Bedre NAV-tjenester med styrket partnerskap

Skal NAV også fremover kunne levere tjenester av god kvalitet til innbyggerne i Nordland, kreves endringer i hvordan tjenestene er organisert. Bakgrunnen for dette er en krevende økonomisk situasjon hos både kommuner og stat i Nordland. I tillegg er det økte forventninger til kvalitet og resultater av de tjenestene NAV gir.

Økt bruk av stadig flere digitale verktøy gir nye muligheter både til hvordan vi leverer tjenester og hvordan vi organiserer oss. Digitalisering gjør det også lettere for Nordlands innbyggere å kommunisere med oss i NAV. Samtidig må vi ha fysiske møter med de som trenger det, der menneskene bor, jobber og går på skole. Det forventes at vi i NAV jobber tettere sammen med helse og skole for å sikre at vi sammen gir godt tilbud til innbyggerne. Dette samarbeidet har også betydning for hvordan vi organiserer tjenestene til NAV.

Vertskommunemodellen fremstår som den mest aktuelle i Nordland. Dette vil si at en kommune tar på seg et ansvar som vertskommune for et visst antall samarbeidende kommuner, og at en innenfor vertskommunens område jobber sammen for felles mål.

Partnerskapsprosjektet «NAV i Nordland i en ny tid» er nå avsluttet, og prosjektrapporten ble 10.9.19 formelt behandlet og godkjent av styringsgruppen for prosjektet. Prosjektet trekker frem en del suksesskriterier for å lykkes med gode prosesser basert på erfaringene som er gjort i tre piloter. De tre pilotene er Indre Salten om et felles NAV-kontor basert på vertskommunemodell, NAV Narvik hvor organiseringen er basert på kommunesammenslåing av Narvik, Ballangen og deler av Tysfjord og vertskommunesamarbeid med Evenes og Gratangen. Den tredje piloten har utforsket handlingsrommet for samarbeid mellom Gildeskål, Meløy og Rødøy til beste for innbyggere og virksomheter på kryss og tvers av kommunegrensene.

 

Dette er suksesskriteriene for å lykkes med endring:

• Felles forståelse av NAV-oppdraget blant ledere, medarbeidere, kommune og stat, administrasjon og politikere

• Politisk forankring i forkant og underveis

• God forankring blant alle ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud

• En initiativtaker (rådmann, NAV-leder, NAV direktør)

• Støtte til prosessen, etablering og gjennomføring

• Dyktige lokale prosjektledere som kommuniserer NAV-oppdraget godt

• Avklarte regelverk og rammer, både økonomiske, juridiske, digitale og faglige forventninger. Nye NAV-kontor kan kun etableres som følge av kommunesammenslåing eller vertskommuneløsninger

• Brukermedvirkning kan være driver ved etablering av større kompetansemiljøer i NAV. Hva forventer innbyggere og virksomheter av oss i NAV?

 

Vi vil legge til rette for erfaringsdeling fra pilotene til resten av NAV i Nordland, og det er etablert eller under oppstart utredningsprosesser i tjenesteområdene i Lofoten, Alstahaug, Vefsn og Ytre Salten. Prosjektrapporten er sendt til alle kommuner i Nordland, med oppfordring til at den settes på dagsorden i partnerskapsmøter i fylket. NAV Nordland vil yte støtte i prosessene for de som ønsker dette.

 

Her er prosjektrapporten, delrapport 2.

Det henvises også til delrapport 1, som kan leses her. 

 

Se mer om prosjektet NAV i Nordland i en ny tid på prosjektside på nav.no. 

 

Knut Dahlmo, prosjektleder NAV i Nordland i en ny tid
Knut Dahlmo, prosjektleder NAV i Nordland i en ny tid