Totalt ble det betalt ut kr 23,3 milliarder kroner i statlige ytelser fra NAV til personer i Nordland fylke. I gjennomsnitt per innbygger utgjør dette kr 96 500.  

Gjennom hele 2019 var det flest mottakere av alderspensjon i Nordland (50 628 mottakere), deretter følger barnetrygd (31 336 mottakere), sykepenger (25 891 mottakere) og uføretrygd (22 803).

Ser man på tallene for hver enkelt måned i fjor, var det i gjennomsnitt per måned 109 079 innbyggere i Nordland som mottok utbetalinger fra NAV.   

 

1 av 4 mottok ytelser til livsopphold hver måned

Ytelser til livsopphold er sykepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og andre ytelser som knytter seg til arbeid eller sykdom. Til sammen beløp dette seg til 9 751 millioner kroner i 2019 og ble utbetalt til 57 335 personer. Dermed fikk 38 prosent av befolkningen i alderen 18-66 år en slik ytelse minst én gang i løpet av året.  I gjennomsnitt var det omtrent 1 av 4 (23 prosent) nordlendinger som hver måned mottok en ytelse til livsopphold fra NAV.

 

Lavest andel i Bodø 

Det er store kommunevise forskjeller på hvor mange i arbeidsfør alder som mottar livsoppholdsytelser fra NAV. I gjennomsnitt mottok 19 prosent av innbyggerne mellom 18 og 66 år i Bodø slike ytelser hver måned i fjor, etterfulgt av Moskenes på 20 prosent. I den andre enden av skalaen finner vi Evenes der 31 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder var mottakere av livsoppholdsytelser fra NAV. Etterfulgt av Øksnes kommune med 30 prosent og Bø kommune på 29 prosent. 

– Alderssammensetningen i befolkningen, næringsstruktur og geografi er faktorer som påvirker andelen innbyggere som mottar livsoppholdsytelser fra NAV, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland. – Vi har over år hatt lav ledighet i Nordland, men situasjonen med tiltak knyttet til korona gjør at vi må vente stor økning i utbetaling til livsopphold i 2020.

 

Se hele statistikken om utbetalinger til personer per fylke og kommune på nav.no. 

Last ned infografikk over utbetalinger fra NAV til innbyggere i Nordland (pdf-format).

 

Bilder til nedlastning:

Utbetalinger per stønadsområde til innbyggere i Nordland 2019 (png)

Kommuneoversikt Nordland statlige utbetalinger fra NAV 2019 (png)

Statlige livsoppholdsytelser i Nordland 2019 (png)

Kommuneoversikt Nordland statlige livsoppholdsytelser fra NAV 2019 (png)

 

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Direktør Cathrine Stavnes – tlf. 91 66 50 71

Statistikkopplysninger: Hilde Myrbakk – tlf. 41 27 14 17  

Utbetaling per stønadsområde innb i Nordland 2019.PNG
Utbetalinger fra NAV til innbyggere i Nordland 2019 - statlige stønadsområder (bilde)

 

Livsoppholdsytelser i Nordland 2019.PNG
Livsopphold statlige ytelser fra NAV til innbyggere i Nordland 2019 (bilde)