Virksomhetene i Nordland kunne ansatt nesten 5 000 flere i 2019

NAVs bedriftsundersøkelse 2019 Virksomhetene i Nordland kunne ansatt 4874* flere i 2019 hvis søkerne hadde hatt rett kompetanse. Det er spesielt innenfor helse- og sosialsektoren, bygg og anlegg, eiendom og tjenesteyting samt varehandel at mangelen på kvalifikasjoner er størst.

- I april 2019 har vi registrert 2 389 helt arbeidsledige i Nordland. Mange av de ledige oppfyller ikke kravene arbeidsgiverne har, slik at virksomhetene til tross for tilgang ledige melder om rekrutteringsproblem, sier direktør i NAV Nordland Cathrine Stavnes.Kompetansemangel i Nordland22 prosent av de 1 096 spurte bedrifter i Nordland meldte om rekrutteringsproblemer i årets bedriftsundersøkelse. Dette er åtte prosentpoeng flere enn i fjor. Bedriftene har i enda større grad enn i fjor utfordringer med få kvalifiserte søkere. Dette kan skyldes høyere etterspørsel etter arbeidskraft og/eller mindre tilbud av arbeidskraft. Positive forventninger til kommende år kan ha medvirket til at bedriftene allerede har økt sin rekruttering.19 prosent av bedriftene i Nordland melder om alvorlige rekrutteringsproblemer siste tre måneder. Bedriftene har ikke klart å rekruttere ansatte med den ønskede kompetansen. Bedrifter som antar at de ikke får kvalifiserte søkere, lyser derfor til en viss grad ut stillinger med reduserte kvalifikasjonskrav.31 prosent av bedriftene forventer en økning i sysselsettingen i egen virksomhet kommende år – ni prosent-poeng høyere enn i 2018. For ett år siden rapporterte bedriftene en svakt pessimistisk forventning fremover; denne trenden synes å ha snudd i 2019Behovet for kvalifisert arbeidskraft er konstant innen mange yrker, og det er en utfordring både å rekruttere og beholde arbeidskraft med relevant utdanning. Dette er spesielt merkbart i gruppen unge voksne, som stadig oftere flytter ut av landsdelen.Bedriftsundersøkelsen viser at bedriftene i Nordland har en mangel på minst 4 874* medarbeidere pr. februar/mars 2019. Størst mangel på arbeidskraft er det innen næringene helse- og sosialsektoren og bygg og anlegg.- Det er rekrutteringsproblemer i 62 av om lag 246 yrker det lyses ut stillinger i. Vi ser at det er mangel på kvalifisert arbeidskraft i en stor andel yrker med høgskole/universitetsutdanning, praktiske håndverksyrker med fagutdanning og yrker i industrien som krever fagbrev. Det er helt klart en fordel å tenke på utdanning hvis man er arbeidssøker i dag, sier Stavnes.- Etterspørselen etter arbeidskraft innenfor helsesektoren vil være økende i årene som kommer. Dette har bl.a. sammenheng med alderssammensetningen i befolkningen vår, sier Stavnes.De mest etterspurte yrkene i Nordland i 2019 erYrker med universitets- og høgskoleutdanning: Sykepleiere, vernepleiere og spesialsykepleiere, legespesialister, ingeniører, grunnskolelærerePraktiske håndverksyrker med fagutdanning: Lastebil- og trailersjåfører, helse- og omsorgsarbeidere, tømrere, snekkere, rørleggere, elektrikere, kokker, renholderePraktiske yrker i industrien med fagbrev: Sveisere, bilmekanikere, automatikere, betongarbeidere mv.Det er stort behov for personer med akademisk utdanning og ikke minst praktisk fagutdanning.I Nordland har vi i dag om lag 31 000** personer i aldersgruppen 16-67 år som står helt eller delvis utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.- Både av hensyn til den enkelte og behovet for arbeidskraft er det helt avgjørende at vi fremover klarer å få til et mer inkluderende arbeidsliv, slik at flere av disse kan komme i arbeid og aktivitet, sier Stavnes.NAV gjennomfører regjeringens Inkluderingsdugnad i samarbeid med arbeidsgivere, helse og utdanning. NAV lanserer denne uken Arbeidsplassen.no, som gir bedre mulighet for jobbsøkere å orientere seg i arbeidsmarkedet, samt for arbeidsgivere å finne aktuelle jobbsøkere.Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:Fylkesdirektør Cathrine Stavnes – tlf. 91 66 50 71(*) Undersøkelsen gjennomført i perioden 29. januar til 14. mars 2019. Høy svarprosent (79 %) gjør tallene noe mer sikre enn for tidligere år. (**) Antall personer i Nordland med uføretrygd, nedsatt arbeidsevne og arbeidsledig.