NAV i Nordland i en ny tid

Partnerskapsprosjektet NAV i Nordland i en ny tid var et prosjekt i regi av Rådmannsforum og NAV Nordland. Fokus var på en organisasjonsmessig utvikling av partnerskapet NAV i Nordland mellom kommunene og NAV Nordland. Prosjektet er nå avsluttet.

I september 2019 er prosjektrapporten formelt behandlet og godkjent av styringsgruppen for prosjektet.

 

Som del av prosjektet er det avholdt partnerskapskonferanser:

Partnerskapskonferansen 2019 ble avholdt den 10.-11. april 2019 med ungdom som tema. Se nyhetssak med program og presentasjoner.

Tidenes første partnerskapskonferanse ble avholdt 13.-14. juni 2018. Program og presentasjoner fra denne konferansen er å finne her. 

 

Om prosjektet NAV i Nordland i en ny tid 

Formålet med prosjektet var å kartlegge nåværende og foreslå fremtidig kontorstruktur i Nordland, og å initiere tre piloter i fylket, som skulle tjene som aktuelle modeller for tjenesteutvikling i øvrige områder i i fylket. Se utsendt brev til ledere for NAV-kontor i Nordland. 

Ut fra foregående prosesser, ble følgende aktuelle piloter valgt:

  1. Ofoten (kommunene Narvik, Ballangen og deler av Tysfjord), som ble besluttet sammenslått til ny kommune fra 1.1.2020. Evenes og Gratangen kommuner har i løpet av prosessen, besluttet å delta i vertskommunesamarbeid med NAV Narvik.
  2. Indre Salten (kommunene Fauske, Sørfold, Saltdal, Beiarn og Hamarøy), hvor en jobber for å formalisere et vertskommunesamarbeid.
  3. Kommunene Meløy, Rødøy og Gildeskål (Sør-Salten), hvor det ble iverksatt en modell med tett faglig og administrativt samarbeid.

Fellesnevner for alle pilotene var et ønske om etablering av større kompetansemiljø for mer effektiv drift og bedre kvalitet på tjenester. Det ble etablert lokale prosjektgrupper og milepælsplaner i alle pilotene. Samlet har pilotene gitt læring og overføringsverdi til forestående utredningsprosesser i resten av Nordland, som nå iverksatt i Lofoten og flere andre tjenesteområder vil følge etter.

Prosjektet har involvert ledere, tillitsvalgte og verneombud i NAV i Nordland, samt kommunenes administrative ledelse.

I tillegg har det i prosjektet vært jobbet med utvikling av partnerskapet i Nordland gjennom flere tiltak, bl.a partnerskapskonferanser.

Pilot Ofoten

Bakgrunnen for etablering av nytt NAV-kontor i Ofoten, var stortingsvedtak om sammenslåing av kommunene Narvik, Tysfjord og Ballangen. Senere har også kommunene Evenes og Gratangen gjort vedtak om vertskommunesamarbeid med Narvik kommune, slik at den nye organisasjonen blir en hybrid av sammenslåing og vertskommunesamarbeid.
Evenes og Gratangen er nå integrert i NAV Narviks tjenesteproduksjon, mens innfasing av Ballangen og Tysfjord er i gang og vil skje med full styrke fra 1.1.2020.
Høsten 2018 var to arbeidsgrupper i sving. Den ene arbeidsgruppene har hatt i mandat å levere forslag til hvordan tjenestene skal leveres, mens den andre har hatt i oppdrag å komme med forslag til hvordan en stabsfunksjon best kan organiseres i det nye kontoret.
I 2019 har det vært høyt fokus både på etablering av prosjekt-MBA og prosesser rundt IKT og personalløp. Piloten i Ofoten er valgt ut av Etableringsstøtteprosjektet til å være såkalt spydspisskontor med profil knyttet til digitalisering (ta i bruk digitale verktøy for bedre tjenester og økt samhandling), og har fått prosesstøtte (oppfølging, kurs, råd, veiledning og erfaringsformidling, m.m).

Pilot Indre Salten

Piloten har bestått av kommunene Fauske, Sørfold, Saltdal, Beiarn og Hamarøy. Bakgrunnen for dette er ønske om en formalisering av samarbeid rundt NAV-tjenestene i form av et vertskommunesamarbeid. Alle kommunene har nå alle gjort positive vedtak om å gå videre med planene om et vertskommunesamarbeid. Fauske er tenkt som vertskommune, mens det er vedtatt avdelingskontor i Hamarøy og Saltdal. Fire av fem kommuner har behandlet og godkjent utkast til samarbeidsavtale, mens Fauske kommune vil behandle dette i kommunestyret høsten 2019. Det videre løpet frem til formell etablering vil måtte utrede prosesser knyttet til ny organisering, etablering av prosjektMBA, ny partnerskapsavtale, IKT og personelløp, for å nevne noe.
Indre Salten har status som spydspisskontor, knyttet til ivaretagelse av samisk perspektiv ved etablering av større kompetansemiljøer. Mer konkret må en i første omgang ivareta samisk språkkompetanse ved NAV Hamarøy som følge av delingen av Tysfjord kommune.

Pilot Sør-Salten

Sør Salten er en del av tjenesteområde Ytre Salten.
Området består av NAV-kontorene i Meløy, Rødøy og Gildeskål. De har hatt fokus på å utforske det lokale handlingsrommet, uten å gjøre formelle organisasjonsendringer som kontorsammenslåing eller vertskommunesamarbeid innebærer.
Evalueringen har dokumentert hvilke effekter samarbeidet har gitt, bl.a har en registrert gevinster i form av redusert sykefravær og økt kunnskapsoverføring mellom kontorene.
Det har vært et ønske fra kontorene om samhandling og myndighetsutøvelse også rundt sosiale tjenester. Det ble derfor satt i gang en prosess for å bli en del av forsøksvirksomheten i kommunal sektor, knyttet til etableringen av et felles ungdomsteam. På tross av gjentatte purringer, har en dessverre ikke fått avklart status på søknad i løpet av prosjektperioden. Saken er imidlertid av prinsipiell interesse, og følges fortsatt opp for avklaring. Prosjektet tilrår ikke videreført denne samarbeidsmodellen pga de begrensninger som ligger i dagens regelverk (lov om sosiale tjenester), knyttet til myndighetsutøvelse og taushetsplikt.

 

Om Knut Dahlmo

Knut Dahlmo har vært prosjektleder for prosjektet NAV i Nordland i en ny tid.

Som prosjektleder hadde han jobben med å være pådriver i prosjektet, både som leder av prosjektgruppen, men også som en link inn mot de tre pilotene som er en svært sentral del av prosjektet.

Utdannet statsviter fra Universitetet i Tromsø (hovedfag).

Jobbet i Trygdeetaten fra 1995 i ulike roller, Trygdeetatens (senere NAVs ) Arbeidslivssenter fra 2002 frem til 2.6.2017, da han startet opp i prosjektet.

knut dahlmo