I landet sett under ett er antall helt ledige på 65 061 personer i august. Dette er en nedgang på 3,0 prosent fra samme måned i fjor, og ledigheten ved utgangen av august tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Av fylkene er det kun Sogn og Fjordane og Troms som har lavere ledighet enn Nordland, med henholdsvis 1,5 prosent og 1,7 prosent ledighet.

- NAV sin Bedriftsundersøkelse viser optimisme blant bedriftene i Nordland, med tro på økt sysselsetting. Samtidig har Nordland lav arbeidsledighet, noe som kan gjøre det utfordrende å skaffe nok og riktig arbeidskraft, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes. - Nordland har derimot en større andel av befolkningen som har behov for ekstra bistand for å komme seg inn på arbeidsmarkedet. NAV prioriterer derfor samarbeid med bedriftene for å få flere av disse inkludert i arbeidslivet. 

Yrkesbakgrunn

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (290), butikk- og salgsarbeid (276) og serviceyrker og annet arbeid (216).

Størst økning i antall ledige fra august i fjor finner vi innenfor butikk- og salgsarbeid, som har 26 flere helt ledige, en økning på 10 prosent.

Kjønn og ledighet

I august er det totalt 1 011 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,7. Dette er 54 færre personer enn i fjor. Det er totalt 1 265 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 1,9. Det er en nedgang på 129 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

Alder og ledighet

Aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er 20-24 år med ledighet på 2,9 prosent og 25-29 år med 2,7 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,8 prosent.

Varighet

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i august på 530 personer. Det er en økning på 9 personer fra i fjor på samme tid.

Denne måneden er det registrert 1 746 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 192 færre personer enn i samme måned i fjor.

26 kommuner med ledighet lavere enn 2,0 prosent

Laveste ledighet ved utgangen av august finner vi i kommunene Rødøy og Vevelstad. Hele 26 av fylkets kommuner har ledighet under 2,0 prosent. Høyest ledighet finner vi i Værøy kommune med 7,4 prosent.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,5 prosent, Rana 2,0 prosent, Narvik 2,0 og Vefsn 1,4 prosent.

Her kan du se oversikt over antall helt ledige og ledige i prosent av arbeidsstyrken for alle kommuner i Nordland.

Arbeidssøkere på tiltak

Totalt er det 412 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i august. Dette er 38 færre enn på samme tid i fjor. Det er 0,3 prosent av arbeidsstyrken i Nordland som er på et arbeidsmarkedstiltak.

Permitterte

Ved utgangen av august er det totalt 76 helt og delvis ledige permitterte i Nordland. Dette er 146 færre enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri. 

Ledige stillinger

Totalt har det vært en tilgang på 852 registrerte ledige stillinger i Nordland i august. Dette er en nedgang på 11 prosent sammenlignet med august i fjor. Vi finner flest utlyste stillinger innen helse, pleie og omsorg. Med et antall på 147 stillinger utgjør dette 17,2 prosent av alle utlyste stillinger. Deretter følger butikk- og salgsarbeid med 147 utlyste stillinger i august.

Ny jobb eller rekruttere?

I mai lanserte NAV Arbeidsplassen.no, en nettside som gir bedre mulighet for jobbsøkere å orientere seg i arbeidsmarkedet, samt for arbeidsgivere å finne aktuelle jobbsøkere. Her finner du din neste jobb eller din neste medarbeider.

 

Mer informasjon om hovedtall på arbeidsmarkedet er å finne på nav.no.

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland:

Direktør Cathrine Stavnes – tlf. 916 65 071

 

Arbeidsmarkedet i Nordland august 2019

2019-8 Nærhet til arb.marked pr TO