvis på grunn av kapasitetsproblemer og en del usikkerhetsfaktorer som kronekurs, rente og internasjonale handelsforhold. Ingenting tyder likevel på at det er grunn til bekymring, verken for Nordlands eller Norges del. For Nordlands del forventer vi en svak økning i sysselsettingen i 2020, og en ledighet som holder seg på tilnærmet samme nivå som 2019, 1,9 prosent. 

Nordland opplevde et politisk jordskjelv ved kommune- og fylkestingsvalget høsten 2019 som kan være et uttrykk for sentraliseringsbølgen som mange kommuner i fylket kjenner konsekvensene av.  Fjoråret ble i stor grad preget av varsler om nedleggelser og sammenslåinger av offentlige institusjoner, av stor betydning for mange Nordlandssamfunn på mange måter, ikke minst sysselsettingsmessig og også befolkningsmessig.  Helgeland er den regionen som har vært mest utsatt, blant annet med vedtaket om nedlegging av Nord Universitets avdeling på Nesna, samt sykepleierutdanninga i Sandnessjøen.  En annen svært viktig struktursak for Helgeland er vedtak om endelig plassering av Helgelandssykehuset 2025.  Det er nå avgjort at det blir to sykehus, noe som på sikt vil kunne få positiv betydning for regionen. 

En bekymring er imidlertid den negative befolkningsutviklinga i Nordland, og bedriftenes problemer med å få rekruttert kompetent arbeidskraft.  Selv om ledighetstallene er gledelig og historisk lave, har Nordland i tillegg vel 8000 mennesker i arbeidsfør alder som av ulike grunner står helt eller delvis utafor arbeidsmarkedet samtidig som vi har landets høyeste sykefravær. Både for enkeltindividet, for samfunnet og for bedriftene som mangler arbeidskraft, er dette sløsing med verdifulle ressurser og et paradoks som vi sammen må jobbe for å løse.   

2020 vil for NAV’s del bestå i å intensivere innsatsen for å få ungdom over i arbeid og aktivitet, samt realisere arbeidskraftpotensialet i den store gruppa som per i dag ikke har ei tilknytning til arbeidslivet. Dette må gjøres i nært samarbeid med næringslivet, skole- og helsesektoren. Fokuset er kvalifisering og kompetanseheving av arbeidssøkere og målet er å lette inngangen til arbeidslivet og redusere utenforskapet. Alle i Nordlandssamfunnet vil tjene på at vi sammen lykkes i denne jobben. Vi går enda et spennende og arbeidsintensivt år lyst i møte.