Det legemeldte sykefraværet i Nordland er høyere for kvinner enn for menn. I Nordland var det legemeldte sykefraværet på 8,9 prosent for kvinner i 1. kvartal 2020, og 5,3 prosent for menn. Det har vært økning fra samme kvartal i fjor på 8,0 prosent for kvinner, og 10,7 prosent for menn. Totalt har sykefraværet i Nordland økt med 9,1 prosent, mens landet som helhet har en økning på 11,4 prosent fra samme kvartal i fjor. Økningen i sykefraværet skyldes delvis koronautbruddet med påfølgende smitteverntiltak som startet i mars 2020.

 

- Nordland er blant fylkene med lavest økning i sykefraværet fra i fjor, men vi har fortsatt det høyeste sykefravær i landet, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes.

– Det er bekymringsfullt at sykefraværet i Nordland er stabilt høyt over tid. Å redusere sykefravær og frafall har betydning både for samfunnet, den enkelte arbeidstaker og for virksomhetens kompetanse og kapasitet. 

  Det kan være flere årsaker til at Nordland har et høyt sykefravær. Fylker med høyt sykefravær er gjerne preget av en eldre befolkning med lav utdanning, og en høy andel som er sysselsatt i offentlig sektor. Mens fylker med lavt sykefravær har en yngre befolkning, og mange har høy utdanning. 

Andelen gradert sykmeldte (delvis sykmeldte) er 22 prosent i Nordland. Det er høyere andel graderte sykmeldinger for kvinner i Nordland (25,4 prosent) enn for menn (16,9 prosent). For landet som helhet er andelen gradert sykmeldte på 18,8 prosent i 1. kvartal 2020. Det er en kraftig nedgang fra tidligere som skyldes at koronautbruddet førte til svært mange korte sykefraværstilfeller.  

Varigheten på sykefraværstilfellene

Varigheten er beregnet av alle påbegynte sykefraværstilfeller i 1. kvartal 2019 og lages ett år på etterskudd. Det er stor variasjon mellom fylkene i lengden på sykefraværstilfellene. For landet som helhet er det en gjennomsnittlig varighet på 39 dager. Nordland har gjennomsnittlig varighet på 51 dager, som sammen med Vest-Agder er lengst av alle fylkene. Oslo har kortest gjennomsnittlig varighet med 30 dager. 

Geografiske forskjeller i varigheten på sykefraværstilfellene kan ha sammenheng med strukturelle forhold, demografi og lokalt arbeidsmarked. 

Sykefravær i de ulike næringene

Høyest legemeldt sykefravær i 1. kvartal 2020 finner vi innenfor helse- og sosialtjenester (9,5 prosent). Lavest sykefravær finner vi i næringen elektrisitet, vann og renovasjon (4,0 prosent).   

Alder

Det laveste legemeldte sykefraværet finner vi i aldersgruppen 16-19 år med 2,3 prosent, men her er arbeidsstyrken liten. Deretter følger aldersgruppen 20-24 år med 4,7 prosent sykefravær. Høyest sykefravær finner vi i aldersgruppen 60-64 år med 9,5 prosent. 

Diagnoser

Koronautbruddet har ført til en økning i sykefravær knyttet til luftveislidelser. Omtrent 22 prosent av sykefraværstilfellene i 1. kvartal 2020 hadde en slik diagnose, mot 15 prosent i 1. kvartal 2019.  Ser vi på de tapte dagsverkene utgjorde luftveislidelser en mindre andel, 9,6 prosent av det totale legemeldte sykefraværet. Det totale antallet tapte dagsverk knyttet til luftveislidelser er fordoblet, fra omtrent 22 000 tapte dagsverk 1. kvartal i fjor til omtrent 42 000 i 1. kvartal 2020.   Det er fortsatt diagnosene muskel- og skjelettlidelser (37,2 prosent) og psykiske lidelser (21,8 prosent) som representerer den høyeste andelen av det totale sykefraværet.  

Størst nedgang i Dønna 

Dønna kommune har størst nedgang i sykefraværet fra samme kvartal i fjor, med en nedgang på 39,6 prosent. Dønna har også fylkets laveste sykefravær med 3,8 prosent. Høyest legemeldt sykefravær finner vi i kommunene Bindal og Lødingen med 9,0 prosent sykefravær. 

I de store bykommunene Bodø, Narvik, Rana og Vefsn er sykefraværet henholdsvis 6,6 prosent, 8,2 prosent, 6,8 prosent og 6,5 prosent.

Her kan du se oversikt over legemeldt sykefravær for alle kommunene i Nordland (excel).

Se mer sykefraværsstatistikk og statistikknotat på nav.no.

 

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Direktør Cathrine Stavnes – mobil 916 65071  

Infografikk Sykefravær Nordland 1kv20.png
Infografikk legemeldt sykefravær i Nordland 1. kvartal 2020 (bilde)