Det legemeldte sykefraværet i Nordland er høyere for kvinner enn for menn. I Nordland var det legemeldte sykefraværet på 7,8 prosent for kvinner i 2. kvartal 2020, og 4,7 prosent for menn. Totalt har sykefraværet i Nordland økt med 3,9 prosent. For kvinner er økningen på 1,2 prosent fra samme kvartal i fjor, mens det for menn har økt med 8,1 prosent. Landet som helhet har en økning på 4,7 prosent fra samme kvartal i fjor. Økningen i sykefraværet skyldes delvis koronautbruddet med de påfølgende smitteverntiltak som startet i mars 2020.

- Selv om Nordland er blant fylkene som har vært minst rammet av koronautbruddet har det gitt utslag på sykefraværet, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes.

- Vi har fortsatt det høyeste sykefraværet i landet, og det er bekymringsfullt at det i Nordland er stabilt høyt sykefravær over tid. Å redusere sykefravær og frafall har betydning både for samfunnet, den enkelte arbeidstaker og for virksomhetens kompetanse og kapasitet.  

 

Det kan være flere årsaker til at Nordland har et høyt sykefravær. Fylker med høyt sykefravær er gjerne preget av en eldre befolkning med lav utdanning, og en høy andel som er sysselsatt i offentlig sektor. Mens fylker med lavt sykefravær har en yngre befolkning, og mange har høy utdanning. 

Sykmeldte delvis i jobb

Andelen gradert sykmeldte (delvis sykmeldte) er 28,7 prosent i Nordland. Det er høyere andel graderte sykmeldinger for kvinner i Nordland (32,8 prosent) enn for menn (22,5 prosent). For landet som helhet er andelen gradert sykmeldte på 25,9 prosent i 2. kvartal 2020. Det er nedgang fra tidligere, noe som skyldes at koronautbruddet har ført til mange korte sykefraværstilfeller uten gradering.  

Sykefravær i de ulike næringene

Høyest legemeldt sykefravær i 2. kvartal 2020 finner vi innenfor helse- og sosialtjenester (8,4 prosent). Lavest sykefravær finner vi i næringen finansiering- og forsikringsvirksomhet (3,4 prosent). 

Alder

Det laveste legemeldte sykefraværet finner vi i aldersgruppen 16-19 år med 1,5 prosent, men her er arbeidsstyrken liten. Deretter følger aldersgruppen 20-24 år med 3,6 prosent sykefravær. Høyest sykefravær finner vi i aldersgruppen 60-64 år med 8,8 prosent. 

Diagnoser

Koronautbruddet har ført til en økning i sykefravær knyttet til luftveislidelser. Sykdommer i luftveiene utgjorde 11,3 prosent av alle sykefraværstilfeller i 2. kvartal 2020, mot 9,5 prosent i 2. kvartal 2019. 

Ser vi på de tapte dagsverkene utgjorde luftveislidelser en mindre andel, 5,2 prosent av det totale legemeldte sykefraværet. Det totale antallet tapte dagsverk knyttet til luftveislidelser har økt fra omtrent 12 700 tapte dagsverk 2. kvartal i fjor til omtrent 18 300 i 2. kvartal 2020.  

Det er fortsatt diagnosene muskel- og skjelettlidelser (40,2 prosent) og psykiske lidelser (22,6 prosent) som representerer den høyeste andelen av det totale sykefraværet.   

Størst nedgang i Nesna 

Nesna kommune har størst nedgang i sykefraværet fra samme kvartal i fjor, med en nedgang på 43,9 prosent. Fylkets laveste sykefravær finner vi i kommunene Rødøy og Sømna, begge med 3,5 prosent sykefravær. Høyest legemeldt sykefravær finner vi i Øksnes kommune med 8,3 prosent sykefravær. 

I de store bykommunene Bodø, Narvik, Rana og Vefsn er sykefraværet henholdsvis 5,6 prosent, 7,8 prosent, 6,2 prosent og 5,9 prosent.  

Her kan du se oversikt over legemeldt sykefravær for alle kommunene i Nordland (excel).

 

Se mer sykefraværsstatistikk og statistikknotat på nav.no.

 

Nærmere opplysninger ved NAV Nordland: Direktør Cathrine Stavnes – mobil 916 65 071

 

Infografikk Sykefravær Nordland 2kv20.png
Infografikk legemeldt sykefravær i Nordland 2. kvartal 2020 (bilde)