Arbeidsmarkedsprognose for Nordland 2019

NAV Nordlands prognose for arbeidsmarkedet i 2019 er klar.

For tiende året på rad har Nordlandssamfunnet opplevd vekst. Trenden med at Nordland gjør det bedre enn nasjonen fortsatte, og arbeidsmarkedet har utviklet seg mer positivt enn vi turte å håpe på.  2018 har vært nok et strålende år for fylkets næringsliv med ny omsetningsrekord og ny eksportrekord med havbruksnæringa i førersetet og fra Havbruksfondet har fylkeskommunen og 36 av kommunene i Nordland blitt tilført 532 millioner kroner. Dette gjenspeiler seg i ledighetsstatistikken, der vi i gjennomsnitt for året endte med historisk lav ledighet på 1,9 prosent, som tilsvarer 2 415 personer, godt under landsgjennomsnittet på 2,3 prosent.

Nordland er landets ledende sjømatfylke. Havbruk og fiskeri alene omsatte for 24 milliarder kroner. Potensialet for å kunne hente ut større verdier er betydelig, da vi fremdeles i all hovedsak er råvareeksportører. Sju av 10 laks går ubearbeidet ut av landet. Det samme gjør ca. halvparten av torsken. På landsbasis utgjør dette verdier for 30 milliarder kroner. Kan vi håpe at dette i framtida i stedet kan bidra til mer verdiskaping lokalt og nye arbeidsplasser for fiskeindustrien langs vår langstrakte kyst? I 2018 har vi sett lovende eksempler i fylket på at nye bedrifter har tatt sjansen med ny teknologi og skreddersydd produksjon av det markedet til enhver tid etterspør. Vi trenger noen fyrtårn som kan vise vei.

Nordland er nordmenns foretrukne feriemål. 20 prosent sier at de vil reise til Nordland på ferie dersom de får mulighet. Turister fra inn- og utland strømmer hit som aldri før, men potensialet er mye større gitt at vi har tilrettelegging og overnattingskapasitet til å ta i mot gjestene og at turister får mulighet til å oppdage og oppleve flere steder enn Lofoten.

I desember 2018 startet endelig aktiviteten på Åsta Hansteen-feltet opp etter flere forsinkelser. Investeringene i olje- og gasssektoren er forventet å ta seg betydelig opp i 2019, og nå er det kanskje Nordlands og Nord-Norges tur til å høste noen av godene etter at industrien har beveget seg nordover. Vi ser allerede at lokale bedrifter har fått kontrakter til nye felt og satelittfelt som sikrer aktivitet i 2019.

Også bygg og anlegg, industrien og varehandel har hatt et godt år. Mange store byggeprosjekter er avsluttet i løpet av året, men fremdeles er det både pågående og planlagte prosjekter og investeringer som vil sikre aktivitet og sysselsetting i årevis framover.

Da markedskoordinatorene i NAV ved slutten av fjoråret rapporterte fra sine respektive regioner var det ingenting som tydet på at vi var midt i mørketida. Utsiktene for 2019 er sol og tilnærmet skyfri, blå himmel. Pilene peker fortsatt oppover. Det er planlagt og finansiert bygging av veier, hoteller, kjøpesentra, skoler, boliger samt omfattende utbygging, restaurering og vedlikehold av offentlige bygg og anlegg. Optimismen er fremdeles stor selv om det fra eksperthold spås at veksten i 2019 vil flate noe ut, delvis på grunn av kapasitetsproblemer og en del usikkerhetsfaktorer som kronekurs, rente og internasjonale handelsforhold. Ingenting tyder likevel på at det er grunn til bekymring verken for Nordlands eller Norges del.

En bekymring er imidlertid den svært lave befolkningsveksten i Nordland, den laveste i landet, samt bedriftenes problemer med å få rekruttert kompetent arbeidskraft. Selv om ledighetstallene er gledelig og historisk lave, har Nordland i tillegg nesten 9000 mennesker i arbeidsfør alder som av ulike grunner står helt eller delvis utafor arbeidsmarkedet. Både for enkeltindividet, for samfunnet og for bedriftene som mangler arbeidskraft, er dette sløsing med verdifulle ressurser og et paradoks som vi sammen må jobbe for å løse.

2019 vil for NAV sin del bestå i å intensivere innsatsen for å få ungdom over i arbeid og aktivitet samt realisere arbeidskraftpotensialet i den store gruppa som per i dag ikke har tilknytning til arbeidslivet. Dette må gjøres i nært samarbeid med næringslivet, skole- og helsesektoren. I 2018 inngikk NAV i Nordland samarbeidsavtaler med virksomheter innen flere bransjer. Dette arbeidet vil fortsette med full styrke i 2019. Allerede 9. januar inngikk NAV og Norsk industri, som er NHO’s største landsforening, en intensjonsavtale på nasjonalt nivå som vi i løpet av året vil operasjonalisere lokalt. Fokuset er kvalifisering og kompetanseheving av arbeidssøkere og målet er å lette inngangen til arbeidslivet og redusere utenforskapet. Alle i Nordlandssamfunnet vil tjene på at vi sammen lykkes i denne jobben. Vi går enda et spennende og arbeidsintensivt år lyst i møte.