NAV-partnerskap med potensial

Skal NAV i Nordland lykkes med å levere gode tjenester til innbyggerne, må organisasjonen endres. Et vitalt partnerskap mellom den enkelte Nordlandskommune og NAV Nordland er nøkkelen for å få dette til.

Cathrine Stavnes
Amund Eriksen

Tekst: Fylkesdirektør Cathrine Stavnes og rådmann Amund Eriksen, rep Rådmannsutvalget

 

Det er nødvendig å gjennomføre en organisasjonsmessig endring basert på likeverdighet i partnerskapet, transparente prosesser samt involvering og medvirkning av brukere, medarbeidere, administrasjon og politikere. NAV må samarbeide enda bedre internt og med helse og utdanning, for få flere brukere i utdanning eller arbeid.

 

NAV-kontorene består av både kommunale og statlige tjenester. Partnerskapet mellom kommune og stat var et av hovedgrepene i NAV-reformen som ble satt i verk for vel 10 år siden og som skulle gi brukerne én dør inn til de offentlige velferdstjenestene.      

 

Dette partnerskapet er nøkkelen til utvikling av NAV i Nordland.

 

Det lokale partnerskapet har handlefrihet til å finne løsninger for NAV-kontoret som er tilpasset lokale behov og utfordringer. Det gjelder for eksempel hvilke kommunale tjenester som skal legges inn i NAV-kontoret, og hvordan kontoret skal ledes. Et  minimum av kommunale NAV-tjenester er økonomisk sosialhjelp, midlertidig husvære og råd og veiledning; det grunnleggende som må være på plass for alle innbyggere og basis for å være i arbeid og gjennomføre utdanning.      

 

Forventningene til et NAV-kontor er blant annet at:

  • Brukere med sammensatte behov i større grad skal få tettere oppfølging og individuelt tilpassede tjenester fra et styrket kompetansemiljø. Særlig prioritert er ungdom og innvandrere.         
  • NAV skal bruke mest tid på de som trenger det mest og vi skal sammen med samarbeidspartnere innen helse og utdanning finne løsninger i det ordinære arbeidsliv og i ordinær utdanning.         
  • Flere tjenester digitaliseres og leveres elektronisk av NAV, noe som gjør at flere vil klare seg selv
  • Vi har flere planlagte møter og vi leverer i større grad NAV-tjenester der folk bor, arbeider og går på skole

 

Prosjektet «NAV i Nordland i en ny tid» er satt i gang for å avklare hvordan det fremtidige NAV i Nordland i skal se ut for å møte brukernes behov.      

 

Nasjonale målsettinger må tilpasses virkeligheten i Nordland. Vi skiller oss ut med vårt langstrakte fylke, høy verdiskaping innenfor havbruk, mineralnæring, industri og kraftproduksjon i tillegg til tertiærnæringer og med 44 kommuner.      

 

Vi trenger større kompetansemiljø og mer samarbeid i NAV, og vi trenger å organisere NAV-kontor og levere tjenester som er tilpasset bo- og arbeidsmarkedsregionene. De samme grepene passer ikke overalt i fylket og det er svært viktig med lokalt eierskap. Dette utviklingsprosjektet har derfor pekt ut tre pilotregioner som kan danne modell og gi inspirasjon til hvordan NAV-lokasjonene i Nordland kan organisere seg.      

 

Pilot NAV Narvik

Det er besluttet at Narvik, Ballangen og deler av Tysfjord kommune legges ned i nåværende form, og gjenoppstår som nye Narvik  kommune f.o.m 1.1.2020. Dette innebærer også et nytt NAV-kontor. En fremdriftsplan er på plass for etablering av nytt kontor fra 2020.      

 

Pilot Indre Salten

NAV-kontorene på Fauske, i Saltdal, Sørfold, Beiarn og Hamarøy har gjennom lengre tid hatt et faglig tett samarbeid, og ser  for seg en mulig fremtidig organisering etter en vertskommunemodell. Målet er å fremme en sak for felles politisk behandling sommeren 2018.      

 

Pilot Sør-Salten

Kommunene Rødøy, Gildeskål og Meløy er den tredje piloten i prosjektet.  Sør-Salten er en naturlig bo- og arbeidsregion med store geografiske avstander.  Med et tettere faglig og administrativt samarbeid vil en kunne utnytte kapasiteten på kontorene på en bedre måte.      

Større fagmiljø, bredere markedskompetanse på tvers av kommunene, utnyttelse av hverandres spisskompetanse, fordeling av arbeidsoppgaver ut fra hvor man bor og jobber, felles tiltak og oppfølging som er tilpasset brukernes og næringslivets behov vil gi myndige og løsningsdyktige NAV kontor.      

På samme måte som det på fylkesnivå er partnerskapet som eier prosessen, er det de samme aktører som har eierskap i de tre pilotene.