4,2 prosent helt ledige i Nordland

  • Det er viktig at alle som er permittert og som søker dagpenger går inn på nav.no, på “Ditt NAV”
  • Vi gjør alt vi kan for at folk får pengene sine. Det er vår aller viktigste oppgave i denne krisesituasjonen. 
  • Men antall søknader om dagpenger ved permitteringer har økt kraftig de siste dagene. Dette vil føre til økt saksbehandlingstid. Vi jobber så effektivt vi kan for å ivareta alle som har behov for hjelp fra NAV. Men vi har for tiden mange henvendelser, og derfor kan saksbehandlingstidene variere. Vi ber derfor om tålmodighet og om at de som kan ta i bruk digitale tjenester oppsøker nav.no for å finne svar på det de lurer på.
  • Det er viktig at en registrerer og oppdaterer sin CV slik at vi raskt får oversikt over tilgjengelig arbeidskraft
  • NAV har mobilisert alle tilgjengelige ressurser for å håndtere økningen av saker. Vi er i full gang med å styrke bemanningen innenfor de enhetene som behandler dagpenger, sykepenger og omsorgspenger, slik at de kan få ned saksbehandlingstiden. 
  • Vi har løpende kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet om midlertidige regelverksendringer og andre tiltak som kan avlaste situasjonen, og vi vurderer fortløpende mulighetene for å gjøre forenklinger i saksbehandlingen. 
  • Det kan skje endringer på kort varsel som følge av regjeringens arbeid med tiltakspakken for korona-situasjonen. Informasjonen vil oppdateres fortløpende på nav.no, og dette er derfor den beste kilden til oppdatert informasjon