Det legemeldte sykefraværet i Nordland er høyere for kvinner enn for menn. I Nordland var det legemeldte sykefraværet på 6,5 prosent for kvinner i 3. kvartal 2019, og 3,9 prosent for menn. Det har vært økning fra samme kvartal i fjor på 6,1 prosent for kvinner, og 5,3 prosent for menn. Totalt har sykefraværet i Nordland økt med 6,1 prosent, mens landet som helhet har en økning på 2,5 prosent fra samme kvartal i fjor. 

- Sykefraværet er for høyt i Nordland. Vi øker innsatsen hos de virksomhetene som har høyest sykefravær, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes. – Å redusere sykefravær og frafall har betydning både for samfunnet, den enkelte arbeidstaker, kvaliteten på arbeidet og for virksomhetens behov for kompetanse.   

Det kan være flere årsaker til at Nordland har et høyt sykefravær. Fylker med høyt sykefravær er gjerne preget av en eldre befolkning med lav utdanning, og en høy andel som er sysselsatt i offentlig sektor. Mens fylker med lavt sykefravær har en yngre befolkning, og mange har høy utdanning. 

Andelen gradert sykmeldte er 24,3 prosent i Nordland. Det er høyere andel graderte sykmeldinger for kvinner i Nordland (27,5 prosent) enn for menn (19,0 prosent). I landet som helhet er andel gradert sykmeldte på 21,4 prosent. 

  Varigheten på sykefraværstilfellene

Varigheten er beregnet av alle påbegynte sykefraværstilfeller i 3. kvartal 2018 og lages ett år på etterskudd. Det er stor variasjon mellom fylkene i lengden på sykefraværstilfellene. For landet som helhet er det en gjennomsnittlig varighet på 46 dager. Nordland har gjennomsnittlig varighet på 59 dager, som er lengst av alle fylkene. Oslo har kortest gjennomsnittlig varighet med 35 dager.  Geografiske forskjeller i varigheten på sykefraværstilfellene kan ha sammenheng med strukturelle forhold, demografi og lokalt arbeidsmarked. 

 

Sykefravær i de ulike næringene

Høyest legemeldt sykefravær i 3. kvartal 2019 finner vi innenfor helse- og sosialtjenester (7,1 prosent). Lavest sykefravær finner vi i næringen jordbruk, skogbruk og fiske (3,2 prosent). 

Alder

Det laveste legemeldte sykefraværet finner vi i aldersgruppen 16-19 år med 1,2 prosent, men her er arbeidsstyrken liten. Deretter følger aldersgruppen 20-24 år med 2,7 prosent sykefravær. Høyest sykefravær finner vi i aldersgruppen 60-64 år med 7,8 prosent. 

Diagnoser

Det er diagnosene muskel- og skjelettlidelser (41,9 prosent) og psykiske lidelser (22,5 prosent) som representerer den høyeste andelen av sykefraværstilfellene.

Størst nedgang i Moskenes

Moskenes kommune har størst nedgang i sykefraværet fra samme kvartal i fjor, med en nedgang på 40,0 prosent.  Ballangen kommune har fylkets høyeste sykefravær på 8,1 prosent. Lavest legemeldt sykefravær finner vi i Herøy kommune, som har sykefravær på 2,9 prosent.  I de store bykommunene Bodø, Narvik, Rana og Vefsn er sykefraværet henholdsvis 4,7 prosent, 5,6 prosent, 5,1 prosent og 4,8 prosent.

Her kan du se oversikt over legemeldt sykefravær for alle kommunene i Nordland.  

Se mer sykefraværsstatistikk og statistikknotat på nav.no.

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Direktør Cathrine Stavnes – mobil 916 65071  

Infografikk Sykefravær Nordland 3kv19.png